Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Давање дозволе за закључење брака

У члану 36. Породичног закона («Службени гласник Републике Српске», број 54/02) једна, поред више сметњи за закључење брака, је и малољетство. Али законом је предвиђено да «Из оправданих разлога суд може у ванпарничном поступку дозволити закључење брака малољетнику старијем од 16 година, ако утврди да је то лице тјелесно и душевно способно за вршење права и дужности које произлазе из брака.»

У поступку давања дозволе за закључење брака, суд одлучује о давању дозволе за закључење брака између одређених лица када је законом прописано да се брак између њих може закључити само на основу дозволе суда.

Поступак за давање дозволе за закључење брака покреће се на приједлог малољетног лица.

Приједлог за покретање поступка садржи личне податке о родитељима предлагача, чињеницама на којима се заснива приједлог и доказима о изнесеним чињеницама.

Суд ће на одговарајући начин испитати све околности које су од значаја за утврђење да ли постоји слободна воља и жеља малољетника да закључе брак, као и да ли је малољетно лице тјелесно и душевно способно за вршење права и дужности које произлазе из брака.

Прије доношења рјешења, суд ће прибавити налаз и мишљење здравствене организације и мишљење органа старатељства, саслушаће предлагача и лице са којим жели да закључи брак, родитеља или старатеља односно усвојитеља предлагача, а по потреби може да изведе и друге доказе. Суд неће саслушати родитеља коме је одузето родитељско права, а оцијениће да ли ће саслушати родитеља који без оправданих разлога не врши родитељско права.

Суд ће, по правилу, саслушати предлагача без присуства осталих учесника у поступку.

Суд је дужан да утврди и лична својства, имовинско стање и друге битне околности које се односе на лице са којим предлагача жели да закључи брак.

У поступку суд ће на одговарајући начин испитати оправданост приједлога водећи рачуна о остваривању циљева брака и о заштити породице, као и важећим схваћањима средине у којој живе лица која желе да закључе брак.

Рјешење о давању дозволе за закључење брака доставља се предлагачу и лицу са којим предлагач жели да закључи бра, родитељима односно старатељима предлагача и надлежном органу старатељства. Рјешење којим се одбија приједлог за давање дозволе за закључење брака доставља се предлагачу.

Против рјешења којим се дозвољава закључење брака, жалбу могу да изјаве сви учесници у поступку, а против рјешења којим се одбија приједлог за давање дозволе жалбу може изјавити само предлагач. Лица којима је дозвољено закључење брака не могу брак закључити прије правноснажности рјешења о давању дозволе за закључење брака.

Погледајте и остале ванпарничне поступке:

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.