Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


22. Записници

Члан 373.
(1) Записник се саставља о радњама предузетим на рочишту.
(2) Записник се саставља и о важнијим изјавама или саопштењима које странке или други учесници дају ван рочишта. О мање важним изјавама или саопштењима неће се састављати записник, него ће се само ставити службена биљешка у спису.
(3) Записник пише записничар.

Члан 374.
(1) У записник се уноси: назив суда, мјесто гдје се врши радња, дан и час кад се врши радња, назначење предмета спора и имена присутних странака или трећих лица и њихових законских заступника или пуномоћника.
(2) Записник треба да садржи битне податке о садржини предузете радње. У записник о главној расправи нарочито ће се унијети: да ли је расправа била јавна или је јавност била искључена, садржина изјава странака, њихови приједлози, докази које су понудиле, докази који су изведени, уз навођење садржине исказа свједока и вјештака, као и одлуке суда донијете на рочишту, односно изворнику одлуке послије закључења главне расправе.
(3) Записник се мора водити уредно, у њему се не смије ништа брисати, додати или мијењати. Прецртана мјеста морају остати читка.

Члан 375.
(1) Записник се саставља на тај начин што судија казује гласно записничару шта ће унијети у записник, а по одобрењу судије, странка или њен пуномоћник гласно казују шта ће се унијети у записник.
(2) Странке имају право да прочитају записник или да захтијевају да им се прочита, као и да ставе своје приговоре на садржину записника.
(3) То право имају и друга лица чија је изјава унијета у записник, у погледу оног дијела записника који садржи њихову изјаву.
(4) Исправке или додаци у погледу садржине записника које треба извршити поводом приговора странака или других лица или по службеној дужности, унијеће се на крају записника. На захтјев ових лица унијеће се и приговори који нису усвојени.

Члан 376.
(1) Записник потписују судија, записничар, странке, односно њихови законски заступници или пуномоћници, као и тумач.
(2) Свједок и вјештак потписују свој исказ на записнику, кад се њихово саслушање врши пред замољеним судом.
(3) Неписмено лице или лице које се не може потписати ставиће на записник отисак кажипрста, а записничар ће испод отиска уписати његово име и презиме.
(4) Ако се која странка, њен законски заступник или пуномоћник, свједок или вјештак удаљи прије потписивања записника или неће да потпише записник, то ће се забиљежити у записнику и навешће се разлог који је изнијет.

Члан 377.
(1) Ако се одлука доноси у вијећу о вијећању и гласању саставља се посебан записник. Ако је код вишег суда у поступку у вези са правним лијеком одлука донијета једногласно, неће се састављати записник, него ће се у изворнику одлуке ставити биљешка о вијећању и гласању.
(2) Записник о вијећању и гласању садржи ток гласања и одлуку која је донијета.
(3) Записник потписују сви чланови вијећа и записничар. Записник о вијећању и гласању затвориће се у посебан омот. Овај записник може разгледати само виши суд кад рјешава о правном лијеку, и у том случају записник ће се поново затворити у посебан омот и на омоту назначити да је записник разгледан.
(4) Биљешку о гласању потписују сви чланови вијећа.

Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.