Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Тумачи


Релевантни пропис који регулише област везану за рад тумача је објављен у "Службеном гласнику Републике Српске", број 115/05. Правилник овдје дајемо у његовом интегралном облику:

"На основу члана 60. Закона о судовима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/04), министар правде д о н о с и

ПРАВИЛНИК О СТАЛНИМ СУДСКИМ
ТУМАЧИМА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником се утврђују услови и поступак именовања сталних судских тумача (у даљем тексту: судски тумач), њихова права, дужности (разрјешење од дужности), као и вођење Именика судских тумача.

Члан 2.
Судски тумач у смислу овог правилника је лице које је именовано за послове превођења говора и писаног текста са страног језика на један од службених језика Републике Српске.

II - СТАТУСНА ПИТАЊА ТУМАЧА

Члан 3.
За тумача се може именовати лице које испуњава сљедеће услове:
 1. да је држављанин Босне и Херцеговине,
 2. да има завршен филозофски факултет језичког смјера,
 3. да је лице са доказаним професионалним способностима које ужива репутацију пажљивог, објективног и експедитивног стручњака у овој области,
 4. да има радно искуство на пословима превођења у трајању од најмање 3 (три) године.
Члан 4.
(1) Министар правде Републике Српске (у даљем тексту: министар) утврђује потребу за постављањем судских тумача на основу претходно прибављеног мишљења од стране предсједника окружних судова и Удружења судских тумача Републике Српске.
(2) На основу утврђене потребе из претходног става, министар објављује оглас за постављење судских тумача у средствима јавног информисања.

Члан 5.
(1) Министар ће објавити оглас о постављењу судских тумача у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника.
(2) Оглас о постављењу судских тумача ће се објавити у “Службеном гласнику Републике Српске” и у једним дневним новинама које су доступне на подручју цијеле Републике Српске и на веб страници Министарства правде.
(3) Након првог постављења судских тумача, министар правде ће у даљем периоду, зависно од потреба за одређеним тумачима објавити оглас у складу са одредбама става 1. овог члана.
(4) Министар правде расписује оглас за попуну судских тумача за одређени страни језик.

Члан 6.
Подносилац захтјева уз захтјев за постављење судског тумача подноси:
 • захтјев за постављење,
 • доказе о испуњавању услова из члана 3. овог правилника, укључујући и доказе о радном искуству на пословима превођења до момента подношења захтјева.
Члан 7.
(1) Ради утврђивања приједлога листе судских тумача, министар именује комисију од три члана из реда водећих стручњака из конкретне области, који предлажу министру листу кандидата за судске тумаче.
(2) Један члан комисије се именује испред Министарства правде.
(3) Чланови комисије имају право на накнаду коју одређује министар правде, а трошкове сносе подносиоци захтјева.

Члан 8.
Комисија из претходног члана ће обавити интервју са пријављеним кандидатима прије него што сачини приједлог листе судских тумача.

Члан 9.
(1) Судског тумача именује и разрјешава министар правде, на приједлог комисије из члана 7. овог правилника, а на основу прибављеног мишљења Високог судског и тужилачког савјета.
(2) Кандидат који није предложен од стране комисије не може бити именован за тумача.
(3) Рјешење о именовању се доставља судском тумачу и Административној служби Удружења судских тумача Републике Српске.

Члан 10.
Против рјешења жалба није допуштена, али се може покренути управни спор код надлежног суда.

Члан 11.
(1) Лице које је именовано за судског тумача прије почетка вршења дужности даје свечану изјаву пред министром правде.
(2) Текст свечане изјаве гласи: “Изјављујем да ћу дужност судског тумача вршити часно и савјесно, по свом најбољем знању и да ћу у раду поступати у складу са важећим прописима.”.
(3) Текст изјаве из става 2. овог члана потписује тумач и чува се у Министарству правде.

Члан 12.
(1) Листа постављених судских тумача се објављује у “Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.
(2) Листа из претходног става садржи: презиме и име судског тумача, његово пребивалиште и адресу, назив одговарајућ ег страног језика.

Члан 13.
(1) Министарство правде води евиденцију о именованим судским тумачима у облику књиге под називом Именик сталних судских тумача (у даљем тексту: Именик).
(2) У Именик се уносе сљедећи подаци: редни број уписа, презиме и име једног од родитеља и име судског тумача, његово пребивалиште, адреса становања, услужни телефонски број, занимање, ако је судски тумач запослен - назив послодавца, број и датум рјешења о именовању, број и подаци о разрјешењу дужности судског тумача, датум и мјесто давања свечане изјаве и напомена. У именик се прилажу рјешење и остали релевантни документи о судским тумачима, као и потписани текст свечане изјаве из члана 11. овог правилника.
(3) Именик је јавна књига.

Члан 14.
Судски тумач је дужан о промјени података из члана 12. став 2. обавијестити Министарство правде и Удру- жење судских тумача Републике Српске, најкасније у року од осам дана.

Члан 15.
(1) Судски тумач има печат округлог облика, пречника 38 мм, који се може употребљавати само у вршењу дужности судског тумача.
(2) Текст печата је исписан на једном од језика који су у употреби у Републици Српској, латиничним и ћирилич ним писмом, који садржи име и презиме судског тумача, ознаку: судски тумач са назнаком одговарајућег страног језика.

Дисциплинска одговорност

Члан 16.
(1) У случајевима када судски тумач послове превођења обавља нестручно или несавјесно, не поштује рокове, као када не поштује суд или странке или када на његов рад има других озбиљних приговора, комисија из члана 7. овог правилника може рјешењем изрећи сљедеће мјере:
 1. писмена опомена,
 2. јавна опомена,
 3. разрјешење дужности судског тумача.
(2) Комисија може министру правде предложити разрје- шење судског тумача.
(3) Одлуку о дисциплинским мјерама доноси комисија. Комисија се састоји од пет чланова, и то три члана из члана 7. овог правилника и два члана које на приједлог Удружења судских тумача именује министар правде. Мандат комисије траје 2 (двије) године.
(4) Комисија има секретара.
(5) Комисија доноси пословник о свом раду.

Члан 17.
(1) Против рјешења из члана 15. о изрицању мјера може се уложити приговор министру правде, у року од осам дана од дана пријема рјешења.
(2) Приговор из става 1. овог члана не задржава извршење рјешења, а рјешење по приговору је коначно.

Члан 18.
Рјешењем министра судски тумач ће бити разријешен дужности:
 1. ако то сам захтијева,
 2. ако буде осуђен на казну затвора за дјело које га чини неподобним за вршење дужности судског тумача,
 3. ако се накнадно утврди да не испуњава услове из члана 3. овог правилника,
 4. ако су повреде вршења послова судског тумача предвиђене чланом 16. овог правилника нарочито озбиљне природе,
 5. ако изгуби радну способност за даље вршење судског тумача.
Члан 19.
(1) Рјешење о разрјешењу у случајевима из члана 18. став 1. т. 3. до 5. доноси министар правде на приједлог комисије из члана 16. овог правилника.
(2) У поступку доношења рјешења о разрјешењу судском тумачу мора бити омогућено да се изјасни о чињеницама и околностима на којима треба да се заснива рјешење о разрјешењу.
(3) Против рјешења о разрјешењу није допуштена жалба, али се може покренути управни спор код надлежног суда.

Члан 20.
Судски тумач који је разријешен од дужности брише се из Именика сталних судских тумача, што се без одлагања објављује у складу са чланом 12. Правилника.

Члан 21.
Приликом изрицања мјера нарочито се узимају у обзир сљедеће чињенице:
 1. тежина учињене повреде,
 2. степен одговорности,
 3. околности под којима је повреда учињена,
 4. досадашњи рад и понашање и
 5. све друге околности које могу утицати на одлуку и врсту мјере.

Накнада и награда судских тумача

Члан 22.
(1) Судски тумач има право на награду за свој рад, накнаду трошкова превођења, као и право на накнаду изгубљене зараде.
(2) Накнада за рад судског тумача одређује се Тарифом, која је саставни дио овог правилника.
(3) Накнада за изгубљену зараду и накнада трошкова превођења одређује се према прописима о накнади трошкова свједоцима и вјештацима у парничном и кривичном поступку.

Дневник извршених превода

Члан 23.
(1) Судски тумач је дужан да води евиденцију у облику књиге под називом Дневник извршених превода (у даљем тексту: Дневник).
(2) У Дневник се уносе сљедећи подаци: редни број уписа, назив правног или физичког лица на чији захтјев се врши превод, датум пријема исправе, износ наплаћене накнаде и награде трошкова превода и напомена.

Члан 24.
Судски тумач дужан је да изда потврду о примљеном износу награде и накнаде из става 1. претходног члана, а на захтјев странке да изда и писмени обрачун награде и накнаде.

Члан 25.
(1) Текст извршеног превода судски тумач овјерава потписом и штамбиљом судског тумача. Текст овјере гласи: “Потврђујем да овај превод потпуно одговара изворнику који је састављен на _______________________ језику.
(2) Број дневника, датум и мјесто превођења (презиме и име судског тумача) ____________________________________ Стални судски тумач за __________________ језик.”.
(3) Текст овјере пише се на језику на којем је извршен превод изворника.
(4) Ако текст превода има двије или више страна, стране морају бити означене редним бројевима и овјерене у десном доњем углу потписом и штамбиљем судског тумача и прошивене јемствеником, чији се крајеви на посљедњој страни спајају и учвршћују вињетом на коју се ставља отисак печата судског тумача.

Члан 26.
Именовање судских тумача ће се извршити по одредбама овог правилника у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника.

Статус постављених тумача

Члан 27.
(1) Судски тумачи постављени по досадашњим прописима настављају са обављањем дужности, с тим што су дужни да формирају Дневник извршених превода у складу са одредбама овог правилника, у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог правилника.
(2) За кандидате који су поднијели захтјев за именовање судских тумача до дана ступања на снагу Закона о судовима Републике Српске, а чији захтјеви нису ријешени, министар правде ће донијети рјешење о постављењу истих у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о судовима Републике Српске.

III - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о сталним судским тумачима (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/93) и Допуна Правилника о сталним судским тумачима (“Службени гласник Републике Српске”, број 22/94).

Члан 29.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01/2-704-136/05
Бања Лука, 9. децембра 2005. године
Министар, Џерард Селман, с.р."
_____________________

Напомена бр. 1.: према одредби члана 28. правилника којег смо цитирали, престаје да важи Правилник о сталним судским тумачима објављен у "СГРС", бр. 6/93 и 22/94 што је погрешно јер у тим бројевима није објављен Правилник о сталним судским тумачима. Правилник о сталним судским тумачима објављен је у "СГРС", бр. 1/94, 4/94 и 17/98 па би било логично да он престаје да важи умјесто непостојећег из "СГРС", бр. 6/93 и 22/94.
_____________________

Напомена бр. 2.: у члану 22. ст. 2. Правилника којег смо цитирали, предвиђено да је саставни дио предметног правилника и Тарифа за рад тумача - међутим, овакве тарифе нисмо пронашли у Правилнику, вјероватно је грешком испуштена.

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.