Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Продужење и престанак родитељског права

Одлуком суда родитељско право се може продужити и послије пунољетства дјетета, ако дијете због тјелесног или душевног недостатка није способно да се само стара о себи и о својим правима и интресима. Поступак за продужење односно престанак родитељског права покреће се на приједлог родитеља односно усвојитљеља или органа старатељства.

Лице над којим се тражи продужење родитељског права или се тражи престанак тог права у поступку заступа посебан старатељ којег одреди орган старатељства или привремени заступник којег одреди суд који спроводи поступак.

Суд ће по службеној дужности утврдити све чињенице које су битне за доношење рјешења.

Ради доношења рјешења суд ће одржати рочиште на које ће позвати предлагача, орган старатељства и родитеље лица из претходног члана без обзира на то да ли су они предложили покретање поступка, а на рочишту обавезно саслушати родитеље и представнике органа старатељства, те прибавити мишљење о цјелисходности продужења родитељског права.

Лице према коме се поступка води мора прегледати вјештак медицинске струке одговарајуће специјалости који ће дати налаз и мишљење о његовом душевном стању и способностима за расуђивање.

Вјештачење се врши у присуству судије, осим када се обавља у здравственој организацији.

Погледајте и остале ванпарничне поступке:

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.