Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Извори грађанског права

Извори грађанског права су норме које уређују грађанско-правне односе. Како је устав сваке земље њен највиши правни акт, те како се у уставу начелно постављају одређене одредбе које ће се касније кроз законе детаљније разрађивати - тако је устав један од извора права. Како се законима детаљније разрађују уставне одредбе - тако су и закони извор права у формалном смислу.

Судска пракса

Да ли је судска пракса извор права? Ово питање се поставља с обзиром на чињеницу да законима није све нормирано. Па како законима није све нормирано, а неком пресудом неки правни однос (спор) неких субјеката буде ријешен - поставља се оправдано питање да ли је то суд створио норму по којој ће се такви истоврсни односи убудуће рјешавати?

У члану 121. ст. 2. Устава Републике Српске се каже: "Судови су самостални и независни и суде на основу Устава и закона."

Дакле овдје је порука јасна. Судови суде на основу Устава и закона. То онда може да значи само да су Устав и закон извори права. Бар у формалном смислу. Међутим, у пракси наилазимо на једну сасвим другачију ситуацију. Судије се добро држе судске праксе у доношењу одлука. Због чега је то тако? Најједноставнији одговор би могао бити: ако се они не би тога држали, виши суд би обарао њихове одлуке. Тако они иду линијом мањег отпора! Поставља се питање: Да ли се судовим морају стриктно држати судске праксе? Одговор је једноставан: не морају! Не морају зато што је Устав јасан: Судови суде на оснвоу Устава и закона! Дакле, иако је нека пракса установљена, судија има одријешене руке да тумачи закон и да донесе чак и другачију одлуку у односу на устаљену праксу судова у некој области.

Судски прецеденти

Судски прецедент је судска пресуда којом је ријешен један конкретан предмет. Таква пресуда није обична. Таква пресуда обавезује судове на једнако поступање у будућим новим споровима исте садржине. Овакве пресуде су уобичајене у англосаксонском правном систему. Пресуда је доношењем постала норма или више норми које регулишу неку материју. Тако можете чути да се странке позивају на пресуду из нпр. 1700. године између одређених лица.

Код нас то није тако уређено. Код нас судови увијек тумаче право и различите судије могу донијети садржајно различите пресуде по истом питању. Пресуде код нас не могу бити извор права и странке се не могу позивати на неке раније пресуде и тражити да њихови односи буду ријешени на начин како је ријешено у некој ранијој пресуди.

Начелна правна схватања виших судова

Начелна правна схватања виших судова нису садржана у некој пресуди или пресудама, већ су донешена (не од некога ко суди) од стране опште сједнице неког вишег суда (најчешће је то врховни суд). Циљ доношења начелних правних схватања је у томе да дође до уједначавања праксе. Ова начелна правна схватања су обавезна за суд који их доноси, али не и за неки нижи суд. Међутим, нижи суд може и даље да тумачи право (читај: законе) али вјероватно ће се десити да ако буде правних лијекова против одлуке нижег суда, па када та одлука дође до вишег суда - виши суд ће поступити према начелном правном схватању те ће је ускладити према том схватању. Из овога произилази да се према начелном схватању и нижи судови одређују јер не желе да им "падају" одлуке на вишим инстанцама.

Обичаји

Обичај је неписано опште правило, настало дуготрајним упражњавањем истог начина понашања и прихваћеним од стране припадника одређене друштвене групе. Како је данас уређивања односа у друштву преузео закон, тако је обичај потиснут као извор права.

Узансе

Узансе су трговачки обичаји систематизовани и објављени у облику зборника које су саставиле професионалне организације трговаца или неких других лица. И оне су данас потиснуте од стране формалних закона који уређују одређене односе (нпр. Закона о облигационим односима).

Правна наука

Правна наука је схватање правних писаца о значењу и употреби одређене правне норме. Ово схватање није извор права!

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.