Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


17. Достављање писмена

1. Опште одредбе
а) Начин достављања писмена
Члан 337.
Писмена се достављају преко поште, преко овлашћеног правног лица регистрованог за вршење послова достављања или преко овлашћеног службеног лица суда.

Члан 338.
(1) Кад достављање треба извршити лицима или установама у иностранству или странцима који уживају право имунитета, достављање ће се извршити дипломатским путем, ако у међународном уговору или у овом закону није што друго одређено.
(2) Држављанима Босне и Херцеговине у иностранству достављање се врши путем поште или преко надлежног конзуларног, односно дипломатског представништва Босне и Херцеговине у тој држави.

б) Достављање физичким и правним лицима
Члан 339.
(1) Достављање физичким лицима врши се предајом писмена лицу коме се достављање има извршити, ако овим законом није другачије одређено.
(2) Ако овим законом није другачије одређено, достављање државним органима и правним лицима врши се предајом писмена лицу овлашћеном за примање писмена, или, ако се такво лице не затекне у канцеларији односно пословној просторији, раднику који се ту затекне.

Члан 340.
(1) Кад странку заступа законски заступник, односно пуномоћник, достављање се врши законском заступнику, односно пуномоћнику.
(2) Кад државни органи или правна лица за свог пуномоћника одреде лице које је њихов радник, достављање се може извршити и у складу са одредбом члана 339. став 2.
(3) Ако странка има више законских заступника, односно пуномоћника, довољно је да се достављање изврши једном од њих.
(4) Достављање адвокату као пуномоћнику може се извршити и предајом писмена лицу које је запослено у његовој адвокатској канцеларији.

Члан 341.
(1) Војним лицима, припадницима полиције и припадницима у сувоземном, ријечном, поморском и ваздушном саобраћају достављање се може извршити и преко њихове команде, односно непосредног старјешине.
(2) Лицима лишеним слободе достављање се врши преко управе затвора, односно управе установе за извршење кривичних и прекршајних санкција.

Члан 342.
(1) Достављање правном лицу може се извршити и путем његове пословне јединице, ако спор произлази из правног односа те јединице.
(2) Достављање правном лицу које има сједиште у иностранству, може се извршити и путем његовог заступниш тва, односно представништва у Босни и Херцеговини.

в) Вријеме и мјесто достављања
Члан 343.
(1) Достављање се врши сваким даном, у било које вријеме, у стану или на радном мјесту физичког лица, у сједишту државног органа, у канцеларији, односно пословним просторијама правног лица коме се достављање има извршити, или у суду кад се лице коме се достављање има извршити тамо затекне.
(2) Достављање се може извршити на било коме мјесту ако се врши личним уручењем писмена лицу коме се достављање има извршити.

2. Достављање путем поште
Члан 344.
Достављање путем поште врши се:
- препорученом писмоносном пошиљком са повратницом, или
- обичном писмоносном пошиљком, у којој се уз писмено доставља и образац о потврди пријема, који лице коме се писмено доставља мора да потпише и врати суду.

3. Достављање преко овлашћеног правног лица или овлашћеног службеног лица суда
а) Достављање физичким лицима
Члан 345.
(1) Овлашћено правно лице регистровано за вршење послова достављања и овлашћено службено лице суда достављање физичким лицима по правилу врше предајом писмена лицу коме се достављање има извршити.
(2) Ако се лице коме се писмено има доставити не затекне у свом стану, достављање се врши предајом писмена коме од његових одраслих чланова домаћинства који је дужан да прими писмено, а ако се они не затекну у стану, писмено ће се предати настојнику или сусједу ако они на то пристану.
(3) Ако се достављање врши на радном мјесту лица коме се писмено има доставити, а то лице се ту не затекне, достављање се може извршити лицу које на истом мјесту ради ако оно пристане да прими писмено.
(4) Предаја писмена другом лицу није дозвољена ако оно учествује у парници као противник лица коме се достављање има извршити.
(5) Лица којима се по одредбама ст. 2. и 3. овог члана достављање изврши умјесто лицу коме се писмено има доставити, дужна су писмено предати том лицу, на што ће их достављач и упозорити приликом уручења писмена.
(6) Кад се достављање изврши по одредбама ст. 2. или 3. овог члана, лице коме се писмено имало доставити о томе ће бити обавијештено слањем писменог обавјештења преко поште, обичном писмоносном пошиљком. У писменом обавјештењу наводи се предмет спора, врста писмена које се има доставити, датум, час и мјесто достављања писмена, те име и презиме лица које је примило писмено. Обавјештење се мора послати у току истог дана или сљедећег радног дана по извршеном достављању.

Члан 346.
(1) Ако се писмено не може доставити на начин предвиђ ен у члану 345. овог закона, а достављач утврди да лице коме се писмено има доставити станује на адреси на којој се достављање покушава извршити, оставиће у стану или у просторијама гдје то лице ради, или прибити на врата стана или просторије, писмено обавјештење да ће писмено бити остављено у суду и да га то лице тамо може преузети у року од 15 дана од дана покушаја достављања. У писменом обавјештењу наводи се и предмет спора, врста писмена које се има доставити, датум и час када је обавјештење остављено, те назив и адреса суда гдје се писмено може преузети.
(2) У току истог дана или сљедећег радног дана након покушаја достављања из става 1. овог члана, писмено обавјештење са подацима наведеним у том ставу послаће се лицу коме се достављање има извршити и преко поште, обичном писмоносном пошиљком.
(3) Достављање ће се сматрати извршеним на дан када лице коме се писмено има доставити преузме писмено у суду, а ако писмено не буде преузето, истеком рока из става 1. овог члана.

Члан 347.
(1) Ако се доставља тужба, а тужени коме се тужба има доставити се не затекне тамо гдје се достављање има извршити, достављач ће се обавијестити кад би и на коме мјесту могао туженог затећи, те ће му код једног од лица наведених у члану 345. ст. 2. и 3. овог закона оставити, или, ако то није могуће, на врата стана или просторије гдје се достављање врши прибити, писмено обавјештење да ради примања тужбе буде у одређени дан и час у свом стану, односно на свом радном мјесту.
(2) Ако достављач, и након што је поступио на начин предвиђен у ставу 1. овог члана, у вријеме одређено у обавјештењу не затекне туженог коме се тужба има доставити, достављање ће се извршити по одредбама чл. 345. и 346. овог закона.
(3) Друга писмена, осим тужбе, могу се доставити по одредбама ст. 1. и 2. овог члана, ако је то овим законом изричито одређено или ако суд сматра да је приликом достављања потребна већа опрезност.

Члан 348.
(1) Ако се утврди да је лице коме се писмено има доставити привремено одсутно и да му лица наведена у члану 345. ст. 2. и 3. овог закона не могу писмено на вријеме предати, вратиће се писмено суду уз назначење гдје се одсутни налази, а достављање ће поново бити покушано у одговарајуће вријеме.
(2) Ако достављач утврди да лице коме се писмено има доставити не станује на адреси на којој се достављање покушава извршити, али истовремено утврди тачну адресу тог лица, достављање ће се извршити на накнадно утврђеној адреси. Ако достављач не може утврдити тачну адресу лица коме се писмено има доставити, писмено ће вратити суду, а суд ће од странке, која је првобитно суд обавијестила о адреси тог лица, затражити да достави тачну адресу.
(3) Ако је утврђено да тужени коме се достављање има извршити не станује на адреси свог посљедњег познатог боравишта или пребивалишта, а његово садашње боравиште или радно мјесто се не могу утврдити, достављање писмена ће се извршити истовременим објављивањем писмена на огласној табли суда и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају у Републици Српској.
(4) Достављање се сматра извршеним протеком рока од 15 дана након дана објављивања.
(5) У објави се, осим писмена које се има доставити, наводи и име и презиме лица коме се достављање врши, предмет спора и обавјештење о томе када се достављање писмена сматра извршеним. Приликом објављивања у дневним новиннама, ако је писмено које се доставља предуго да би било објављено у цијелости, објављује се само кратка садржина писмена.
(6) Лице коме се достављање врши, биће обавијештено о објављивању слањем писменог обавјештења преко поште, обичном писмоносном пошиљком, на адресу његовог посљедњег познатог боравишта.
(7) Трошкове објављивања у дневним новинама предујмљује тужилац.

б) Достављање правним лицима
Члан 349.
(1) Овлашћено правно лице регистровано за вршење послова достављања и овлашћено службено лице суда достављање државним органима и правним лицима по правилу врше предајом писмена једном од лица из члана 339. став 2. овог закона.
(2) Ако се достављање не може извршити по одредби става 1. овог члана, а достављач утврди да се сједиште државног органа, односно канцеларија или пословне просторије правног лица налазе на адреси на којој се достављање покушава извршити, сходно се примјењују одредбе члана 346. овог закона.
(3) Ако се утврди да се канцеларија или пословне просторије правног лица не налазе на адреси која је уписана као сједиште тог правног лица у одговарајућем регистру правних лица, а његово ново сједиште није познато, сходно се примјењују одредбе члана 348. ст. 3. до 7. овог закона.

в) Одбијање пријема писмена
Члан 350.
Кад лице коме је писмено упућено, односно одрасли члан његовог домаћинства, односно овлашћено лице или радник у државном органу или правном лицу одбије да прими писмено, достављач ће писмено оставити у просторији гдје се достављање врши или ће га прибити на врата те просторије. На доставници ће забиљежити дан, час и разлог одбијања пријема, као и мјесто гдје је писмено остављено, и тиме се сматра да је достављање извршено.

г) Доставница
Члан 351.
(1) Потврду о извршеном достављању (доставницу) потписују прималац и достављач. Прималац ће на доставници читко, словима, написати дан пријема, своје име и презиме и у ком својству прима писмено.
(2) Ако је прималац неписмен или није у стању да се потпише, достављач ће поступити као у претходном ставу овог члана, и ставиће напомену зашто прималац није ставио свој потпис.
(3) Ако прималац одбије да потпише доставницу, достављач ће то забиљежити на доставници и исписати словима дан предаје и тиме се сматра да је достављање извршено.
(4) Ако је достављање извршено по одредби члана 347. став 1. овог закона, на доставници ће се поред потврде о пријему писмена назначити да је претходило писмено обавјештење.
(5) Кад је по одредбама овог закона писмено предато другом лицу, а не оном коме се писмено имало доставити, на доставници ће достављач назначити однос та два лица.
(6) Ако се достављање врши по одредбама члана 346. овог закона, достављач ће то назначити на доставници, као и дан и час када је достављање покушано и мјесто гдје је остављено писмено обавјештење.
(7) Ако је на доставници нетачно или нечитко назначен датум достављања или је доставница нестала, достављање се може доказивати и на други начин.

4. Промјена адресе
Члан 352.
(1) Ако странка или њен заступник у току поступка или прије истека рока од шест мјесеци по правоснажном окончању поступка промијене адресу на коју се достављање врши, дужни су о томе одмах обавијестити суд.
(2) Ако против правоснажне одлуке унутар рока из става 1. овог члана буде изјављена ревизија, тај се рок продужава све док не истекне шест мјесеци од достављања странци одлуке поводом ревизије којом се ревизија одбацује или одбија или побијана одлука преиначује.
(3) Ако је против правоснажне одлуке унутар рока из става 1. овог члана поднијет приједлог за понављање поступка, тај се рок продужава до истека рока од шест мјесеци по правоснажности првостепене одлуке у том поступку против којег није изјављена жалба, односно до истека рока од шест мјесеци од достављања странци одлуке о жалби којом се поступак за понављање поступка правоснажно завршава.
(4) Ако поводом ванредног правног лијека правоснажна одлука буде укинута и предмет враћен на поновно суђење, сматраће се да рок из става 1. овог члана није ни почео тећи.
(5) Ако странка или њен заступник не обавијесте одмах суд о промјени адресе, суд ће одредити да се даљња достављања у парници врше објављивањем писмена на огласној табли суда, све док странка или њен заступник не обавијесте суд о својој новој адреси.
(6) Достављање из става 5. овог члана сматра се извршеним по истеку 15 дана од дана објављивања писмена на огласној табли суда.
(7) Кад пуномоћник за примање писмена до истека рокова из ст. 1. до 3. овог члана промијени своју адресу, а о томе не обавијести суд, суд ће странци на њен трошак именовати заступника за примање писмена преко којег ће вршити сва достављања, док не прими обавјештење странке о постављању новог пуномоћника.

5. Пуномоћник и заступник за примање писмена
Члан 353.
(1) Тужилац или његов заступник који се налазе у иностранству, а немају пуномоћника у Босни и Херцеговини, дужни су већ приликом подношења тужбе именовати пуномоћника за примање писмена у Босни и Херцеговини. Ако они тако не поступе, суд ће их позвати да у одређеном року именују пуномоћника за примање писмена, уз упозорење да ће у супротном суд тужбу одбацити.
(2) Туженог или његовог заступника који се налазе у иностранству, а немају пуномоћника у Босни и Херцеговини, суд ће већ приликом достављања првог писмена позвати да у примјереном року поставе пуномоћника за примање писмена у Босни и Херцеговини, уз упозорење да ће у супротном суд туженом на његов трошак поставити заступника за примање писмена и преко тога заступника обавијестити туженог, односно његовог заступника о том постављању.
(3) Странци која опозове пуномоћје пуномоћнику за примање писмена и истовремено не постави другог таквог пуномоћника, суд ће достављање вршити објављивањем писмена на огласној табли суда, све док та странка не постави другог пуномоћника за примање писмена.
(4) Ако пуномоћник за примање писмена откаже пуномоћје, а странка не именује другог таквог пуномоћника у року од 30 дана од дана када је суд обавијештен о отказу пуномоћја, суд ће странци на њен трошак именовати заступника за примање писмена, те вршити сва достављања преко именованог заступника док не прими обавјештење странке о постављању новог пуномоћника.
(5) Средства за покриће трошкова постављеног заступника туженог за примање писмена дужан је предујмити тужилац.

Члан 354.
(1) Ако више лица заједнички туже, а немају заједничког законског заступника, односно пуномоћника, суд их може позвати да у одређеном року именују заједничког пуномоћника за примање писмена. Ако сами тужиоци у остављеном року не именују таквог пуномоћника, суд ће једног од њих одредити за заједничког пуномоћника за примање писмена и о томе обавијестити странке.
(2) Одредбе става 1. овог члана примјењиваће се и кад је више лица тужено као јединствени супарничари.

6. Достављање од стране странака
Члан 355.
(1) Достављање поднеска противној страни, осим тужбе, противтужбе и правних лијекова, може извршити и сама странка.
(2) У случају из става 1. овог члана, странка ће један примјерак доставити лично противној странци, односно њеном законском заступнику, односно пуномоћнику, а један примјерак ће предати суду уз напомену и доказ да је достављање другој страни већ извршено.
(3) На достављање из става 2. овог члана сходно се примијењују одредбе овог поглавља о достављању, осим одредби члана 345. ст. 2. до 6., чл. 346. до 348, члана 349. ст. 2. и 3, члана 350. и члана 351. ст. 2. до 6. овог закона.
(4) Достављање извршено на начин из става 2. овог члана сматра се уредним достављањем.

Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.