Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Диоба ствари и имовине у сувласништву

У поступку диобе ствари и имовине у сувласништву суд одлучује о диоби и о начину диобе тих ствари и имовине.

Поступак диобе ставри и имовине у сувласништву може приједлогом покренути сувласник, а приједлог мора обхватити све сувласнике. Приједлог садржи податке о предмету диобе, величини дијела и о дугим стварним правима сваког сувласника. За непокретност морају се навести земљишно-књижни или катастарки подаци и приложити одговарајући писмени докази о праву својине, праву служности и другим стварним правима као и о посједу непокретности.

Приједлог се подноси суду на чијем се подручју ствар или имовина налази, а ако се ствари или имовина у сувласништву налазе на подручју више судова, надлежан је сваки од тих судова.

Ако суд, поступајући по приједлогу, утврди да је међу сувласницима спорно право на стварима које су предмет добе или право на имовини, спорна величина дијела у ставрима, односно имовини у сувласништву или је спорно које ствари, односно права улазе у имовину у сувласништву, прекинуће поступак и упутити предлагача да у одређеном року покрене парницу.

Ако предлагач у одређеном року не покрене парницу, сматраће се да је приједлог повучен.

Суд ће по пријему приједлога заказати рочиште на које ће позвати све сувласнике и лица која по предмету диобе имају неко стварно право. Ако сувласници или лица која по предмету диобе имају неки стварно право у току поступка постигну поравнање о условима и начину диобе, суд ће поравнање унијети у записник као судско поравнање.

Ако лица из претходног члана не постигну поравнање о условима и начину диобе, суд ће их саслушати, провести потребне доказе, а кад је то нужно и вјештачење, па ће на основу резултата цјелокупног поступка, у складу са одговрајућим прописима материјалног права донијети рјешење о диоби ствари или имовине у сувласништву, водећи рачуна да задовољи оправдане захтјеве и интресе сувлансика и лица која по предмету диобе иамју неко стварно право.

При одлучивању коме треба да припадне одређена ставр суд ће нарочито имати у виду посебне потребе појединих сувласника због којих та ствар треба да припадне том сувласнику.

Ако се диоба ствари има извршити њеном продајом, продаје ће се дозволити и извршити по одредбама Закона о извршном поступку. Рјешење о диоби садржи: предмет, услове и начин диобе, податке о физичким дијеловима ствари и правима која су припала поједином сувласнику, као права и обавезе сувлансика утврђене диобом.

Рјешењем о диоби суд ће одлучити и о начину остваривања служности и других стварих права на дијеловима ствари која је физички подијељена између сувлансика.

Погледајте и остале ванпарничне поступке:

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.