Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Оснивање удружења

Ради одвајања садржаја овог сајта од специфичног поступка регистрације удружења - направљен је посебан сајт те до њега можете доћи кликом на ову адресу:

http://home.blic.net/zoks/
osnivanje_udruzenja_u_
Republici Srpskoj/index.htm


Погледајте и остале ванпарничне поступке:

  1. Одузимање и враћање пословне способности
  2. Задржавање у здравственој организацији
  3. Проглашење несталих лица умрлим и доказивање смрти
  4. Продужење и престанак родитељског права
  5. Одузимање и враћање родитељског права
  6. Давање дозволе за закључење брака
  7. Расправљање заоставштине (оставински поступак)
  8. Састављање и овјеравање садржине исправе
  9. Чување исправе
  10. Судски депозит
  11. Поништење исправа
  12. Одређивање накнаде за експроприсане непокретности
  13. Управљање и коришћење заједничким стварима
  14. Диоба ствари и имовине у сувласништву
  15. Уређење међа
  16. Оснивање предузећа
  17. Оснивање удружења
  18. Оснивање фондацијa
  19. земљишно-књижни уписи

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.