Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


20. Супарничари

Члан 362.
(1) Више лица могу једном тужбом тужити, односно бити тужени (супарничари):
1) ако су у погледу предмета спора у правној заједници или ако њихова права, односно обавезе проистичу из истог чињеничног и правног основа (материјални супарничари) ;
2) ако су предмет спора захтјеви, односно обавезе исте врсте који се заснивају на битно истоврсном чињеничном и правном основу, и ако постоји стварна и мјесна надлежност истог суда за сваки захтјев и за сваког туженог (формални супарничари);
3) ако је то другим законом одређено.
(2) До закључења припремног рочишта може, под условима из става 1. овог члана, уз тужиоца приступити нови тужилац, или тужба може бити проширена на новог туженог са његовим пристанком.
(3) Лице које приступа тужби, односно на које се тужба проширује мора примити парницу у оном стању у коме се она налази кад оно у њу ступа.

Члан 363.
(1) Тужилац може тужити два или више тужених и тако што ће тражити да тужбени захтјев буде усвојен према сљедећем туженом за случај да буде правоснажно одбијен према оном који је у тужби наведен прије њега.
(2) На начин предвиђен у ставу 1. овог члана може тужилац тужбом обухватити два или више тужених само ако према сваком од њих истиче исти захтјев или ако према појединим од њих истиче различите захтјеве који су у међусобној вези, и ако је исти суд стварно и мјесно надлежан за сваки од захтјева.

Члан 364.
Лице које у цјелини или дјелимично тражи ствар или право о коме између других лица већ тече парница, може пред судом пред којим та парница тече тужити обје странке једном тужбом, све док се поступак правоснажно не заврши.

Члан 365.
Сваки супарничар је у парници самостална странка и његове радње или пропуштања не користе нити штете другим супарничарима.

Члан 366.
Ако се по закону или због природе правног односа спор може ријешити само на једнак начин према свим супарничарима (јединствени супарничари), сматрају се они као једна парнична странка, тако да се у случају ако поједини супарничари пропусте коју парничну радњу, дејство парничних радњи које су извршили други супарничари протеже и на оне који те радње нису предузели.

Члан 367.
Ако рокови за извршење одређене парничне радње за поједине јединствене супарничаре истичу у разно вријеме, ту парничну радњу може сваки супарничар предузети све док ма и за једног од њих још тече рок за предузимање те радње.

Члан 368.
Сваки супарничар има право да подноси приједлоге који се тичу тока парнице.

Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.