Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Састављање и овјеравање садржине исправе

У поступку за састављање или овјеравање садржине исправе суд саставља и овјерава исправу кад је за настанак права или пуноважност правног посла потребно постојање јавне исправе (нпр. судски тестамент, уговор о доживотном издржавању итд.). Исправу саставља или овјерава судија.

За стастављање или овјеравање исправе мјесно је надлежан сваки стварно належни суд.

Исправа се састава у суду, а ван суда када учесник није у могућности да дође у суд или кад за то постоје други оправдани разлози. Прије састављања исправе, судија утврђује идентитет предлагача. Када судија не познаје предлагача лично, његов идентитет утврђује јавном исправом са фотографијом или изјавом свјдока, чији је идентитет утврђен јавним исправама.

Ако је предлагач неписмен или нијем, или слијеп, или не познаје језик који је у службеној употреби у суду, састављање исправе врши се у присуству два пунољетна свједока које судија лично познаје или чији је идентитет утврдио јавним исправама са фотографијом.

Ако предлагач не зна језик на коме се саставља исправа, судија ће исправу саставити уз учешће судског тумача.

Ако је предлагач глувонијем или слијеп, судија ће исправу саставити уз учешће тумача који се са предлагачем може споразумјети. Свједоци при састављању исправа, могу бити лица која су писмена и која познају службени језик или језик предлагача, а ако је предлагач нијем и да се с њим могу споразумјети.

Када утврди да постоје услови напријед наведени, судија утврђује да ли постоји слободна воља да се закључи правни посао.

Судија је дужан да учесницима објасни смисао правног посла, да им укаже на његове посљедице и да испита да ли је правни посао дозвољен, односно да није у супротности са принудним пропсиима и правилима морала.

Ако судија утврди да нису испуњени горњи услови рјешењем ће одбити да састави исправу.

О састављању исправе сачињава се записник у који се уноси и начин на који је утврђен идентитет учесника, свједока и тумача који су присуствовали састављању исправе.

Записник потписују учесници и свједоци.

Уз записник се прилаже примјерак састављене и потписане исправе. При састављању судског тестамента свједоци не могу бити потомци завјештаоца, његови усвојеници и њихови потомци, његови преци закључено са дједом и бабом и њиховим потомцима првог степена, његови сродници у побочној линији до трећег степена, брачни другови свих ових лица и брачни друг завјештаоца.

Када саслуша завјештаоца, судија ће његову изјаву вјерно унијети у записник, по могућности ријечима завјештаоца, пазећи при томе да воља завјештаоца буде јасно изражена.

Кад је потребно, судија ће завјештаоцу објаснити прописе који ограничавају завјештаоца у располагању тестаментом. Након што завјешталац сам прочита записник о судском тестаменту те изјави да је његова посљедња воља у свему вјерно унијета, судија ће ово потврдити на тестаменту.

Ако је тестамент састављен у присуству два свједока због тога што завјешталац не зна да чита, судија ће му прочитати тестамент, а потом ће га завјешталац, пошто изјави да је то његов тестамент, у присуству свједока потписати или ставити на њега отисак кажипрста.

Ако завјешталац не познаје језик који је у службеној употреби у суду или је нијем или глув, судија ће преко судског тумача прочитати тестамент, а завјешталац ће преко судског тумача изјавити да је тестамент његов. Свједоци ће се потписати на самом тестаменту, а судија ће на тестаменту потврдити да су све ове радње извршене.

Ако се записник о састављању тестамента састоји од више листова, исти ће се прошити јемствеником и оба краја јемственика запечатити судским печатом.

Сваки лист записника завјешталац ће потписати посебно или на њему ставити отисак кажипрства. На крају записника означиће се од колико се листова састоји тестамент.

Ако је тестамент састављен у суду на чијем подручју завјешталац нема пребивалиште, суд је дужан да о томе одмах обавијести суд на чијем подручју завјешталац има пребивалиште.

Ако завјешталац опозове свој тестамент, на опозивање тестамента сходно ће се примијенити одредбе о састављању тестамента. Опозивање тестамента ће се забиљежити на тестаменту који се чува у суду. Овјеравање исправе врши се на самој исправи потписом судије и стављем печата суда.

По извршеном овјеравању исправе, суд предаје учесницима оригиналан примјерак те исправе.

Погледајте и остале ванпарничне поступке:

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.