Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Управљање и коришћење заједничким стварима

У поступку за управљање и коришћење заједничким стварима суд уређује начин управљања и коришћења заједничим стварима сувласника, сукорисника и других супосједника исте ствари.

Поступак за управљање и коришћење заједничким стварима покреће се на приједлог лица које сматра да је повријеђено у праву управљања или коришћења заједничке ствари.

Приједлог садржи податке о заинтересованим лицима и о ствари која је предмет поступка, као и разлоге због којих се поступак покреће. Приједлог се подноси суду на чијем подручју се ствар налази, а ако се ствар налази на подручју више, судова, приједлог се може поднијети сваком од тих судова.

По пријему приједлога суд ће заказати рочиште на које ће позвати сва заинтересована лица, указаће им на могућност споразума и помоћи им да споразумо уреде начин управљања, односно, коришћења заједничке ствари.

Споразум заинтересованих лица суд ће након што им предочи природу и правно дество судског поравнања, унијети у записник као судско поравнање.

Ако се заинтересована лица не споразумију, суд ће провести потребне доказе и на основу резултата цјелокупног поступка донијети рјешење којим ће уредити начин управљања или коришћења заједничком ставри по одговарајућим пропсима о материјалном праву, водећи рачуна о њиховим посебним и заједничким интересима.

Кад се приједлогом тражи уређење коришћења заједничког стана или пословне просторије, суд ће нарочито уредити које ће просторије заинтресована лица користит посебно, а које заједнички, начин коришћења заједничких просторија, као и на који начин ће се сносити трошкови коришћења просторија.

Кад је међу заинтересовани лицима спорно право на ствар која је предмет поступка или је споран обим права, суд ће упутити предлагача да у одређеном року покрене парницу или поступак пред управним органом ради рјешења спорног права, односно правног односа, а ванпарнични поступак ће прекинути.

Ако предлагач не покрене поступак у одређеном року, сматраће се да је приједлог повучен.

Суд може, до доношења одлуке надлежног органа, привремено уредити односе заинтресованих лица у погледу управљања и коришћења заједничком ствари кад то околности случаја захтијевају, а нарочито да би се спријечила знатнија штета, самовлашће или очита неправда за поједина заинтересована лица.

Претходни рјешење примијениће се и кад су заинтересована лица супосједници ствари који не располажу доказима о законитом основу стицања посједа.

Заинтересована лица могу у парници или другом поступку остваривати своја права у односу на ствар о чијем је управљању и коришћењу правноснажно одлучено у поступку прављања и коришћења заједничким стварима.

Одредбе закона о управљању и коришћењу заједничким стварима примјењују се и на власнике и посједнике посебних дијелова зграда у погледу управљања и коришћења заједничким дијеловима зграде који служе згради као цјелини или само неким посебним дијеловима зграде, у ком случају се заинтресованим лицима сматрају само влансици тих дијелова зграде, ако се уређивањем њихових узајамниг односа не дира у права влансика других дијелова зграде.

Односи између влансика посебних дијелова зграде уређују се у складу са прописима о правима на посебним дијеловима зграде.

Погледајте и остале ванпарничне поступке:

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.