Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Извршни поступак

Нови закон о извршном поступку Републике Српске је објављен у "Службеном гласнику Републике Српске", број 59/03, и ступио је на снагу 01.08.2003. године. Овај закон је претрпио малу измјену Законом о измјенама и допуна Закона о извршном поступку који је објављен у "Службеном глансику Републике Српске", број 85/03, а ступио је на снагу 01.11.2003. године. У даљем тексту, овај закон ћемо називати Новим законом.

Прије ових закона, на снази је био Закон о извршном поступку Републике Српске, објављен у "Службеном листу СФРЈ", бр. 20/78, 6/82, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 и 35/91, те у "Службеном гласнику Републике Српске", бр. 17/93 и 14/94. У даљем тексту овај закон ћемо називати Старим законом.

Из Новог закона избачен је поступак обезбјеђења те је он инкорпорисан у новом Закону о парничном поступку Републике Српске, које је ступио на снагу 01.08.2003. године, под називом "Судске мјере обезбјеђења".

Било је и логично да ова материја "уђе" у Закон о парничном поступку јер се средства обезбјеђења појављују прије самог извршног поступка, у парничном поступку.

Дефиниција поступка обезбјеђења би могла да изгледа овако: "Поступак обезбјеђења је (сада) извршни поступак који се налази у парничном поступку у коме се обезбјеђује будуће остварење (извршење) провјериочевог потраживања кад постоји потреба да се оно привремено обезбиједи, све док се не стекну услови да се спроведе поступак извршења.

У овом тексту неће ми бити намјера да се бавим искључиво разликама између Новог и Старог закона, већ да се фокусирам на одређени проблем који може погодити обичног малог човјека, јер се такав човјек налази константно у незнању, углавном што се тиче материје права, иако се у стварном животу тај мали човјек непрестано буса у прса да му је све познато.

Стари закон је имао у себи уграђену социјалну компоненту (мада се не може рећи да је ни Нови нема) која се очитовала у заштити одређене имовине дужника. Према Старом закону - извршење ради намирења новчаних потраживања дијели се на:

 • извршење на покретној имовини
 • извршење на непокретној имовини

Код извршења на покретној имовини нису могле бити предмет извршења сљедеће ствари:

 • предмети личне употребе (одјећа, обућа, рубље, постељина, посуђе, намјештај, штедњак, фрижидер, веш машина...),
 • храна и огрев за потребе дужника и чланова његовог домаћинства за период од 6 мјесеци,
 • радна и расплодна стока, неопходне пољопривредне машине и друга оруђа за рад која су дужнику-пољопривреднику непоходна, као и храна за стоку за период од 4-6 мјесеци,
 • алати и машине које су дужнику-занатлији неопходни за обављање заната, као и сировине и погонско гориво, за три мјесеца рада,
 • књиге и други предмети који су дужнику неопходни за обављање научног, умјетничког и стручног рада, односно вршење његовог самосталног занимања,
 • готов новац дужника који има стална мјесечна примања - до мјесечног износа који је по закону изузет од извршења,
 • ордени, медаље, споменице и др. знаци одликовања и признања, вјенчани прстен, лична писма, рукописи и породичне слике, - поштанске пошиљке или поштанске новчане дознаке упућене дужнику прије него што му се уруче.

Од извршења су се изузимала новчана потраживања дужника:

 • примања по основу законског издржавања, накнада штете усљед губитка животне и радне способности и накнада штете за изгубљено издржавање усљед смрти даваоца издржавања,
 • примања по основу инвалидности због тјелесног оштећења,
 • примања по основу социјалне помоћи,
 • примања по основу додатка за дјецу,
 • примања по основу стипендије,
 • примање војника и питомаца војних и полицијских школа,
 • накнада за рад осуђеном у казнено-пправним установама, осим за потражиање по основу законског издржавања, као и за потраживање накнаде штете проузроковане кривичним дјелом осуђеног,
 • примања по основу ордена, медаља, ратних споменица,
 • примања по основу путних трошкова и дневница.

Стари закон прописује када је извршење на новчаном потраживању дужника било ограничено:

 • извршење на плати и пензији, као и на накнади умјесто плате, за потраживање по основу законског издржавања, накнаде штете настале усљед губитка животне или радне способности и накнаде штете за изгубљено издржавање усљед смрти даваоца издржавања - могло се спровести до 1/2, а за потраживања по другом основу - до 1/3 плате или пензије.

Код извршења на непокретној имовини, нису могле бити предмет извршења сљедеће ствари (ствари изузете од извршења):

 • ствари ван промета (путеви, жељезница, заштићени историјски објекти и сл.),
 • рудна блага и друга природна богатства,
 • имовина потреба за државну и јавну безбједност, одбрану,
 • потраживање републике, федерације по основу доприноса и других дажбина.

Код извршења на непокретној имовини, ограничење извршења постојало је за сљедеће ствари:

 • пољопривредно земљиште и привредне зграде земљорадника у обиму неопходном за издржавање његово и његове уже породице и др. лица која је по закону дужан да издржава, те кућа за њихово становање са двориштем, те
 • пољопривредно земљиште, шума и шумско земљиште које искоришћава привредна организација, али само уколико јој је неопходно ради вршења њене дјелатности,
 • пословна зграда односно просторија уколико је неопходно за вршење пословне дјелантости.

А сада да видимо шта каже Нови закон:

Нови закон у члану 7. каже: "(1) Предмет извршења не могу бити ствари ван промета, као ни рудно благо и друга природна богатства." "(2) Предмет извршења не могу бит објекти, наоружање и опрема за потребе оружаних снага и полиције, као ни новчана средства обезбијеђена за те намјене."

Код извршења на покретној имовини не могу бити сљедеће ствари предмет извршења:

 • предмети који су неопходно потребни извршенику и члановима његове продице за задовољавање свакодневних потреба, осим ако је на тим предметима установљено уговорно заложно право,
 • храна и огрев за потребе извршеника и чланова његовог домаћинства за 3 мјесеца,
 • готов новац извршеника по основи потраживања која су изузета или ограничена од извшења, те готов новац извршеника који има стална мјесечна примања до мјсечног износа, који је по закону изузет од извршења, пропорционално времену до идућег примања,
 • медаље, ратне споменице и др. ордење и признања, вјенчани прстен, лична писма, рукописи и други лични списи извршеника , прородичне фотографије, личне и породичне исправе и породични портрети,
 • поштанске пошиљке или поштанске новчане дознаке упућене извшенику прије него што му се уруче.

Од извршења се изузимају ночана потраживања дужника:

 • примања по оснву законског издржавања и
 • предмети по оснвоу пореза, такси и доприноса.

Ограничења извршења на новчаном потраживању извршеника:

 • извршење на плати, накнади умјесто плате, накнади за скраћено радно вријеме и накнади због умањења плате и пензије, примања по основу накнаде због тјелесног оштећења према прописима о инвалидском осигурању, примања по основу социјалне помоћи, примања по основу привремене незапослености, примања по основу додатка на дјецу, примања по основу стипендије и помоћи ученицима и студентима и надоканда за рад осуђеника - може се спровести до износа од 1/2
 • ограничења извршења на новчаним потраживањима извршеника из става 1. овог члана примјењују се само ако потраживања не прелазе 1.000 КМ мјесечно. На дијелу потраживања који прелази 1.000 КМ мјесечно извршење се може спровести до износа од 2/3 потраживања.

Извршење на непокретној имовини

Члан 79. Новог закона каже: "(1) Не може бити предмет извршења пољопривредно земљиште у површини до 5000 m2." "(2) Одредба става 1. овог члана не односи се на извршење ради остварења новчаних потраживања обезбијеђених уговорним заложним правом на непокретностима (хипотеком)."

Дакле, ако сте ставили хипотеку на сво земљиште које имате (нпр. 10.000 m2), исто је као да сте ставили хипотеку и на (нпр. 1.000 m2) нешто мало земљишта. Закон ништа не каже о кућама и становима.

Вјерујем да законодавац није имао намјеру да штити ове некретнине иако су нам оне пријеко потребне за живот. Стога, очекивати је да ће сваки повјерилац предлагати намирење из некретнина прије него из покретних ствари. Једини спас дужника се налази у приједлогу Суду да се извшење одреди на другом предмету извршења, сходно члану 71. новог закона, који гласи:

Промјена предмета извршења

Члан 71.
(1) Извршеник може у року од три дана од дана достављања рјешења о извршењу предложити да се извршење одреди на другом предмету извршења. Уз приједлог извршеник је дужан поднијети доказ о свом праву на другом предмету извршења на основу којег је на том предмету могуће одредити извршење против извршеника.
(2) Суд ће приједлог доставити тражиоцу извршења који се о њему може изјаснити у року од три дана од дана доставе. У том року тражилац извршења може поставити захтјев за накнаду трошкова започетог поступка извршења на непокретности, те затражити давање обезбјеђ ења за накнаду штете коју би могао трпјети због промјене предмета извршења.
(3) Суд одлучује о приједлогу рјешењем у року од осам дана од дана пријема одговора тражиоца извршења из става 2. овог члана или истека рока за његово подношење.
(4) Суд може прихватити приједлог ако извршеник учини вјероватним:

 1. да би извршење на непокретности на којој је оно предложено за њега било нарочито неповољно,
 2. да из оправданих разлога није сам могао уновчити предмет који предлаже као нови предмет извршења и добијеним средствима намирити тражиоца извршења,
 3. да би се потраживање тражиоца извршења могло у потпуности намирити из другог предложеног предмета извршења.
(5) Суд ће рјешењем одбити приједлог за промјену предмета извршења ако оцијени да би се због тога извршење знатније одужило или отежало, односно ако би тражилац извршења због тога могао трпити знатнију штету.
(6) Ако је тражилац извршења на непокретности на којој је затражио извршење прије покретања извршног поступка стекао заложно право ради обезбјеђења свог потраживања, без његовог се пристанка извршење не може одредити на другом предмету извршења.
(7) Ако је извршеник као друго средство извршења предложио извршење на плати, пензији, инвалиднини или другом сталном новчаном примању, суд може прихватити приједлог уз услов да извршеник учини вјероватним да ће потраживање бити намирено у року од једне године од доношења рјешења о његовом приједлогу. И у случају из овог става морају бити испуњени услови из тачке 1. става 4. и става 6. овог члана.
(8) У рјешењу о промјени предмета извршења суд ће одредити извршење на другом предложеном предмету извршења.
(9) Против рјешења којим се одбија приједлог извршеника за промјену предмета извршења правни лијек није дозвољен.
(10) Ако је одређено друго средство, односно предмет извршења, забиљежба извршења на непокретности као првобитном предмету извршења остаје на снази све до намирења потраживања тражиоца извршења. Након намирења потраживања тражиоца извршења, суд ће по службеној дужности одредити брисање забиљежбе.

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.