Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


3. Тужба

1. Тужба и њена садржина
Члан 53.
(1) Парнични поступак покреће се тужбом.
(2) Тужба мора да садржи:
1) основ за надлежност суда;
2) одређен захтјев у погледу главне ствари и споредних тражења (тужбени захтјев);
3) чињенице на којима тужилац заснива тужбени захтјев;
4) доказе којима се утврђују ове чињенице;
5) назначење вриједности спора;
6) правни основ тужбеног захтјева и
7) друге податке које у складу са одредбама члана 334. овог закона мора имати сваки поднесак.
(3) Суд није везан за правни основ тужбеног захтјева.
(4) Суд ће поступити по тужби и кад тужилац није навео правни основ тужбеног захтјева.

2. Тужба за утврђење
Члан 54.
(1) Тужилац може у тужби тражити да суд само утврди постојање, односно непостојање неког права или правног односа, или истинитост, односно неистинитост неке исправе.
(2) Оваква тужба може се подићи кад је то посебним прописима предвиђено или кад тужилац има правни интерес да суд утврди постојање, односно непостојање неког права или правног односа, или истинитост, односно неистинитост неке исправе прије доспјелости захтјева за чинидбу из истог односа.
(3) Ако одлука о спору зависи од тога да ли постоји или не постоји неки правни однос који је у току парнице постао споран, тужилац може поред постојећег захтјева истаћи и тужбени захтјев да суд утврди да такав однос постоји, односно да не постоји, ако је суд пред којим парница тече надлежан за такав захтјев.
(4) Истицање захтјева у смислу одредбе става 3. овог члана неће се сматрати као преиначење тужбе.

3. Истицање више тужбених
захтјева у једној тужби
Члан 55.
(1) У једној тужби тужилац може истаћи више захтјева против истог туженог кад су сви захтјеви повезани истим чињеничним и правним основом.
(2) Ако захтјеви нису повезани истим чињеничним и правним основом, они се могу истаћи у једној тужби против истог туженог само кад је исти суд стварно надлежан за сваки од ових захтјева и кад је за све захтјеве одређена иста врста поступка, а суд оцијени да истицање таквих тужбених захтјева у једној тужби доприноси економичности поступка.
(3) Ако суд, у случају из става 2. овог члана, оцијени да истицање више тужбених захтјева у једној тужби не доприноси економичности поступка, најдоцније на припремном рочишту донијеће рјешење о раздвајању поступака.
(4) Тужилац може два или више тужбених захтјева који су у међусобној вези истаћи у једној тужби, и тражити да суд усвоји сљедећи од тих захтјева ако нађе да онај који је у тужби истакнут испред њега није основан.
(5) Захтјеви се могу по ставу 4. овог члана истаћи у једној тужби само ако је суд стварно надлежан за сваки од истакнутих захтјева и ако је за све захтјеве одређена иста врста поступка.

4. Преиначење тужбе
Члан 56.
(1) Преиначење тужбе је промјена истовјетности захтјева, повећање постојећег или истицања другог захтјева уз постојећи.
(2) Тужба није преиначена ако је тужилац промијенио правни основ тужбеног захтјева, ако је смањио тужбени захтјев, или ако је промијенио, допунио или исправио поједине наводе.

Члан 57.
(1) Тужилац може преиначити тужбу најдоцније до закључења припремног рочишта или до почетка главне расправе ако припремно рочиште није одржано.
(2) Послије одржавања припремног рочишта, а најдоцније до закључења главне расправе, суд може дозволити приначење тужбе само ако оцијени да преиначење није усмјерено на одуговлачење поступка и ако тужени пристане на преиначење.
(3) Сматраће се да постоји пристанак туженог на преиначење тужбе ако се он упусти у расправљање о главној ствари по преиначеној тужби, а није се прије тога противио преиначењу.
(4) Суд ће, у случају из става 2. овог члана, дозволити приначење тужбе и кад се тужени противи преиначењу ако су испуњени сви сљедећи услови:
1) тужилац без своје кривице није могао тужбу преиначити раније,
2) тужени је у могућности да расправља по преиначеној тужби без одлагања главне расправе.
(5) Против рјешења којим се усваја или одбија преиначење тужбе није дозвољена посебна жалба.

Члан 58.
(1) Тужилац може, у року из члана 57. овог закона, своју тужбу преиначити и тако што ће умјесто првобитно туженог тужити друго лице.
(2) За преиначење тужбе у смислу става 1. овог члана потребан је пристанак лица које треба да ступи у парницу намјесто првобитног туженог. Ако се првобитни тужени већ упустио у расправљање о главној ствари, потребан је и његов пристанак.
(3) Лице које ступа у парницу намјесто првобитног туженог мора примити парницу у оном стању у каквом се она налази у тренутку кад у њу ступа.

5. Повлачење тужбе
Члан 59.
(1) Тужилац може повући тужбу без пристанка туженог прије него што тужба буде достављена туженом. Тужба се може повући и послије достављања туженом, све до закључења главне расправе, ако тужени на то пристане. Ако се тужени у року од осам дана од дана обавјештења о повлачењу тужбе не изјасни о томе, сматраће се да је пристао на повлачење.
(2) Повучена тужба сматра се као да није ни била поднијета и може се поново поднијети.

6. Постојање парнице
Члан 60.
(1) Парница почиње да тече достављањем тужбе туженом.
(2) У погледу захтјева који је странка поставила у току поступка, парница почиње да тече од часа кад је о том захтјеву обавијештена противна странка.
(3) Док парница тече, не може се у погледу истог захтјева покренути нова парница међу истим странкама, а ако таква парница буде покренута, суд ће тужбу одбацити.
(4) Ако међу истим странкама већ тече друга парница о истом захтјеву пред судом у Босни и Херцеговини, странке су о томе дужне обавијестити суд.
(5) Суд ће у току цијелог поступка по службеној дужности пазити да ли већ тече друга парница о истом захтјеву међу истим странкама пред судом у Босни и Херцеговини.

Члан 61.
(1) Ако која од странака отуђи ствар или право о коме тече парница, то не спречава да се парница међу истим странкама доврши.
(2) Лице које је прибавило ствар или право о коме тече парница може ступити у парницу намјесто тужиоца, односно туженог само ако на то пристану обје странке.


Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.