Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Оснивање удружења

Ради одвајања садржаја овог сајта од специфичног поступка регистрације удружења - направљен је посебан сајт те до њега можете доћи кликом на ову адресу:

http://home.blic.net/zoks/
osnivanje_udruzenja_u_
Republici Srpskoj/index.htm


Погледајте и остале ванпарничне поступке:

 1. Одузимање и враћање пословне способности
 2. Задржавање у здравственој организацији
 3. Проглашење несталих лица умрлим и доказивање смрти
 4. Продужење и престанак родитељског права
 5. Одузимање и враћање родитељског права
 6. Давање дозволе за закључење брака
 7. Расправљање заоставштине (оставински поступак)
 8. Састављање и овјеравање садржине исправе
 9. Чување исправе
 10. Судски депозит
 11. Поништење исправа
 12. Одређивање накнаде за експроприсане непокретности
 13. Управљање и коришћење заједничким стварима
 14. Диоба ствари и имовине у сувласништву
 15. Уређење међа
 16. Оснивање предузећа
 17. Оснивање удружења
 18. Оснивање фондацијa
 19. земљишно-књижни уписи

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.