Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


26. Правна помоћ

Члан 414.
(1) Судови у Републици Српској дужни су у парничном поступку пружати правну помоћ свим судовима у Босни и Херцеговини.
(2) Ако замољени суд није надлежан да изврши радњу за коју је замољен, уступиће молбу надлежном суду, односно другом државном органу, и о томе ће обавијестити суд од кога је примио молбу, а ако му надлежни суд, односно државни орган није познат, вратиће молбу суду који је поднио молбу.
(3) Ако у једном мјесту постоји више судова стварно надлежних за пружање правне помоћи, молба за пружање правне помоћи може се поднијети било коме од тих судова.

Члан 415.
(1) Судови ће указивати правну помоћ иностраним судовима у случајевима предвиђеним међународним уговором, као и кад постоји узајамност у указивању правне помоћи. У случају сумње о постојању узајамности, објашњење даје Министарство правде Републике Српске.
(2) Суд ће ускратити правну помоћ иностраном суду ако се тражи извршење радње која је противна јавном поретку Босне и Херцеговине, односно Републике Српске. У таквом случају суд надлежан за пружање правне помоћи доставиће по службеној дужности предмет Врховном суду Републике Српске ради доношења коначне одлуке.
(3) Одредбе члана 414. ст. 2. и 3. овог закона важе и за поступање са молбом иностраног суда.

Члан 416.
Судови указују правну помоћ иностраним судовима на начин предвиђен у домаћем закону. Радња која је предмет молбе иностраног суда може се извршити и на начин који захтијева инострани суд, ако такав поступак није противан јавном поретку Босне и Херцеговине, односно Републике Српске.

Члан 417.
Ако међународним уговором није што друго одређено, судови ће узимати у поступак молбе за правну помоћ иностраних судова само ако су молба и прилози састављени на језику који је у службеној употреби у Републици Српској или ако је приложен овјерени превод на том језику.

Члан 418.
Ако међународним уговором није што друго одређено, молбе домаћих судова за правну помоћ достављају се иностраним судовима дипломатским путем преко органа управе надлежног за иностране послове Босне и Херцеговине. Молбе и прилози морају бити састављени на језику замољене државе или уз њих мора бити приложен њихов овјерени превод на том језику.

Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.