Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


19. Изузеће

Члан 357.
Судија не може судити:
1) ако је сам странка, законски заступник или пуномоћник странке, ако је са странком у односу саовлашћеника, саобавезника или регресног обавезника, или ако је у истом предмету саслушан или предложен као свједок или вјештак;
2) ако му је странка или законски заступник или пуномоћник странке сродник по крви у правој линији до било ког степена, а у побочној линији до четвртог степена, или му је брачни, односно ванбрачни друг или сродник по тазбини, односно сродник ванбрачног друга до другог степена, без обзира да ли су брак, односно ванбрач на заједница престали или не;
3) ако је старалац, усвојилац или усвојеник странке, њеног законског заступника или пуномоћника;
4) ако је у истом предмету учествовао у доношењу одлуке нижег суда или другог органа;
5) ако постоје друге околности које доводе у сумњу његову непристрасност.

Члан 358.
(1) Странка подноси захтјев за изузеће судије, чим сазна да постоји који од разлога за изузеће, а најдоцније до завршетка расправе, а ако није било расправе, до доношења одлуке.
(2) Странка може у правном лијеку или одговору на правни лијек, поименично навести судију који не би могао учествовати у доношењу одлуке због разлога из члана 357. овог закона.
(3) Странка може тражити изузеће само поименично одређеног судије који у предмету поступа.
(4) Странка је дужна да у захтјеву наведе околности због којих сматра да постоји неки од законских основа за изузеће.

Члан 359.
(1) О захтјеву за изузеће судије одлучује предсједник суда.
(2) Ако странка тражи изузеће предсједника суда, одлуку о изузећу доноси предсједник непосредно вишег суда.
(3) О захтјеву за изузеће предсједника Врховног суда Републике Српске одлучује општа сједница овог суда.
(4) Прије доношења рјешења о изузећу узеће се изјава од судије чије се изузеће тражи, а по потреби извршиће се и други извиђаји.
(5) Против рјешења којим се усваја захтјев за изузеће није дозвољена жалба, а против рјешења којим се захтјев одбија није дозвољена посебна жалба.

Члан 360.
Кад судија сазна да је стављен захтев за његово изузеће или чим сазна да постоји неки од разлога за изузеће из члана 357. овог закона, дужан је да одмах о томе обавијести предсједника суда, а да поступак настави без одлагања до доношења одлуке о изузећу. Ако се ради о изузећу предсједника суда, он ће одредити себи замјеника из реда судија тог суда, а ако то није могуће, поступиће по члану 49. овог закона.

Члан 361.
(1) Одредбе овог закона о изузећу судија примјењиваће се сходно и на записничаре.
(2) О изузећу записничара одлучује судија.

Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.