Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


14. Вриједност спора

Члан 316.
(1) Тужилац је дужан у тужби навести вриједност предмета спора, осим у случајевима у којим се вриједност спора не може изразити у новцу.
(2) Као вриједност предмета спора узима се у обзир само вриједност главног захтјева.
(3) Камате, уговорна казна и остала споредна тражења не узимају се у обзир при одређивању вриједности спора ако не чине главни захтјев.

Члан 317.
Ако се захтјев односи на будућа давања која се понављају, вриједност предмета спора рачуна се по њиховом збиру, али највише до износа који одговара збиру давања за вријеме од пет година.

Члан 318.
(1) Ако једна тужба против истог туженог обухвата више захтјева који се заснивају на истом чињеничном и правном основу, вриједност се одређује по збиру вриједности свих захтјева.
(2) Ако захтјеви у тужби произлазе из разних основа, или су истакнути против више тужених, вриједност се одређује према вриједности сваког појединог захтјева.

Члан 319.
Кад се спор води о постојању најамног или закупног односа, или из односа коришћења стана односно пословних просторија, вриједност се рачуна према једногодиш њој најамнини, односно закупнини, осим ако се ради о најамном или закупном односу закљученом на краће вријеме.

Члан 320.
Ако се тужбом захтјева само давање обезбјеђења за извјесно потраживање или установљење заложног права, вриједност предмета спора одређује се према износу потраживања које треба обезбиједити, али ако предмет залоге има мању вриједност од потраживања које треба обезбиједити, као вриједност предмета спора узеће се вриједност предмета залоге.

Члан 321.
(1) Ако се тужбени захтјев не односи на новчани износ, али тужилац у тужби наведе да пристаје да умјесто испуњења тог захтјева прими одређени новчани износ, као вриједност предмета спора узеће се тај износ.
(2) У другим случајевима, кад се тужбени захтјев не односи на новчани износ, мјеродавна је вриједност предмета спора коју је тужилац назначио у тужби.
(3) Ако је у случају из става 2. овог члана тужилац сувише високо или сувише ниско назначио вриједност предмета спора, суд ће, најдоцније на припремном рочишту, а ако припремно рочиште није одржано, онда на главној расправи прије почетка расправе о главној ствари, брзо и на погодан начин провјерити тачност назначене вриједности, те рјешењем одредити вриједност предмета спора.
(4) Против рјешења из претходног става није дозвољена посебна жалба.

Члан 322.
Ако новчани износ није изражен у конвертибилним маркама, већ у другој валути, вриједност предмета спора се утврђује у конвертибилним маркама, по средњем курсу односне валуте који је утврдила надлежна финансијска организација у вријеме подношења тужбе.

Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.