Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


11. Странке и њихови законски заступници

Члан 291.
(1) Странка у поступку може бити свако физичко и правно лице.
(2) Посебним прописима може се одредити ко осим физичких и правних лица може бити странка у поступку.
(3) Парнични суд може, изузетно, са правним дејством у одређеној парници, признати својство странке и оним облицима удруживања који немају страначку способност у смислу одредаба ст. 1. и 2. овог члана ако утврди да, с обзиром на предмет спора, у суштини испуњавају битне услове за стицање страначке способности, а нарочито ако располажу имовином на којој се може спровести извршење.
(4) Против рјешења из става 3. овог члана којим се признаје својство странке у парници није дозвољена посебна жалба.

Члан 292.
(1) Странка која је потпуно пословно способна може сама вршити радње у поступку (парнична способност).
(2) Пунољетно лице коме је дјелимично ограничена пословна способност парнично је способно у границама своје пословне способности.
(3) Малољетник који није стекао потпуну пословну способност парнично је способан у границама у којима му се признаје пословна способност.

Члан 293.
(1) Странку која нема парничну способност заступа њен законски заступник.
(2) Законски заступник одређује се законом или актом надлежног државног органа донесеним на основу закона.
(3) У току цијелог поступка суд ће по службеној дужности пазити да ли лице које се појављује као странка може бити странка у поступку и да ли је парнично способно, да ли парнично неспособну странку заступа њен законски заступник и да ли законски заступник има посебна овлашћења кад су она потребна.

Члан 294.
(1) Законски заступник може у име странке предузимати све радње у поступку, али ако је за подношење или повлачење тужбе, за признање, односно за одрицање од тужбеног захтјева, за закључење поравнања или за предузимање других радњи у поступку у посебним прописима одређено да заступник мора имати посебна овлашћења, он може те радње предузимати само ако има таква овлашћења.
(2) Лице које се појављује као законски заступник дужно је да на захтјев суда докаже да је законски заступник. Кад је за предузимање одређених радњи у поступку потребно посебно овлашћење, законски заступник је дужан да докаже да има такво овлашћење.
(3) Кад суд установи да законски заступник лица под старатељством не показује потребну пажњу у заступању, обавијестиће о томе орган старатељства. Ако би усљед пропуштања заступника могла настати штета за лице под старатељством, суд ће застати са поступком и предложити да се одреди други законски заступник.

Члан 295.
(1) Кад суд утврди да лице које се појављује као странка не може бити странка у поступку, а тај се недостатак може отклонити, позваће тужиоца да изврши потребне исправке у тужби или ће предузети друге мјере да би се поступак могао наставити са лицем које може бити странка у поступку.
(2) Исто тако, кад суд утврди да странка нема законског заступника или да законски заступник нема посебна овлашћења кад су она потребна, затражиће да надлежни орган старатељства постави стараоца парнично неспособном лицу, односно позваће законског заступника да прибави посебна овлашћења или ће предузети друге мјере које су потребне да би парнично неспособна странка била правилно заступана.
(3) Суд ће одредити странци рок за уклањање недостатака из ст. 1. и 2. овог члана. Док се не уклоне ови недостаци, у поступку се могу предузимати само оне радње због чијег одлагања би могле да настану штетне посљедице за странку.
(4) Ако се недостаци из ст. 1. и 2. овог члана не могу уклонити или ако одређени рок безуспјешно протекне, суд ће рјешењем укинути радње спроведене у поступку уколико су захваћене овим недостацима и одбациће тужбу ако су недостаци такве природе да спречавају даље вођење парнице.
(5) Против рјешења којим се наређују мјере за уклањање недостатака није дозвољена жалба.

Члан 296.
(1) Ако се у току поступка пред првостепеним судом покаже да би редован поступак око постављања законског заступника туженом трајао дуго, па би због тога могле да настану штетне посљедице за једну или обје странке, суд ће туженом поставити привременог заступника.
(2) Под условом из става 1. овог члана суд ће поставити туженом привременог заступника нарочито у случајевима:
1) ако тужени није парнично способан, а нема законског заступника;
2) ако постоје супротни интереси туженог и његовог законског заступника;
3) ако обје странке имају истог законског заступника;
4) ако је боравиште туженог непознато, а тужени нема пуномоћника;
5) ако се тужени или његов законски заступник, који немају пуномоћника у Републици Српској, налазе у иностранству, а достављање се није могло извршити.
(3) О постављању привременог заступника суд ће без одлагања обавијестити орган старатељства, као и странке кад је то могуће.

Члан 297.
(1) Привремени заступник има у поступку за који је постављен сва права и дужности законског заступника.
(2) Та права и дужности привремени заступник врши све док се тужени или његов пуномоћник не појави пред судом, односно док орган старатељства не обавијести суд да је поставио стараоца.

Члан 298.
Ако је привремени заступник постављен туженом из разлога наведених у члану 296. став 2. тачке 4. и 5. овог закона, суд ће у року од осам дана издати оглас који ће објавити у “Службеном гласнику Републике Српске” и на огласној табли суда.

Члан 299.
Парнична способност у Републици Српској процјењује се по законима Републике Српске.

Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.