Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Расправљање заоставштине

У поступку за расправљање заоставштине суд утврђује ко су насљедници умрлог, која имовина сачињава његову заоставштину и која права из заоставштине припадају насљедницима, легатарима и другим лицима.

Поступак за расправљање заоставштине суд покреће по службеној дужности чим сазна да је неко лице умрло или да је проглашено умрлим.

За расправљање заоставштине мјесно је надлежан основни суд на чијем је подручју оставилац имао пребивалиште у вријеме смрти, а ако оставилац у вријеме смрти није имао пребивалиште, надлежан је основни суд на чијем подручју је оставилац имао боравиште. Учесници у поступку за расправљање заоставштине не могу уговорити ни стварну ни мјесну надлежност суда.

Предходне радње

Кад је неко лице умрло или проглашено за умрло, орган управе надлежан за послове вођења матичних књига који врши упис смрти у матичну књигу умрлих, дужан је да у року од 30 дана по извршеном упису достави оставинском суду смртовницу за умрлог.

Смртовница се саставља на основу података добијених од сродника умрлог, од лица са којима је умрли живио, као и од других лица која могу пружити податке који се уносе у смртовницу.

Садржај смртовнице

У смртовницу се уносе сљедећи подаци:

  1. име и презиме умрлог и име његовог родитеља, занимање, датум рођења и држављанство умрлог, а за умрла женска лица и њихово дјевојачко презиме,
  2. дан, мјесец и година, мјесто и, по могућности, час смрти,
  3. пребивалиште, односно боравиште које је умрли имао,
  4. име и презиме, датум рођења, занимање, пребивалиште односно боравиште брачног друга умрлог и брачне, ванбрачне и усвојене дјеце,
  5. име и презиме, датум рођења и пребивалиште односно боравиште  осталих сродника који би могли бити позвани на насљеђе на основу закона, као и лица која су позвана на насљеђе на основу тестамента,
  6. приближна вриједност непокретне имовине и посебно приближна вриједност покретне имовине умрлог.

У смртовници, по могућности, треба навести још и: мјесто гдје се налази имовина коју је умрли оставио, да ли има имовине за чије држање, чување или пријављивање постоје посебни прописи, да ли има готовог новца, хартија од вриједности, драгоцјености, штедних књижица или каквих других важних исправа, да ли је умрли оставио дугове и колико, да ли је оставио писмени тестамент или уговор о доживотном издржавању или споразум о уступању или расподјели имовине за живота и гдје се они налазе, а ако је умрли сачинио усмени тестамент, онда још и име и презима, занимање и боравиште свједока пред којима је усмени тестамент сачињен. У смртовници ће се посебно назначити да ли се очекује рођење дјетета умрлог и да ли његова дјеца или брачни друг имају старатеља.

Ако је прије оставиоца умро његов брачни друг или које његово дијете, или које друго лице које би могло бити позвано на насљеђе, у смртовници ће се назначити датум и мјесто њихове смрти.

Попис и процјена имовине

Попис и процјена имовине умрлог врши се по одлуци оставниског суда кад се не зна за насљеднике или за њихово боравиште, када су насљедници лица која усљед малољетства, душевне болести или других околности нису способна никако или нису способна потпуно да се сама старају о својим пословима, када заоставштина треба да се преда држави, привредној организацији и сл. Суд ће наредити да се изврши попис и процена и у случају кад то захтијевају насљедници, легатари или повјериоци умрлог.

Попис имовине ће обухватити цјелокупну непокретну и покретну имовину која је била у посједу умрлог у вријеме његове смрти.Попис ће обухватити и имовину која је припадала умрлом, а налази се код другог лица, са назначењем код кога се налази та имовина и по ком основу, као и имовину коју је држао умрли, а за коју се утврди да није његова својина.

У попису имовине забиљежиће се потраживања и дугови умрлог, а посебно неплаћени порези и доприноси.

Попис и процјену имовине врши надлежни општински орган управе или радник суда којег одредит судија. Попис се врши у присуству два пунољетна лица, а када је потребно и уз судјеловање вјештака.

Надлежни општински орган управе који је вршио попис и процјену имовине, доставиће податке о извршеном попису и процјени оставниском суду.

Ако утврди да ниједан од присустних насљедника није способан да управља имовином (заоставштином), а нема законског заступника, или ако су насљедници непознати или одсутни, или кад друге околности налажу нарочиту опрезност, надлежни општински орган управе предаће у хитним случајевима имовину или њен дио на чување поузданом лицу, и о томе ће одмах обавијестити суд на чијем се подручју та имовина налази, који може ову мјеру измијенити или укинути.

Када је потребно поставити привременог старатеља заоставштине, постављање ће извршити оставински суд.

Поступак са тестаментом

Орган који саставља смртовницу провјериће да ли је умрли оставио писмени тестамент, односно да ли постоји исправа о усменом тестаменту. Тестамент који је умрли оставио доставиће се суду заједно са смртовницом.

Кад суд утврди да је лице које је оставило тестамент урмло или да је проглашено урмлим отвориће његов тестамент без повреде печата, прочитаће га и о томе саставити записник. На овај начин ће се поступити без обзира да ли је тестамент по закону пуноважан и да ли има више тестамената.

Отварање и читање тестамента извршиће се у присуству два пунољетна лица која могу бити и лица која су позвана на насљеђе.

Проглашењу тестамента могу присуствовати насљедници, легатари и друга заинтересована лица и тражити препис тестамента.

Основни суд код кога се тестамент нађе или коме буде поднесен отвориће и прочитати тестамент и ако је за расправљање заоставштине надлежан други суд или инострани орган.

Записник о проглашењу писменог тестамента треба да садржи:

  1. колико је тестамената нађено, који датум носе и гдје су нађени,
  2. ко је тестамент предао суду или састављачу смртовнице,
  3. да ли је тестамент предат отворен или затворен и каквим је печатом био запечаћен,
  4. који су свједоци присуствовали отврању и проглашењу тестамента.

Ако је приликом отварања тестамента промијећено да је печат повријеђен или да је у тестаменту нешто брисано, прецртано и исправљено или ако се што друго нађе сумњиво мора се и то у записнику навести.

Записник потписује судија, записничар и свејдоци. На проглашени тестамент суд ће ставити потврду о његовом проглашењу са назначењем датума проглашења, као и број и датум осталих пронађених тестамената.

Ако је умрли сачинио усмени тестамент и о томе постоји исправа коју су свједоци својеручно птописали, суд ће садржину ове исправе прогласити по одредбама које важе за проглашење писменог тестамента.

Ако такве исправе нема, своједоци пред којим је усмени тестамент изјављен саслушаће се појединачно о садржни тестамента, а нарочито о околностима од којих зависи његова пуноважност, па ће се записник о саслушању ових свједока прогласити по одредбама које важе за проглашење писменог тестамента.

Ако учесник захтијева да се свједоци усменог тестамента саслушају под заклетвом или ако суд нађе да је такво саслушање потребно, одредиће рочиште за саслушање ових свједока на које ће позвати предлагаче, а остала заинтересована лица само ако се тиме не би одуговлачио поступак.

Ако је писмени тестамент нестао или је уништен независно од оставиочеве воље, а међу заинтересовани лицима нема спора о постојању тог тестамента, о облику у коме је састављен, о нечину нестанка или уништења, као ни о садржни тестамента, оставински суд ће о томе саслушати сва заинтересована лица и по њиховим приједлозима извести потребне доказе, па ће тај записник прогласити по одредбама које важе за проглашење писменог тестамента.

Изворни писмени тестамент, исправа о усменом тестаменту, записник о саслушању свједока усменог тестамента, као и записник о садржни несталог или уништеног писменог тестамента, чуваће се у суду одвојено од других списа, а њихов овјерени препис приложиће се списима.

Поступак оставинског суда по пријему смртовнице

По пријему смртовнице суд ће испитати да ли је надлежан за расправљање заоставштине, па ако уставнови да није надлежан доставиће списе предмета надлежном суду.

Ако је оставилац поставио извршиоца тестамента, суд ће то извршиоцу тестамента саопштити и позвати га да у одређеном року изјави да ли се прима те дужности.

Ако се очекује рођење дјетета које би било позвано на насљеђе, оставински суд ће о томе обавијестити орган старатељства.

Ако према подацима из смртовнице урмли није оставио имовину или је оставио само покретну имовину, а ниједно од лица позваних на насљеђе не тражи да се спроведе расправа, оставински суд ће рјешењем одлучити да се не расправља заоставштина.

Расправљање заоставштине

За расправљање заоставштине суд ће одредити рочиште.

У позиву на рочиште суд ће заинтересована лица обавијстити о покретању поступка и о постојању тестамента ако постоји и позвати да одмах доставе суду писмени тестамент, односно исправу о усменом тестаменту, ако се код њих налази или да назначе свједоке усменог тестамента.

Суд ће у позиву упозорити заинтересована лица да могу до завршетка поступка дати суду изјаву да ли се примају насљеђа, или се насљеђа одричу, а ако на рочиште не дођу или не дају изјаву, да ће суд о њиховом праву одлучити према подацима којима располаже.

О покретању поступка за расправљање заоставштине, ако је умрли оставио тестамент суд ће обавијестити и на рочиште позвати и она лица која би могла по закону полагати, права на насљеђе.

Ако се не зна да ли умрли има насљедника, суд ће огласом позвати лица која полажу право на насљеђе да се пријаве суду у року од једне године од дана објављивања огласа у службеном листу.

Суд, по правилу, одлучује након што од заинтересованих лица узме потребне изјаве. О правима лица која нису дошла на рочиште, а уредно су позвана, суд ће расправити према подацима са којима располаже, узимајући у обзир њихове пусмене изјаве које суд прима до доношења рјешења.

Ако се насљедник примио насљеђа или се одрекао насљеђа, изјаву о томе мора потписати насљедник или његов заступник.

Потпис на изави о примању насљеђа или о одрицању од насљеђа која је поднесена суду, као и потпис на пуномоћи морају бити овјерени.

У изјави треба навести да ли се насљедник прима, односно одриче дијела који му припада на основу закона или на основу тестамента, или се изјава односи на нужни дио.

Изјаву о одрицању од насљеђа насљедник може дати пред оставинским судом или пред сваким другим надлежним судом. Приликом давања изјаве о одрицању од насљеђа, суд ће насљедника упозирити да се може одрећи од насљеђа само у своје име или у име својих потомака.

Суд ће прекинути расправљање заоставштине и упутити учеснике да покрену парницу пред судом или поступак пред органом управе, ако су међу учесницима спорне чињенице од којих зависи неко њихово право. Суд ће упутити на парницу пред судом односно на поступак пред органом управе оног учесника чије право сматра мање вјероватним. Ако суд прекине поступак, одредиће рок у коме треба покренути парницу пред судом, односно пред органом управе. Ако учесник у одређеном року поступи по рјешењу суда, прекид поступка трајаће док парница пред судом односно поступак пред органом управе не буде правоснажно завршен. У противном суд ће наставити расправљање заоставштине.

Рјешење о насљеђивању

Кад суд утврди којим лицима припада право на насљеђе прогласиће та лица за насљеднике рјешењем о насљеђивању.

Ако у поступку за расправљање заоставштине сви насљедници споразумно предложе диобу и начин диобе, суд ће овај споразум унијети у рјешење о насљеђивању.

Рјешење о насљеђивању доставиће се свим насљедницима и легатарима, као и лицима која су у току поступка истакла захтјев за насљеђе.

Правоснажно рјешење о насљеђивању доставиће се органу управе надлежном за вођење замљишно-књижне евиденције.

Кад суд утврди да нема наседника, или кад се не зна да ли има насљедника, а у року прописаном овом закном не јави се нико ко полаже право на насеђе, суд ће донијети рјешење да се заоставштина преда надлежној општини.

Насљедно-правни захтјеви послије правоснажности рјешење о насљеђивању

Ако се по правоснажности рјешења о насљђивању пронађе имовина за коју се у вријеме доношења рјешења није знало да припада заоставштини, суд неће поново расправљати заоставштину, већ ће ову имовину новим рјешењем расподијелити на основу раније доносеног рјешења о насљеђивању (допунско рјешење). Ако раније није расправљена заоставштина, суд ће расправити заоставштину само ако се пронађена имовина састоји из непокретости. Ако се пронађена имовина састоји од покретне имовине, суд ће расправити заоставштину само на захтјев заинтересованог лица.

Прије расправљања накнадно пронађене имовине, суд ће позвати насљеднике који су се одрекли од насљеђа да се у одређеном року изјасне да ли остају код одрицања или траже да им се призна право на насљеђе на накнадно пронађеној имовини.

Рјешење којим је расподијељена накнадно пронађена имовина, суд ће доставити и насљедницима који су се одрекли насљеђа.

Ако се по правоснажности рјешења о насљеђивању пронађе тестамент, суд ће га прогласити и доствити оставинском суду, а задржаће његов препис.

Оставински суд неће поново расправљати заоставштину већ ће обавијестити заинтересована лица о проглашењу тестамента и упозорити их да могу своја прва на оснвоу тестамента оставарити у парничном поступку.

Ако по правоснажности рјешења о насљеђивању или рјешења о легату неко лице које није учествовало у постуку за расправљање заоставштине полаже право на заоставштину као насљедник, оставински суд неће поново расправљати заоставштину већ ће то лице упутити да може своје право оставити у парничном поступку.

Кад је расправљање заоставштине завршено правоснажним рјешењем о насљеђивању или рјешењем о легату, а постоје услови за понављање поступка по правилима парничног поступка, неће се поновити поступак за расправљање заоставштине, већ учесници своја права могу оставити у парничном поступку.

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.