Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Одузимање и враћање пословне способности

Овим поступком се пунољетном лицу одузима односно враћа потпуно или дјелимично пословна способност.

Правна способност је способност лица да буде носилац права и обавеза (нпр. малољетно лице је правно али не и пословно способно – оно може бити власник стана, куће и сл. али не може продати некретнину). Пословна способност је способност да се својим изјавама воље стичу права и обавезе (нпр. уговор о куповини је валидан ако га је закључило пословно способно лице).

Лицу ће бити потпуно одузета пословна способност ако због душевне болести, душевне заосталости и других узрока, није способно за нормално расуђивање, па због тога није у стању да се само стара о својим правима и интересима.

Лицу ће бити дјелимично одузета пословна способност због душевне болести и душевне заосталости, као и других узрока, али ти узроци треба да нису таквог интензитета и трајања да би се лицу потпуно одузела пословна способност.

Ко може покренути поступак?

  • орган старатељства,
  • јавни тужилац,
  • брачни друг, дијете, родитељ лица за које се предлаже одузимање односно враћање пословне способности,
  • дјед, баба, брат, сестра, унука и др. лица уколико трајно живе у истом породичном домаћинству са лицем за које се предлаже одузимање односно враћање пословне способности,
  • лице коме се одузима или враћа пословна способност уколико оно може да схвати значај и правне посљедице свога приједлога,
  • друга лица ако је то превиђено законом и
  • суд по службеној дужности.

Лице према коме се поступак води мора прегледати вјештак медицинске струке одговарајуће специјалности који ће дати налаз и мишљење о његовом душевном стању и способности за расуђивање. Ако постоје услови за одузимање пословне способности, суд ће лицу потпуно или дјелмично одузети пословну способност.

Жалбу против одлуке могу изјавити горе наведена лица, али и лице коме се одузима пословна способност.

Кад престану разлози због којих је одузета пословна способност, суд ће по службеној дужности или на приједлог лица која су овлашћена да покрену поступак – спровести поступак и зависно од резултата донијети рјешење којим се потпуно или дјелимично враћа пословна способност.

Погледајте и остале ванпарничне поступке:

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.