Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


13. Језик у поступку

Члан 313.
Позиви, одлуке и друга судска писмена упућују се странкама и другим учесницима у поступку на једном од језика из члана 6. овог закона.

Члан 314.
Странке и други учесници у поступку при учешћу у поступку употребљавају један од језика из члана 6. овог закона.

Члан 315.
(1) Странке и умјешачи који не познају ниједан од језика из члана 6. овог закона обезбиједиће о свом трошку усмено и писмено превођење процесних радњи које предузимају, као и друга усмена и писмена превођења за своје потребе.
(2) Странке и умјешачи дужни су обезбиједити и превођење које се односи на извођење доказа које су предлож или.
(3) Превођење врше тумачи.

Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.