Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Задржавање у здравственој организацији

Овим поступком се одлучује о задржавању душевно бослесног лица у здравственој организацији када је због природе болести неопходно да то лице буде ограничено у слободи кретања или контактирања са спољним свијетом, као и његовом отпуштању када престану разлогзи због који је задржано.

Кад здравствена организација прими на лијечење душевно болесно лице без његове сагласности или без одлуке суда, дужна је да о томе одмах, а најкасније у року од 24 сата, писмено обавијести суд на чијем подручју се налази та организација. Уз обавијест здравствена организација доставља суду, по могућности, податке о природи и степену болести са расположивом медицинском документацијом.

Након покретања поступка о задржавању душевно болесног лица у здравстевеној организацији, суд ће предузети мјере да то лице одмах прегледа вјештак медицинске струке одговарајуће специјалности и да да налаз и мишљење о душеном стању и способнсоти за расуђивање.

Суд је дужан да испита све околности које су од значаја за доношење рјешења и да саслуша сва лица која имају сазнања о битним чињеницама. Уколико је то могуће и ако то неће штетно утицати на здравље душевно болесног лица, суд ће саслушати и то лице.

По завршеном поступку суд је дужан одмах, а најкасније у року од три дана, да донесе рјешење којим ће одлучити да ли се лице задржано у здравственој организацији може и даље задржавати или ће се пустисти из те организације. О својој одлуци суд обавјештава орган старатељства. Кад суд одлучи да се примљено лице задржи у здравственој организацији одредиће и вријеме задржавања које не може бити дуже од једне године.

Ако здравствена организација оцијени да задржано лице треба да остане на лијечењу и по истеку времена одређеног рјешењем суда, организација је дужна да 30 дана прије истека тог времена предложи суду продужење задржавања.

Суд може и прије истека времена одређеног за задржавање у здравственој организацији, по службеној дужности или на приједлог задржаног лица, његовог старатеља као и других лица да одлучи о пуштању лица из дравствене организације, ако утврди да се његово здравствено стање побољшало у толикој мјери да су престали разлози за даље задржавање.

Против рјешења о задржавању у здравственој организацији и пуштању из ове организације жалбу могу изјавити здравствена организација која је задржала душевно болесно лице, задржано лиц, његов старатељ, однсоно привремени заступник и орган старатељства и то у року од осам дана од дна пријема рјешења.

Жалба не задржава извршење, ако суд из оправданих разлога друкчије не одлучи.

Погледајте и остале ванпарничне поступке:

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.