Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Земљишно-књижно право


Законом о земљишним књигама Републике Српске ("СГРС" бр. 67/03, 46/04 и 109/05) уређено је вођење, одржавање и успостављање земљишних књига, као и упис некретнина и права на некретнинама у земљишне књиге Републике Српске (у даљем тексту: РС).

Дефиниције које се употребљавају у Закону
 1. Земљишна књига, у смислу Закона о земљишним књигама РС, је јавна књига и јавни регистар стварних права на некретнинама и других права, која су законом предиђена за упис, као и осталих законом предвиђених чињеница од значаја за правни промет.
 2. Некретнине у смислу предметног закона су земљишта, зграде, станови и пословне просторије као посебни дијелови зграде и други грађевински објекти.
 3. Предбиљежба је условни, привремени упис права на некретнинама којим се стицање, пренос, ограничење или престанак права постиже накнадним оправдањем.
 4. Забиљежба је упис одређених околности и чињеница које су од утицаја на располагање некретнинама. Забиљежба се може односити на личне односе као што су малољетност, стављање под старатељство, продужење родитељског права али и на друге чињенице као што су отварање стечаја, постојање спора, поступак експропријације, првенствени ред, принудна управа и др.
 5. Укњижба је коначан упис права на некретнинама, којим се безусловно стичу, преносе, ограничавају или престају права на некретнинама.
Претпоставке за упис
 1. Поступак уписа у земљишну књигу покреће се подношењем захтјева за упис. Захтјев се односи на прописани текст уписа. Нормиране текстове доноси министар правде.
 2. Уз захтјев за упис треба приложити и доказну документацију на којој се захтјев заснива. То могу бити: 1. исправа која је основ за стицање стварног права, 2. документ на основу којег се доказује стварно право, 3. овјерена копија судске одлуке која је основ за упис, 4. неки други документ којим се потврђује стварно право осигурано предбиљежбом, 5. пријавни лист са копијом катастарског плана, 6. други документи потребни за упис одређени законом.
 3. Претпоставка за упис је и доказ о плаћању судске таксе.
 4. Уколико се исправа налази код истог органа, који спроводи упис, не мора се поново подносити. У захтјеву за упис орган који обрађује захтјев треба да забиљежи гдје се исправа налази.
Упис промјене власништва

Ако се ради о упису промјене власништва потребно је приложити уговор о отуђењу, односно преносу.

Конститутивно дејство

Власништво и друга права на некретнинама настају тек са уписом у земљишну књигу (а не како лаици мисле потписивањем и овјером уговора о куповини, поклону и сл).
Овом одредбом се не дирају прописи о стицању власништва, односно других права по основу насљеђивања.

Некретнине које се уписују у земљишну књигу

У земљишну књигу се уписују све некретнине (обавеза књижења).

Претпоставка за упис некретнина

За упис некретнине у земљишну књигу потребан је пријавни лист са копијом катастарског плана.

Обавеза уписа

Упис права на некретнинама као и упис свих промјена које се тичу података у земљишној књизи је обавезан.

Јавно повјерење
 1. Уписано право у земљишној књизи сматра се тачним. Сматра се да брисано право из земљишне књиге не постоји.
 2. За трећа лица, која у доброј вјери у постојање неке некретнине или права на некој некретнини, путем правног посла стекну такво једно право, садржај земљишне књиге се сматра тачним, уколико исправност земљишне књиге није оспорена путем уписа приговора или уколико је трећем лицу позната нетачност земљишне књиге или због грубе непажње није позната.
 3. Ако је носилац права уписаног у земљишне књиге ограничен у праву располагања у корист неког лица, тада ограничење дјелује према трећем лицу само онда када је то ограничење уписано у земљишну књигу или познато трећем лицу.
 4. За савјесност трећег лица код стицања права на непокретнини мјеродавно је вријеме подношења захтјева за упис.
Означавање

У правном промету некретнина се означава према подацима из земљишне књиге.

Мјесна надлежност

За вођење земљишних књига надлежан је онај суд на чијем се подручју налази некретнина.

Земљишнокњижни референт

Земљишне књиге у стварно и мјесно надлежним судовима воде посебне земљишнокњижне канцеларије. Надлежни службеник за вођење земљишних књига назива се земљишнокњижни референт и тај референт поступа под надзором земљишнокњижног судије.

Земљишнокњижни рефренти и земљишнокњижне судије су надлежни за вршење уписа у земљишну књигу. Они одлуке у вези са вршењем уписа у земљишним књигама доносе самостално, у складу са овим законом и другим прописима.

Састав земљишне књиге

Земљишна књига се састоји од главне земљишне књиге, збирке исправа и помоћних регистара. Главна земљишна књига се састоји од земљишнокњижних уложака. Главна књига се води за једну катастарску општину.

Земљишнокњижни уложак

Уписи се врше у земљишнокњижни уложак.
 • У земљишнокњижни уложак се уписује једно земљишнокњижно тијело.
 • Земљишнокњижно тијело се састоји од једне или више катастарских парцела, које се налазе у истој катастарској општини и на којима постоје исти правни односи.
 • Земљишнокњижни уложак се састоји из натписа (наслова) и три одјељка (А, Б и Ц).
Права која се уписују у земљишну књигу

У земљишну књигу уписују се сљедећа права:
 • власништво, сувласништво и заједничко власништво,
 • хипотека и земљишни дуг,
 • судско заложно право, надзаложно право,
 • право дугорочног најма и закупа, право прече куповине и право откупа,
 • стварне служности,
 • плодоуживање,
 • стварни терети,
 • права коришћења.

Сви уписи права с изузетком власништва врше се у земљишнокњижни уложак земљишта који се оптерећује. Стварна права на туђој ствари, која припадају сваком поједином власнику земљишнокњижног тијела, се на захтјев власника земљишнокњижног тијела уписују и у земљишнокњижном улошку његовог земљишнокњижног тијела. Уколико стварно право буде промијењено или укинуто, тада ће земљишнокњижна канцеларија на захтјев извршити исправку уписа.

Права коришћења која се уписују у земљишну књигу. Земљиште може бити оптерећено на тај начин да ономе, у чију корист се врши оптерећење, припада право да на или испод површине земљишта има грађевину, а то право се може отуђити или наслиједити (право коришћења). Право коришћења се може протегнути и на дио земљишта који није потребан за зграду или постројење, уколико зграда или постројење остају привредно главна ствар. Зграда или постројење изграђени на основу права коришћења чине битни саставни дио права коришћења (власништво на згради, односно власништво на постројењу). Ограничење права коришћења на поједини дио зграде, посебно на поједине просторије, је недопуштено уколико се таква права односе на читаву зграду. Оптеретити се може само читаво земљиште али не и дио парцеле.

Рјешење о упису

Упис се врши на основу рјешења о упису које доноси земљишнокњижни референт. Рјешење о упису се односи на захтјев за упис који је поднесен.

Упис у земљишну књигу је дозвољен само уз сагласност лица које је у вријеме подношења захтјева уписано у земљишну књигу као носилац права власништва или неког другог стварног права које се преноси, мијења, ограничава или брише. Одобрење мора бири нотарски овјерено, осим ако се за уговор на основу којег се врши промјена права захтјева нотарска обрада. Одобрење може бити замијењено судском одлуком или судским поравнањем.

Провјера захтјева за упис

Код провјере захтјева за упис надлежни земљишнокњижни референт испитује:
 • да ли су поднесени потребни документи у прописаној форми,
 • да ли су документи идентични са стањем у земљишној књизи,
 • да ли постоје одређена одобрења.
Одлучивање о упису

Након провјере захтјева за упис, земљишнокњижни референт доноси рјешење да ли ће захтјев потпуно или дјелимично прихватити.

Земљишнокњижни референт доноси рјешење о одбијању захтјева за упис ако:
 • се земљишнокњижно тијело не налази у земљишнокњижном подручју дотичне земљишнокњижне канцеларије,
 • лице није овлашћено да захтијева упис,
 • правни основ уписа није видљив из предочених докумената,
 • постоји нека друга сметња која спречава упис.
Садржај рјешења о упису,
односно одбацивању уписа

Рјешење о упису, односно одбацивању садржи:
 • назив и сједиште суда,
 • број рјешења, мјесто и датум доношења рјешења,
 • текст уписа, као и упутство на земљишнокњижни уложак, на одјељак и колону гдје се упис обавља,
 • разлог и правни основ рјешења,
 • поуку о правном лијеку,
 • потпис земљишнокњижног референта.
Упис у земљишну књигу

Упис у земљишну књигу врши се на основу рјешења о упису. Ранг уписа се равна према редослиједу уписа, уколико није уписан неки други редослијед ранга у земљишној књизи.

Упис сувласништва и заједничког власништва

Сувласништво се уписује по удјелима одређеним с обзиром на цјелину, израженим разломком. Уколико исправе на основу којих се врши упис не показују који удио у праву припада сваком лицу, сматра се да право припада лицима у једнаким дијеловима. Заједничко власништво уписује се у корист и на име свих заједничких власника, с назнаком да се ради о заједничком власништву.

Жалбе против одлуке или радње
земљишнокњижног референта

Против одлуке земљишнокњижног референта заинтересовано лице може код надлежног суда уложити жалбу у року од 15 дана. Рок почиње тећи од дана пријема преписа одлуке или сазнања о радњи, која је предмет жалбе. Жалба се може поднијети и код земљишнокњижне канцеларије која је обавезна прослиједити је без одлагања надлежном суду. Надлежни суд одлучује о жалби у жалбеном поступку према прописима Закона о парничном поступку.

Увид у земљишну књигу

Увид у земљишне књиге, припадајуће акте, исправе и помоћне исправе је слободан, уз присуство службеног лица из земљишно књижне канцеларије ако посебним законом за поједине податке није другачије одређено.

Право на изводе земљишнокњижних уложака

Свако лице може након плаћања таксе добити земљишнокњижне изводе. Извод је јавна исправа.
_____________________

Ово није приказ цијелог закона већ само његовог једног дијела. Остали дио закона је испуштен као непотребан јер сматрам да би он обичном лаику само створио додатну конфузију.

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.