Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Судски поступци

Постоји 9. врсте поступака:

1. парнични поступак

Парнични поступак је таква врста поступка гдје се пред судомa појављују двије супротстављене стране са опречним интересима или захтјевима.

За разлику од доле набројаних ванпарничних поступака којих има онолико колико их је закон предвидио, парничне поступке не можемо набрајати јер их може бити неограничено много - у зависности од угрожавања и повреда права из материјалних закона.

Релевантан закон за ову област је Закон о парничном поступку. Овај закон је објављен у "Службеном гласнику Републике Српске", бр. 58/03, 85/03 и 74/05. Овдје Вам га презентујемо по главама:

2. ванпарнични поступак

За разлику од парничног поступка, у ванпарничном поступку се не појављују супротстављени интереси (такав поступак је нпр. оставински поступак).

Релевантан закон за ову област је Закон о ванпарничном поступку. Овај закон је објављен у "Службеном листу СР БиХ", број 10/89 и "Службеном гласнику Републике Српске", број 74/05.

Постоје сљедећи ванпарнични поступци: (кликом на један од доле наведених поступака сазнајте више о том поступку)

Потребно је споменути још четири поступка који нису нормирани Законом о ванпарничном поступку већ посебним законима (Законом о предузећима и Законом о удружењима и фондацијама):

3. извршни поступак

До извршног поступка долази када једна странка не жели добровољно да изврши судску одлуку (пресуду, рјешење). Онда се такав поступак мора иницирати како би се натјерала странка силом државног апарата да изврши чинидбу у корист друге стране или неког другог лица. Овакав поступак ни не мора да се деси ако странка изврши чинидбу која јој је наложена у судској одлуци.

Релевантан закон за ову област је Закон о извршном поступку. Овај закон је објављен у "Службеном гласнику Републике Српске", бр. 59/03, 85/03 и 64/05. Овај закон ћемо Вам презентовати ускоро.

4. управни спор

Управни спор је таква врста судског поступка гдје се испитује законитост неког управног акта којег је издао управни орган (нпр. министарства рада).

Релевантан закон за ову област је Закон о управним споровима. Овај закон је објављен у "Службеном гласнику Републике Српске", број 109/05. Овдје Вам га презентујемо у пуном обиму:

Такође Вам презентујемо и стари Закон о управним споровима, ако би Вам затребао. Тај закон је објављен у "Службеном гласнику Републике Српске", број 12/04.:

5. испитивање да ли је у складу са Уставом и др. законима неки општи акт

Код оваквог поступка Уставни суд (РС или БиХ) испитује да ли је неки општи акт (закон, уредба, правилник..) у складу са Уставом или неким другим законом.

6. апелација код Уставног суда БиХ

У оваквом поступку се испитује да ли је неки суд или управни орган својим дјеловањем у неком од поступака повриједио људска права из Устава БиХ и Европске конвенције о људским правима.

7. кривични поступак

Кривични поступак је такав поступак који се води против учиниоца кривичног дјела - дјела које је описано у кривичном закону или неком другом закону у којем је прописано кривично дјело. Поступак се може водити и против физичких лица, али и против правних лица.

Релевантан закон за ову област је Закон о кривичном поступку. Овај закон је објављен у "Службеном гласнику Републике Српске", бр. 50/03, 111/04 и 115/04. Овдје Вам га не презентујемо јер је посебно обиман.

8. поступак за извршење кривичних и прекршајних санкција

Сам наслов говори за себе. Ово је област која регулиши како се санкције које су изречене кривичним пресудама и прекршајним рјешењима спроводе, ко их извршава, гдје, на који начин и сл.

Релевантан закон за ову област носи назив Закон о извршењу кривичних и прекршајних санкција. Овај закон је објављен у "Службеном гласнику Републике Српске", бр. 64/01 и 24/04. Овдје Вам га не презентујемо јер је јако обиман.

9. прекршајни поступак

Прекршајни поступак је такав поступак који се води против учиниоца прекршаја - дјела које је описано у неком закону у којем је прописан прекршај. Поступак се може водити и против физичких лица, против правних лица и против одговорних лица у правном лицу.

У Републици Српској ће се примјењивати од 1. септембра 2006. године новодонешени Закон о прекршајима. Закон је објављен у "Службеном гласнику Републике Српске", број 34/06. Овдје Вам га дајемо у интегралној верзији:

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.