Закони Републике СрпскеУставна област | Правосудна област | Управна област
Кривична и прекршајна област | Грађанска област | Привредна област
Радна и социјална област | Стамбена област

- Повратак на главну страну -

кликни на један од груписаних линкова
за брзо позиционирање у оквиру документа
или на линк за повратак на главну страну сајтаУставна област


Устав Републике Српске
("СГРС", бр. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96,
21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03 и 98/03)

Уставни амандмани на Устав Републике Српске
("СГРС", бр. 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02,
26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03 и 98/03)

Устав Босне и Херцеговине
()

Уставни закон за провођење Устава Републике Српске
("СГРС", број 21/92)

Уставни закон о застави, грбу и химни Републике Српске
("СГРС", број 19/92)

Закон о употреби заставе, грба и химне
("СГРС", број 4/93)

Закон о амблему Републике Српске
("СГРС", број 49/07)

Закон о празницима Републике Српске
("СГРС", број 43/07)

Закон о референдуму
("СГРС", број 4/93)

Закон о одликовањима и признањима
("СГРС", број 4/93, 26/93 и 48/02)

Закон о Савету за безбедност Републике Српске
("СГРС", број 18/94)

Закон о парламентарном надзору у области одбране и безбједности
("СГРС", бр. 25/05 и 63/07)

Закон о Уставном суду Републике Српске
("СГРС", број 54/05 - пречишћен текст)

Пословник о раду Уставног суда Републике Српске
("СГРС", број 29/05)

Закон о политичким организацијама
("СГРС", бр. 15/96 и 17/02)

Закон о удружењима и фондацијама
("СГРС", број 52/01 и 42/05)

Закон о држављанству
("СГРС", бр. 35/99, 17/00 и 64/05)

Закон о држављанству БиХ
("СГБиХ", бр. 4/97, 13/97 и 1/03)

Изборни закон Републике Српске
("СГРС", бр. 34/02, 35/03, 24/04 и 19/05)

Закон о ратификацији Споразума о успостављању
специјалних паралелних односа између
Републике Српске и Републике Србије
("СГРС", брoj 60/07)

Закон о начину остваривања права
и дужности посланика Народне скупштине
Републике Срспке
("СГРС", бр. 19/92, 17/93 и 19/96)

Пословник Народне скупштине Републике Српске
("СГРС", бр. 50/01 и 108/04)

Закон о спољном дугу Републике Српске
("СГРС", број 38/98)

Закон о преносу средстава друштвене у државну својину
("СГРС", број 4/93, 29/94, 31/94, 9/95, 8/96, 9/96 и тумачење 74/07)


Уставна област | Правосудна област | Управна област
Кривична и прекршајна област | Грађанска област | Привредна област
Радна и социјална област | Стамбена област

- Повратак на главну страну -

кликни на један од груписаних линкова
за брзо позиционирање у оквиру документа
или на линк за повратак на главну страну сајтаПравосудна област


Закон о судовима Републике Српске
("СГРС", бр. 111/04, 109/05, 37/06 и 17/08)

Закон о платама и другим накнадама судија
и тужилаца у Републици Српској
("СГРС", бр. 30/07 и 118/07)

Правилник Високог судског савета Републике Српске
("СГРС", брoj 28/00)

Закон о суду Босне и Херцеговине
("СГРС", брoj 40/00)

Закон о центру за едукацију судија и
јавних тужилаца у Републици Српској
("СГРС", бр. 49/02, 77/02 (Високи представник за БиХ) и 30/07)

Кодекс судијске и тужилачке етике
("СГРС", брoj 36/00)

Одлука о успостављању независне
правосудне комисије
("СГРС", брoj 17/01)

Закон о високом судском и тужилачком
савјету Републике Српске
("СГРС", бр. 31/02, 55/02)

Закон о високом судском и тужилачком
савјету Босне и Херцеговине
("СГРС", бр. 40/02 и 58/02)

Пословник високих судских и тужилачких
савјета за прелазни период
("СГРС", брoj 78/02 Високи представник за БиХ)

Закон о тужилаштвима Републике Српске
("СГРС", бр. 55/02, 85/03, 37/06 и 68/07)

Закон о правобранилаштву
("СГРС", бр. 16/05 и 77/06)

Закон о Омбудсмену Републике Српске
("СГРС", бр. 4/00 и 49/04)

Закон о имунитету Републике Српске
("СГРС", брoj 69/02)

Закон о судској полицији у Републици Српској
("СГРС", број 49/02)

Закон о адвокатури Републике Српске
("СГРС", број 30/07)

Закон о судским таксама
("СГРС", бр. 18/99, 23/99, 65/03 и 97/04)

Закон о нотарима
("СГРС", број 86/04, 2/05, 74/05, Исправка 76/05, 91/06 и 37/07)

Закон о вјештацима
("СГРС", бр. 16/05)

Закон о правосудном испиту
("СГРС", број 17/08)

Закон о испиту за судије за прекршаје
("СГРС", број 17/93)

Закон о сарадњи Републике Српске са
Међународним кривичним судом у Хагу
("СГРС", број 52/01)


Уставна област | Правосудна област | Управна област
Кривична и прекршајна област | Грађанска област | Привредна област
Радна и социјална област | Стамбена област

- Повратак на главну страну -

кликни на један од груписаних линкова
за брзо позиционирање у оквиру документа
или на линк за повратак на главну страну сајтаУправна област


Закон о јавним службама
("СГРС", бр. 17/92, 11/93 и 21/96)

Закон о објављивању закона и других прописа
Републике Српске
("СГРС", брoj 67/05)

Закон о печатима
("СГРС", бр. 17/92, 63/01 и 49/07)

Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа
("СГРС", брoj 11/95)

Закон о матичним књигама
("СГРС", брoj 18/99)

Закон о општем управном поступку
("СГРС", брoj 13/02)

Закон о управним споровима
("СГРС", брoj 109/05)

Закон о државној управи
(престао да важи у дијелу)
("СГРС", број 11/94)

Закон о административној служби у управи
Републике Српске
("СГРС", бр. 16/02, 62/02, 38/03, 49/06 и 20/07)

Закон о платама запослених у области просвјете и културе
Републике Српске
("СГРС", број 118/07)

Закон о платама запослених у органима управе
Републике Српске
("СГРС", број 118/07)

Закон о платама запослених у Министарству унутрашњих послова
казнено-поправним установама и судској полицији
("СГРС", број 118/07)

Закон о Влади Републике Српске
("СГРС", бр. 3/97, 3/98 и 29/00)

Пословник Владе Републике Српске
("СГРС", број 14/01)

Закон о министарствима
("СГРС", бр. 70/02, 33/04, 118/05 и 33/06)

Закон о систему јавних служби
("СГРС", број 68/07)

Закон о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске
("СГРС", брoj 41/03)

Закон о радним односима у државним органима
престао важити за државне службенике
("СГРС", бр. 11/94, 1/94, 3/96, 6/97 и 96/03)

Закон о локалној самоуправи
("СГРС", бр. 101/04, 42/05 и 118/05)

Закон о територијалној организацији
и локалној самоуправи
("СГРС", бр. 11/94, 6/95, 26/95, 15/96,
17/96, 19/96, 6/97 и 103/05)

Закон о утврђивању и преносу права располагања
имовином на јединице локалне самоуправе
("СГРС", брoj 70/06)

Закон о статусу функционера јединица
локалне самоуправе
("СГРС", број 96/05)

Закон о задуживању, дуги и
гаранцијама Републике Српске
("СГРС", број 30/07)

Закон о Граду Бања Лука
("СГРС", брoj 6/97)

Закон о Основној школи
("СГРС", бр. 38/04 и 62/04)

Закон о средњој школи
("СГРС", бр. 38/04 и 62/04)

Закон о високом образовању
("СГРС", бр. 85/06 и 30/07)

Закон о ученичком стандарду
("СГРС", број 93/06)

Закон о ученичком и студентском стандарду
престале одредбе о студент. станд. ("СГРС", број 18/04)

Закон о студентском стандарду
("СГРС", број 34/08)

Закон о Фонду образовања
("СГРС", број 3/98)

Закон о Академији наука и уметности
Републике Српске
("СГРС", брoj 26/93)

Закон о библиотечкој делатности
("СГРС", бр. 52/01 и 39/03)

Закон о музејској делатности
("СГРС", бр. 35/99)

Закон о архивској делатности
("СГРС", број 35/99)

Закон о позоришној делатности
("СГРС", број 25/02)

Закон о научноистраживачкој дјелатности
("СГРС", бр. 48/02, 63/02 и 97/04)

Закон о естрадној делатности
("СГРС", број 46/04)

Закон о просветној инспекцији
("СГРС", број 26/93)

Закон о културним добрима
("СГРС", број 11/95)

Закон о сукобу интереса у институцијама
власти Босне и Херцеговине
("СГРС", брoj 34/02)

Закон о административним таксама
и накнадама
("СГРС", бр. 37/01, 52/01 и 34/06)

Закон о отпису потраживања
("СГРС", број 32/02)

Закон о утврђивању и начину
измирења унутрашњег дуга Републике Српске
("СГРС", бр. 63/04, 47/06, 68/07 и 17/08)

Закон о посебним републичким таксама
("СГРС", бр. 8/94, 3/96, 29/00, 18/01, 22/01,
60-II/03, 14/04, 41/05 и 51/06)

Закон о слободи приступа
информацијама
("СГРС", брoj 20/01)

Закон о унутрашњим пословима
("СГРС", број 48/03)

Закон о оружју и муницији
("СГРС", број 70/07)

Закон о личном имену
("СГРС", бр. 27/93 и 15/00)

Закон о информационом систему Републике Српске
("СГРС", број 38/98)

Закон о заштити од пожара
("СГРС", бр. 16/95, 16/02 и 2/05)

Закон о промету експлозивних материја
и запаљивих течности и гасова
("СГРС", брoj 16/96, 110/03 и 67/05)

Закон о окупљању грађана
("СГРС", број 21/96)

Закон о обавештајно-безбедносној служби
Републике Српске
("СГРС", бр. 21/98 и 17/99)

Закон о агенцијама за обезбеђење лица и имовине
и приватној детективској дјелатности
("СГРС", бр. 50/02 и 92/05)

Закон о цивилној заштити
("СГРС", бр. 26/02 и 39/03)

Закон о дјечијој заштити
("СГРС", бр. 4/02 и 17/08)

Закон о експропријацији
("СГРС", бр. 112/06 и 37/07)

Закон о јавном информаисању
("СГРС", број 10/97)

Закон о Радио-телевизији Републике Српске
("СГРС", број 49/06)

Закон о Акцијском Фонду Републике Српске
("СГРС", бр. 56/06 и 1/07)

Закон о Фонду за реституцију Републике Српске
("СГРС", број 56/06)

Закон о Фонду за управљање некретнинама и
потраживањима у власништву Републике Српске
("СГРС", број 56/06)

Закон о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске
("СГРС", број 56/06)

Закон о спровођењу одлука Комисије за
заштиту националних споменика установљене
у складу са Анексом 8. Општег оквирног
споразума за мир у Босни и Херцеговини
("СГРС", број 70/06)

Закон о финансирању послова премјера
и успостављања катастра непокрености
("СГРС", број 70/06)

Закон о узурпацији
("СГРС", број 20/07)


Уставна област | Правосудна област | Управна област
Кривична и прекршајна област | Грађанска област | Привредна област
Радна и социјална област | Стамбена област

- Повратак на главну страну -

кликни на један од груписаних линкова
за брзо позиционирање у оквиру документа
или на линк за повратак на главну страну сајтаКривична и прекршајна
област


Кривични закон Републике Српске
("СГРС", бр. 49/03, 108/04, 37/06 и 70/06)

Закон о кривичном поступку
("СГРС", бр. 50/03, 111/04, 115/04 - Високи представник и 68/07)

Закон о сузбијању организованог и
најтежих облика привредног кримилана
("СГРС", број 111/07)

Закон о заштити свједока у
кривичном поступку
("СГРС", број 48/03)

Закон о заштити од насиља
у породици
("СГРС", бр. 118/05 и 17/08)

Закон о спречавању насиља
на спортским приредбама
("СГРС", број 14/04)

Закон о помиловању
("СГРС", број 34/06)

Закон о амнестији
("СГРС", бр. 13/96 и 17/99)

Закон о амнестији
("СГРС", број 95/05)

Закон о амнестији за недопуштено држање
минско-експлозивних средстава и оружја у РС
("СГРС", број 25/02)

Закон о извршењу кривичних и
прекршајних санкција Републике Српске
("СГРС", бр. 64/01, 24/04 и 68/07)

Закон о сарадњи Републике Српске са
Међународним кривичним судом у Хагу
("СГРС", брoj 52/01)

Закон о прекршајима
("СГРС", брoj 34/06)

Закон о амнестији прекршаја
("СГРС", бррој 64/06)

Закон о јавном реду и миру
("СГРС", број 20/07)

Закон о правној помоћи и службеној
сарадњи у кривичним стварима
између Федерације Босне и Херцеговине,
Републике Српскe и Брчко дистрикта
Босне и Херцеговине
("СГРС", бр. 34/02, 15/00 и 16/00)


Уставна област | Правосудна област | Управна област
Кривична и прекршајна област | Грађанска област | Привредна област
Радна и социјална област | Стамбена област

- Повратак на главну страну -

кликни на један од груписаних линкова
за брзо позиционирање у оквиру документа
или на линк за повратак на главну страну сајтаГрађанска област


Закон о основним својинско-правним односима
("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/80, 36/90 и 38/03)

Закон о својини на деловима зграда
("Сл. лист СРБиХ", број 37/77)

Закон о грађевинском земљишту
Републике Српске
("СГРС", бр. 41/03 Високи представник за БиХ и 86/03)

Закон о пољопривредном земљишту
("СГРС", бр. 93/06 и 86/07)

Закон о извршењу Одлука Комисије за имовинске
захтеве расељених лица и избеглица
("СГРС", бр. 31/99, 39/00 и 13/02)

Закон о престанку примене
Закона о коришћењу напуштене имовине
("СГРС", бр. 38/98, 13/02, 64/02 и 96/03)

Закон о преносу и рјешавању неријешених
захтјева за поврат станова у посјед у
друштвеном власништву или некретнина
у приватном власништву поднесених Комисији
за имовинске захтјеве расељених лица и избјеглица
("СГРС", бр. 4/04, и 34/04)

Закон о промету непокретности
("Сл. лист СРБиХ", бр. 38/78, 4/89, 29/90 и 22/91)

Закон о премјеру и катастру непокретности
("СГРС", број 34/06)

Закон о накнадама за коришћење података
премера и катастра некретнина и вршења услуга
у области премера и катастра некретнина
("СГРС", број 19/96)

Закон о утврђивању катастарског прихода
("СГРС", број 10/95)

Закон о земљишним књигама
Републике Српске
("СГРС", бр. 67/03, 46/04 и 109/05)

Закон о наслеђивању
("Сл. лист СРБиХ", бр. 7/80 и 15/80)

Закон о фонду за денационализацију
("СГРС", број 3/98)

Закон о облигационим односима
("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89;
"СГРС", бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04)

Закон о закупу пословних зграда и просторија
("Сл. лист СРБиХ", бр. 33/77, 12/87 и 30/90)

Закон о парничном поступку
("СГРС", бр. 58/03, 85/03, 74/05 и 63/07)

Закон о ванпарничном поступку
("Сл. лист СРБиХ", број 10/89 и "СГРС", број 74/05)

Закон о извршном поступку
("СГРС", бр. 59/03, 85/03, 64/05 и 118/07)

Закон о решавању сукоба закона
са прописима других земаља у
одређеним односима
("Сл. лист СФРЈ", број 43/82)

Породични закон
("СГРС", брoj 54/02)

Закон о заштити од клевете
("СГРС", брoj 37/01)


Уставна област | Правосудна област | Управна област
Кривична и прекршајна област | Грађанска област | Привредна област
Радна и социјална област | Стамбена област

- Повратак на главну страну -

кликни на један од груписаних линкова
за брзо позиционирање у оквиру документа
или на линк за повратак на главну страну сајтаПривредна област


Закон о предузећима
("СГРС", бр. 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04 и 34/06)

Закон о занатско-предузетничкој дјелатности
("СГРС", број 72/07)

Закон о берзама и берзанском пословању
("СГРС", број 3/98)

Закон о регистрацији пословних субјеката
у Републици Српској
("СГРС", бр. 42/05)

Закон о Регистру финансијских извјештаја
Републике Српске
("СГРС", бр. 96/05)

Закон о јавним предузећима
("СГРС", брoj 75/04)

Закон о јавним корпорацијама основаним према анексу 9
Општег оквирног споразума за мир у БиХ
("СГРС", брoj 18/99)

Закон о донацијама у јавном сектору
("СГРС", брoj 96/05)

Закон о Агенцији за посредничке,
информатичке и финансијске услуге
("СГРС", брoj 96/05)

Закон о девизном пословању
("СГРС", бр. 96/03 и 123/06)

Закон о Јединственом регистру
рачуна пословних субјеката
("СГРС", број 46/04)

Закон о привредној комори
("СГРС", бр. 20/92, 18/99, 51/01,
56/01, 58/01 и 39/03)

Закон о приватизацији државног
капитала у предузећима
("СГРС", бр. 24/98, 62/02, 38/03, 65/03, 109/05, 51/06, 1/07 и 53/07)

Закон о ревизији приватизације државног
капитала у предузећима и банкама
("СГРС", број 33/06)

Закон о дирекцији за приватизацију и развој
("СГРС", број 10/98)

Закон о преузимању
акционарских друштава
("СГРС", број 64/02-II дио)

Закон о подстицању развоја малих
и средњих предузећа
("СГРС", бр. 64/02 и 34/06)

Закон о приватизационим инвестиционим
фондовима и друштвима за управљање
приватизационим фондовима
("СГРС", бр. 24/98, 63/02 и 67/05)

Закон о инвестиционим фондовима
("СГРС", број 92/06)

Закон о упису у судски регистар
("СГРС", бр. 24/98, 37/01 и 39/03)

Закон о класификацији дјелатности и о
регистру јединица разврставања
("СГРС", брoj 113/04)

Закон о ликвидационом поступку
("СГРС", број 64/02)

Закон о стечајном поступку
("СГРС", бр. 67/02, 77/02, 38/03, 96/03 и 68/07)

Закон о трезору
("СГРС", бр. 16/05)

Закон о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске
("СГРС", бр. 63/04, 47/06 и 68/07)

Закон о пошти
("СГРС", бр. 20/97 и 63/01)

Закон о железницама Републике Српске
("СГРС", бр. 58/01 и 110/03)

Закон о финансирању жељезничке инфраструктуре
и суфинансирању жељезничког саобраћаја
од интереса за Републику Српску
("СГРС", број 34/06)

Закон о обезбеђењу средстава за редовно и
безбедно одвијање железничкиог саобраћаја
("СГРС", брoj 15/96)

Закон о унутрашњој пловидби
("СГРС", бр. 58/01 и 33/06)

Закон о банкама
Републике Српске
("СГРС", бр. 44/03 и 74/04)

Закон о лизингу
("СГРС", број 70/07)

Закон о приватизацији државног
капитала у банкама
("СГРС", бр. 24/98, 5/99, 11/99 и 70/01)

Закон о почетном Билансу стања
у поступку приватизације државног
капитала у банкама
("СГРС", бр. 24/98 и 70/01)

Закон о почетном Билансу стања
у поступку приватизације државног
капитала у предузећима
("СГРС", број 24/98)

Закон о Агенцији за банкарство
Републике Српске
("СГРС", број 67/07)

Закон о хартијама од вредности
- Пречишћен текст
("СГРС", број 4/02)

Закон о тржишту хартија од вредности
("СГРС", број 92/06)

Закон о осигурању имовине и лица
("СГРС", бр. 14/00 и 20/00)

Закон о друштвима за осигурање
("СГРС", бр. 17/05 и 64/06)

Закон о посредовању у осигурању
("СГРС", број 17/05 и 64/06)

Закон о осигурању од одговорности
за моторна возила и осталим обавезним
осигурањима од одговорности
("СГРС", број 17/05 и 64/06)

Закон о агенцијама за обезбјеđење
лица и имовине и приватној детективској
дјелатности
("СГРС", бр. 50/02, 92/05 и 91/06)

Закон о спољнотрговинском пословању
("СГРС", брoj 5/93 - стављен ван снаге "СГРС", брoj 123/06)

Закон о облигационим односима
("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/86 и 57/89;
"СГРС", бр. 17/93, 3/96 и 39/03)

Закон о регистрованим залогама на
покретним стварима и чланским уделима
("СГРС", бр. 16/00 и 52/01)

Закон о политици директних
страних улагања у БиХ
("СГРС", брoj 4/98)

Закон о страним улагањима
("СГРС", бр. 25/02 и 24/04)

Закон о концесијама
("СГРС", бр. 25/02 и 91/06)

Закон о централном регистру
хартија од вредности
("СГРС", брoj 24/98)

Закон о меници
("СГРС", брoj 32/01)

Закон о чеку
("СГРС", брoj 32/01)

Закон о поступку за упис
у судски регистар
("СГРС", бр. 24/98, 37/01 и 39/03)

Уредба о упису у судски регистар
("СГРС", брoj 30/99)

Закон о фискалним касама
("СГРС", брoj 69/07)

Закон о издавачкој дјелатности
("СГРС", брoj 46/04)

Закон о естрадној дјелатности
("СГРС", брoj 46/04)

Закон о занатско-предузетничкој
делатности
("СГРС", бр. 16/02, 39/03, 97/04 и 34/06)

Закон о осигурању депозита
("СГРС", брoj 12/01)

Закон о престанку важења Закона о
осигурању депозита
("СГРС", број 64/02-II дио)

Закон о трговини
("СГРС", број 6/07)

Закон о инспекцијама у
Републици Српској
("СГРС", број 113/05)

Закон о угоститељству
("СГРС", број 112/07)

Закон о висини стопе затезне камате
("СГРС", бр. 19/01 и 52/06)

Закон о штедно-кредитним организацијама
("СГРС", брoj 93/06)

Закон о микрокредитним организацијама
("СГРС", брoj 64/06)

Закон о финансијском пословању
("СГРС", брoj 12/01)

Закон о рачуноводству и ревизији
Републике Српске
("СГРС", број 67/05)

Закон о унутрашњем платном промету
("СГРС", брoj 12/01)

Закон о платним трансакцијама
("СГРС", брoj 12/01)

Закон о електронском пословању
и електронском потпису
("СГРС", број 36/02)

Закон о буџетском систему
Републике Српске
("СГРС", бр. 63/02, 38/03, 96/03, 14/04, 67/05, 34/06, 128/06 и 117/07)

Закон о ревизији јавног сектора Републике Српске
("СГРС", број 98/05)

Закон о интерној ревизији
у јавном сектору Републике Српске
("СГРС", број 17/08)

Закон о доприносима
("СГРС", бр. 51/01, 96/03 и 128/06)

Закон о пореској управи
("СГРС", број 112/07)

Закон о пореском савјетовању
("СГРС", број 17/08)

Закон о порезу на добит
("СГРС", брoj 91/06)

Закон о порезима на имовину
("СГРС", бр. 51/01 и 53/07)

Закон о порезима на употребу,
држање и ношење добара
("СГРС", бр. 37/01 и 35/07)

Закон о порезу на доходак
("СГРС", бр. 91/06 и 128/06)

Закон о порезима на игре на
срећу и забавне игре
("СГРС", бр. 5/99, 52/01, 25/02 и 52/06)

Закон о играма на срећу
("СГРС", број 6/99)

Закон о отпису потраживања
("СГРС", бр. 32/02 и 83/05)

Закон о телекомуникацијама
("СГРС", бр. 19/96, Високи представник за БиХ 71/02 и НСРС 64/06)

Општи услови за пружање телекомуникационих услуга
("СГРС", број 68/06)

Закон о јавним путевима
("СГРС", бр. 3/04 и Исправка 51/04)

Закон о превозу у друмском саобраћају
("СГРС", бр. 4/00, 26/01, 85/03, 49/04 и 109/05)

Закон о електричној енергији
("СГРС", бр. 66/02, 29/03, 86/03, 111/04 и 60/07)

Закон о шумама
("СГРС", брoj 66/03 пречишћен текст, 53/05 и 91/06)

Закон о рударству
("СГРС", број 107/05 - пречишћени текст)

Закон о гасу
("СГРС", број 86/07)

Закон о обезбјеђењу и усмјеравању
средстава за подстицање развоја
пољопривреде и села
("СГРС", број 43/02)

Закон о пољопривреди
("СГРС", бр. 70/06, 20/07 и 86/07)

Закон о сточарству
("СГРС", број 34/06)

Закон о спорту
("СГРС", бр. 4/02 и 66/03)

Закон о спречавању насиља на
спортским приредбама
("СГРС", брoj 14/04)

Закон о рибарству
("СГРС", брoj 4/02)

Закон о ловству
("СГРС", бр. 4/02 и 34/08)

Закон о научно-истраживачкој дјелатности
("СГРС", број 112/07)

Закон о Агенцијама за обезбјеђење
лица и имовине и приватној
детективској дјелатности
("СГРС", број 50/02)

Закон о овлашћењима Ауто-мото
савеза Републике Српске
("СГРС", број 50/02)

Закон о заштити природе
("СГРС", бр. 50/02 и 34/08)

Закон о заштити животне средине
("СГРС", број 28/07 - пречишћен текст)

Закон о Фонду за заштиту животне средине
("СГРС", бр. 51/02 и 53/07)

Закон о заштити ваздуха
("СГРС", број 53/02)

Закон о заштити вода
("СГРС", број 53/02)

Закон о управљању отпадом
("СГРС", број 53/02)

Закон о заштити од јонизујућих
зрачења и о радијационој сигурности
("СГРС", бр. 52/01 и 63/02)

Закон о Фонду за заштиту природе
("СГРС", број 51/02)

Закон о уређењу простора
("СГРС", бр. 19/96, 25/96, 10/98, 53/02,
55/02 (Високи представник за БиХ) и 64/02)
("СГРС", бр. 84/02 - пречишћен текст, исправка 14/03, допуна 112/06 и 53/07)

Закон о комуналним делатностима
("СГРС", бр. 11/95, 18/95 и 51/02)

Закон о комуналној полицији
("СГРС", број 85/03)

Закон о забрани пушења дуванских
производа на јавним мјестима
("СГРС", бр. 46/04 и 74/04)

Закон о забрани продаје и употребе
дуванских производа лицима млађима од 18 година
("СГРС", бр. 46/04, 74/04 и 96/05)

Закон о забрани рекламирања
дуванских производа
("СГРС", бр. 46/04, 74/04 и 96/05)

Закон о електричној енергији
("СГРС", број 66/02)

Закон о сеизмолошкој делатности
("СГРС", број 20/97)

Закон о слободним зонама
("СГРС", број 65/03)

Закон о туризму
("СГРС", број 112/07)

Закон о боравишној такси
("СГРС", број 118/05)

Закон о противградној заштити
("СГРС", број 39/03)

Закон о статистици
("СГРС", број 85/03)

Закон о статистичким истраживањима
("СГРС", број 21/96)

Закон о органској производњи хране
("СГРС", број 75/04)

Закон о инвестирању јавних средстава
("СГРС", број 97/04)

Закон о моделима и узорцима
("СГРС", број 36/99)

Закон о патентима
("СГРС", број 36/99)

Закон о жиговима
("СГРС", број 36/99)

Закон о географским ознакама порекла
("СГРС", број 36/99)

Закон о стандардизацији у Републици Српској
("СГРС", број 13/02)

Закон о метрологији
("СГРС", број 13/02)

Закон о контроли предмета од драгоцених
метала у Републици Српској
("СГРС", број 13/02)

Закон о накнадама за коришћење природних ресурса
у сврху производње електричне енергије
("СГРС", број 85/03)

Закон о геолошким истраживањима
("СГРС", број 51/04)

Закон о овлашћењима Ауто-мото савеза Републике Српске
("СГРС", број 50/02)

Закон о робним резервама
("СГРС", број 21/96)

Закон о заштити биља
("СГРС", број 13/97)

Закон о семену и садном материјалу
("СГРС", број 13/97)

Закон о дувану
("СГРС", број 4/97)

Закон о вину и ракији
("СГРС", број 3/97)

Закон о обезбеђењу и усмјеравању средстава за
подстицање развоја пољопривреде и села
("СГРС", број 43/02)

Закон о мерама за унапређење сточарства
("СГРС", број 10/98)

Закон о здравственој заштити животиња и
ветеринарској делатности
("СГРС", бр. 11/95, 10/97 и 52/01)

Закон о ветеринарским лијековима и
ветеринаско-медицинским препаратима
("СГРС", број 37/02)

Закон о ђубривима и оплемењивачима земљишта
("СГРС", број 35/04)

Закон о органској производњи хране
("СГРС", број 75/04)

Закон о националним парковима
("СГРС", број 21/96)

Закон о водама
("СГРС", број 50/06)

Закон о отровима
("СГРС", број 70/06)


Уставна област | Правосудна област | Управна област
Кривична и прекршајна област | Грађанска област | Привредна област
Радна и социјална област | Стамбена област

- Повратак на главну страну -

кликни на један од груписаних линкова
за брзо позиционирање у оквиру документа
или на линк за повратак на главну страну сајтаРадна и социјална област


Закон о раду
("СГРС", бр. 38/00, 40/00, 41/00,
47/02, 38/03 и 66/03 - Пречишћен текст 55/07)

Закон о заштити на раду
("СГРС", бр. 26/93, 14/94, 21/96 и 10/98)

Закон о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске
("СГРС", број 56/06)

Закон о организовању и извођењу јавних радова
("СГРС", број 20/97)

Закон о запошљавању
("СГРС", број 54/05 - пречишћен текст и 64/06)

Закон о запошљавању страних
држављана и лица без држављанства
("СГРС", бр. 97/04, 96/05 и 123/06)

Закон о саветима радника
("СГРС", брoj 26/01)

Закон о здравственом осигурању
("СГРС", бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03 и 17/08)

Закон о условима и поступку за прекид трудноће
("СГРС", број 34/08)

Закон о евиденцијама у области рада и здравственог осигурања
("СГРС", бр. 18/94 и 64/06)

Закон о евиденцијама и статистичким истраживањима
у области здравствене заштите
("СГРС", број 53/07)

Закон о здравственој заштити
("СГРС", бр. 18/99, 23/99, 58/01 и 62/02)

Закон о заштити становништва од заразних болести
("СГРС", број 10/95)

Закон о здравственим коморама
("СГРС", број 35/03)

Закон о санитарној инспекцији
("СГРС", бр. 1/94, 14/94, 13/96)

Закон о лековима
("СГРС", бр. 19/01 и 34/08)

Закон о производњи и промету опојних дрога
("СГРС", бр. 110/03 и 29/04)

Закон о заштити од јонизирајућих зрачења
и о радијационој сигурности
("СГРС", бр. 52/01 и 63/02)

Закон о социјалној заштити
("СГРС", бр. 5/93, 1/94, 13/96, 15/96, 110/03 и 33/08)

Закон о дечијој заштити
- Пречишћен текст
("СГРС", број 4/02)

Закон о фонду наталитета
("СГРС", број 3/98)

Закон о пензијском и
инвалидском осигурању
("СГРС", бр. 106/05 - пречишћени текст, 20/07 и 33/08)

Закон о остваривању права на старосну пензију
одређених категорија осигураника
("СГРС", број 33/08)

Закон о матичној евиденцији и
осигураницима и корисницима права из
пензијског и инвалидског осигурања
("СГРС", број 3/97)

Закон о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих
бораца одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске
("СГРС", број 55/07 - пречишћен текст)

Закон о заштити цивилних жртава рата
("СГРС", бр. 25/93, 1/94, 32/94, 37/07 и 60/07)

Закон о положају и овлашћењима
Црвеног крста Републике Српске
("СГРС", бр. 18/94 и 110/03)

Закон о употреби и заштити знака и
назива Црвеног крста Републике Српске
("СГРС", број 18/94)

Закон о избеглицама и расељеним лицима
и повратницима у Републици Српској
("СГРС", бр. 26/95, 3/98, 33/99, 13/02)

Закон о оснивању Фонда за
хуманитарну помоћ "Свети Сава"
("СГРС", бр. 5/93 и 32/94)

Закон о Фонду учесника рата 1990-1995. године,
војних инвалида, породица погинулих бораца
и жртава рата
("СГРС", број 3/98)

Закон о остваривању права на накнаду
материјалне и нематеријалне штете настале у
периоду ратних дејстава од 20. маја 1992.
до 19. јуна 1996. године
("СГРС", број 103/05)

Закон о професионалној рехабилитацији,
оспособљавању и запошљавању инвалида
("СГРС", бр. 98/04 и 91/06)

Закон о заштити лица са
менталним поремећајима
("СГРС", број 46/04)

Закон о омладинском организовању
("СГРС", број 98/04)

Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности
("СГРС", број 20/00)


Уставна област | Правосудна област | Управна област
Кривична и прекршајна област | Грађанска област | Привредна област
Радна и социјална област | Стамбена област

- Повратак на главну страну -

кликни на један од груписаних линкова
за брзо позиционирање у оквиру документа
или на линк за повратак на главну страну сајтаСтамбена област


Закон о стамбеним односима
("Сл. лист СРБиХ", бр. 14/84 и 12/87;
"СГРС", број 19/93)

Закон о приватизацији државних станова
("СГРС", број 72/07)

Закон о приватизацији пословних зграда,
пословних просторија и гаража
("СГРС", брoj 98/04)

Закон о о одржавању стамбених зграда
("СГРС", бр. 16/02 и 65/03)

Закон о Фонду становања Републике Српске
("СГРС", бр. 11/00 и 56/06)

Закон о Фонду за просторни размештај становништва
("СГРС", број 3/98)- Повратак на главну страну -

Посљедњи пут ажурирано 18. априла 2008.