Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


16. Поднесци

Члан 334.
(1) Тужба, одговор на тужбу, противтужба, одговор на противтужбу, правни лијекови и друге изјаве, приједлози и саопштења који се дају ван расправе подносе се писмено (поднесци). Услов писмене форме испуњавају и поднесци упућени телеграмом, телефаксом или електронском поштом. Овакви поднесци се сматрају потписаним, ако је у њима означен пошиљалац.
(2) Поднесци морају бити разумљиви и морају садржавати све оно што је потребно да би се по њима могло поступити. Они нарочито треба да садрже: означење суда, име и презиме, односно назив правног лица, пребивалиште или боравиште, односно сједиште странака, њихових законских заступника и пуномоћника ако их имају, предмет спора, садржину изјаве и потпис подносиоца.
(3) Ако изјава садржи какав захтјев, странка треба у поднеску да наведе чињенице и доказе на којима заснива захтјев.
(4) Поднесци који се достављају електронском поштом морају бити овјерени квалификованим електронским потписом.
(5) Поднесци са прилозима који се достављају противној странци, предају се суду у довољном броју примјерака за суд и противну странку.

Члан 335.
(1) Исправе које се прилажу поднеску подносе се у изворнику, препису или фотокопији.
(2) Ако странка приложи исправу у изворнику, суд ће такву исправу задржати, а противној странци дозволиће да је разгледа. Кад престане потреба да се таква исправа држи у списима предмета, вратиће се подносиоцу на његов захтјев, али суд може тражити од подносиоца да списима приложи препис или фотокопију исправе.
(3) Ако је исправа приложена у препису или фотокопији, суд ће на захтјев противне странке позвати подносиоца да поднесе суду исправу у изворнику, а противној странци дозволиће да је прегледа. Суд ће одредити рок у коме се исправа мора предати, односно прегледати.
(4) Против ових рјешења није дозвољена жалба.

Члан 336.
(1) Ако је поднесак неразумљив или не садржи све што је потребно да би се по њему могло поступити, суд ће подносиоцу поднесак вратити ради исправке или допуне, уз наводе шта треба исправити или допунити и одредити рок за исправку или допуну поднеска, који не може бити дужи од осам дана.
(2) Ако поднесак везан за рок буде исправљен, односно допуњен и предат суду у року одређеном за допуну или исправку, сматраће се да је поднијет суду оног дана кад је први пут био поднијет.
(3) Сматраће се да је поднесак повучен ако не буде враћен суду у одређеном року, а ако буде враћен без исправке, односно допуне, одбациће се.
(4) Ако поднесци или прилози нису поднијети у довољном броју примјерака, суд ће позвати подносиоца да их у одређеном року поднесе. Ако подносилац не поступи по овом налогу, суд ће поднесак одбацити.

Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.