Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Посјед

Сматрам да је тему посједа најлакше обрадити на тај начин што ће вам се презентовати одредбе чланова 70. - 81. Закона о основним својинско правним односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90 и "СГРС", број 38/03) који је на снази у Републици Српској и који уређује ову област. Додао сам "(1) (2) (3)..." ознаке за ставове да вам је лакше пратити гдје су позиционирани ставови.

"Члан 70.
(1) Посјед ствари има свако лице које непсоредно врши фактичку власт на ствари (непосредан посјед).
(2) Посјед ствари има и лице које фактичку власт на ствари врши преко другог лица, коме је по основу плодоуживања, уговора о кориштењу стана, закупа, чувања, послуге, или другог правног посла дало ствар у непосредан посјед (посредан посјед).
(3) Посјед права стварне служности има лице које фактички користи некретнину другог лица у обиму који одговара садржини те служности.
(4) Више лица могу имати посјед ствари или права (супосјед).

Члан 71.
Лице које по основу радног или сличног односа, или у домаћинству врши фактичку власт на ствари за друго лице, а дужно је да поступа по упутствима овог другог лица, нема посјед.

Члан 72.
(1) Посјед је законит ако се заснива на пуноважом правном основу који је потребан за стицање права својине и ако није прибављен силом, преваром или злоупотребом повјерења.
(2) Посјед је савјестан ако посједник не зна или не може знати да ствар коју држи није његова.
(3) Савјесност посједа се претпоставља.

Члан 73.
Насљедник постаје посједник у тренутку смрти оставиоца, без обзира на то када је стекао фактичку власт на стври.

Члан 74.
(1) Посјед се губи кад посједник престане да врши фактичку власт на ствари
(2) Посјед се не губи ако је посједник привремено спријечен да врши фактичку власт независно од своје воље.

Члан 75.
Сваки посједник ствари и права (члан 70.) има право на заштиту од узнемиравања или одузимања посједа (сметање посједа).

Члан 76.
Посједник има право на самопомоћ против онога ко га неовлаштено узнемирава у посједу или му га је одузео, под условом да је опасност непосредна, да је самопомоћ нужна и да начин њеног вршења одговара приликама у којима постоји опасност.

Члан 77.
Судска заштита од узнемиравања, односно одузимања посједа може се тражити у року од 30 дана од дана сазнања за сметање и учиниоца, а најкасније у року од годину дана од насталог сметања (спор због сметања посједа).

Члан 78.
(1) Суд пружа заштиту према последњем стању посједа и насталом сметању, при чему није од утицања право на посјед, правни основ посједа и савјесност посједника.
(2) И посједник који је посјед стекао силом, потајно или злоупотребом повјерења има право на заштиту, осим према лицу од кога је на такав начин дошао до посједа, ако од насталог сметања нису протекли рокови из члана 77. овог закона.

Члан 79.
Одлуком о захтјеву за заштиту од сметања посједа одређује се забрана даљег узнемиравања посједа под пријетњом новчане казне, односно враћања одузетог посједа, као и друге мјере потребне за заштиту од даљег сметања.

Члан 80.
Супосједник ужива заштиту по одредби члана 75. овог закона у односу на трећа лица, као и у међусобним односима са другим супосједницима, ако један од њих онемогућава другог у дотадашњем начину вршења фактичке власти на ствари која је у њиховом посједу.

Члан 81.
Независно од спора због сметања посједа (члан 77.) може се тражити судска заштита посједа по основу права на посјед."
______________________

Када ће тужба бити (не)благовремено поднесена? Тужба ће бити неблаговремена ако је поднесена нпр. 31. дана од дана када је лице сазнало за сметање и учиниоца. Тужба ће бити, такође неблаговремена када је од дана учињеног сметања прошло годину дана (нпр. 366. дана).

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.