Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


29. Поступак у споровима мале вриједности

Члан 428.
Ако у овој глави не постоје посебне одредбе, у поступку у споровима мале вриједности примјењиваће се остале одредбе овог закона.

Члан 429.
(1) Спорови мале вриједности, у смислу одредаба овог закона, јесу спорови у којима се тужбени захтјев односи на потраживање у новцу који не прелази износ од 3.000 конвертибилних марака.
(2) Споровима мале вриједности сматрају се и спорови у којима се тужбени захтјев не односи на потраживање у новцу, а тужилац је у тужби навео да пристаје да умјесто испуњења одређеног захтјева прими одређени новчани износ који не прелази износ из става 1. овог члана (члан 321. став 1.).
(3) Споровима мале вриједности сматрају се и спорови у којима предмет тужбеног захтјева није новчани износ, већ предаја покретне ствари чија вриједност, коју је тужилац у тужби навео, не прелази износ из става 1. овог члана (члан 321. став 2.).

Члан 430.
Не сматрају се споровима мале вриједности, у смислу одредаба овог закона, спорови о непокретностима, спорови из радних односа и спорови због сметања посједа.

Члан 431.
(1) У поступку у споровима мале вриједности дозвољена је посебна жалба само против рјешења којим се окончава поступак.
(2) Остала рјешења против којих је по овом закону дозвољена жалба могу се побијати само жалбом против одлуке којом се поступак окончава.
(3) Рјешења из става 2. овог члана не достављају се странкама, већ се објављују на рочишту.

Члан 432.
(1) Ако тужилац преиначи тужбени захтјев тако да вриједност предмета спора прелази износ од 3.000 конвертибилних марака, поступак ће се довршити по одредбама овог закона о редовном поступку.
(2) Ако тужилац до закључења главне расправе која се води по одредбама овог закона о редовном поступку смањи тужбени захтјев тако да више не прелази износ од 3.000 конвертибилних марака, даљи поступак спровешће се по одредбама овог закона о поступку у споровима мале вриједности.

Члан 433.
(1) Пресуда или рјешење којим се завршава спор мале вриједности може се побијати само због повреде одредаба парничног поступка и због погрешне примјене материјалног права.
(2) У пресуди, односно рјешењу из става 1. овог члана суд је дужан да наведе разлоге из којих се може изјавити жалба.
(3) Против првостепене пресуде, односно рјешења из става 1. овог члана странке могу изјавити жалбу у року од 15 дана.
(4) У поступку у споровима мале вриједности, рок из члана 179. став 2. и члана 192. став 1. овог закона износи 15 дана.

Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.