Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


25. Непоштовање суда

Члан 406.
Суд ће у току поступка казнити новчаном казном од 100 до 1.000 конвертибилних марака странку, законског заступника, пуномоћника или умјешача који својим парничним радњама теже злоупотријебе права призната овим законом.

Члан 407.
(1) Новчаном казном од 100 до 1.000 конвертибилних марака суд ће казнити лице које у поднеску вријеђа суд, странку или другог учесника у поступку.
(2) Ако лице које учествује у поступку или лице које као слушалац присутан расправи, вријеђа суд или друге учеснике у поступку, омета рад или се не покорава наредбама суда за одржавање реда, суд ће га опоменути. Ако опомена буде безуспјешна, суд ће опоменуто лице удаљити из суднице или казнити новчаном казном од 100 до 1.000 конвертибилних марака, а може га и удаљити и казнити новчаном казном.
(3) Ако странка буде удаљена из суднице, рочиште ће се одржати и без њеног присуства.
(4) Ако из суднице буде удаљен пуномоћник, суд ће на захтјев странке одложити рочиште, а ако странка није присутна рочишту, суд ће увијек одложити рочиште и обавијестити странку да је њен пуномоћник удаљен са рочишта због нарушавања реда.
(5) Кад суд казни новчаном казном или удаљи из суднице адвоката или адвокатског приправника као пуномо- ћника, обавијестиће о томе адвокатску комору.

Члан 408.
(1) Суд ће новчаном казном од 100 до 1.000 конвертибилних марака казнити пуномоћника за примање писмена који противно одредби члана 352. став 7. овог закона не обавијести суд о промјени адресе.
(2) Суд ће на захтјев странке наредити пуномоћнику за примање писмена да накнади трошкове које је проузроковао неоправданим недостављањем обавје- штења о промјени адресе.

Члан 409.
(1) Суд ће казнити новчаном казном од 100 до 1.000 конвертибилних марака лице које неосновано одбије да прими писмено, те лице које на неки други начин омета достављање писмена, свјесно онемогућавајући или отежавајући примјену одредаба овог закона о достављању.
(2) Суд ће на захтјев странке наредити лицу из става 1. овог члана да накнади трошкове које је својим понашањем описаним у ставу 1. овог члана проузроковало.

Члан 410.
(1) Ако свједок који је уредно позван не дође, а изостанак не оправда или се без одобрења или оправданог разлога удаљи са мјеста гдје треба да буде саслушан, суд ће наредити да се принудно доведе и накнади трошкове довођења и казнити га новчаном казном од 100 до 1.000 конвертибилних марака.
(2) Ако свједок дође и након што је упозорен на посљедице ускрати свједочење или одговор на поједино питање, а суд оцијени да су разлози ускраћивања неоправдани, казниће га новчаном казном од 100 до 1.000 конвертибилних марака, а ако и послије тога одбије да свједочи, може га затворити. Затвор траје све док свједок не пристане да свједочи или док његово саслушање не постане непотребно, али најдуже 15 дана.
(3) Суд ће на захтјев странке наредити свједоку да накнади трошкове које је проузроковао својим неоправданим изостанком, односно неоправданим одбијањем да свједоч и.
(4) Ако свједок накнадно оправда свој изостанак, суд ће опозвати своје рјешење о казни, а може свједока сасвим или дјелимично, ослободити од накнаде трошкова. Суд може опозвати своје рјешење о казни и кад свједок накнадно пристане да свједочи.

Члан 411.
(1) Суд ће новчаном казном од 100 до 1.000 конвертибилних марака казнити вјештака који не достави налаз и мишљење у остављеном року, или ако не дође на рочиште иако је уредно позван, а изостанак не оправда.
(2) Суд ће новчаном казном из става 1. овог члана казнити вјештака који без оправданог разлога одбије да вјештачи.
(3) Суд ће на захтјев странке наредити вјештаку да накнади трошкове које је проузроковао својим неоправданим недостављањем налаза и мишљења, неоправданим изостанком, односно неоправданим одбијањем да вјештачи.
(4) Рјешење о казни суд може опозвати под условима из члана 410. став 4. овог закона.
(5) Одредбе овог члана сходно се примјењују и на тумаче.

Члан 412.
Ако лице које је новчано кажњено по одредбама овог закона не плати ту казну у одређеном року, она ће се замијенити казном затвора, чије трајање одмјерава суд сразмјерно висини изречене казне у складу са одредбама кривичног закона, али које не може бити дуже од 15 дана.

Члан 413.
(1) Жалба против рјешења из чл. 406, 407, 408. став 1, 410. став 1. и 411. став 1. овог закона не одлаже извршење рјешења.
(2) Жалба против рјешења из чл. 410. став 2. и 411. став 2. не задржава извршење рјешења, осим ако се у тој жалби побија и одлука суда којом нису прихваћени разлози свједока за ускраћивање свједочења или одговора на поједино питање, односно разлози вјештака за ускраћивање вјештачења.

Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.