Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Тарифе за рад вјештака

Релевантан пропис који онемогућава вјештака да паушало цијени свој рад налази се у "Цјеновнику о награди и накнади за рад вјештака" објављеном у "СГРС", број 27/98.

Минимални трошкови по предмету судског вјештачења са израдом писменог налаза износе 150 бодова. Вриједност бода је еквивалентна једној конвертибилној марки.

 1. Услуге вјештачења
  • Приступ вјештака расправи - 40 бодова
  • Упознавање и разматрање предмета - 20 бодова / час
  • Излазак на терен - 20 бодова / час
  • Састављање налаза и мишљења - 20 бодова / час
  • Приступ вјештака суду - 15 бодова
 2. Услови вјештачења
  • Отежани услови и хитност посла - 100% увећање накнаде
  • Специфични услови рада - 200% увећање накнаде
 3. Путни трошкови
  • Трошкови воза, авиона и аутобуса
  • Трошкови хотела до "А" категорије
  • Коришћење возила - 30% вриједности по једном пређеном километру
  • Дневнице - према закону
 4. Остали материјални трошкови
  • Куцање налаза - 3 бода / страница
  • Скице и графикони - 10 бодова / страница
  • Фотографије - 2 бода / комад
  • Коришћење рачунара - 5 бодова / час
  • Остали трошкови
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.