Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


21. Учешће трећих лица у парници

1. Учешће умјешача
Члан 369.
(1) Лице које има правни интерес да у парници која тече међу другим лицима једна од странака успије, може се придружити овој странци.
(2) Умјешач може ступити у парницу у току цијелог поступка све до правоснажности одлуке о тужбеном захтјеву, као и у току поступка настављеног подношењем ванредног правног лијека.
(3) Изјаву о ступању у парницу умјешач може дати на рочишту или писменим поднеском.
(4) Поднесак умјешача доставља се објема парничним странкама, а ако је изјава умјешача дата на рочишту, препис односног дијела записника доставиће се само оној странци која је са рочишта изостала.

Члан 370.
(1) Свака странка може оспорити умјешачу право да учествује у поступку и предложити да се умјешач одбије.
(2) До правоснажности рјешења којим се одбија учешће умјешача, умјешач може учествовати у поступку и његове парничне радње не могу се искључити.
(3) Против одлуке суда којом прихвата учешће умјешача није дозвољена посебна жалба.

Члан 371.
(1) Умјешач мора примити парницу у оном стању у каквом се налази у тренутку кад се умијеша у парницу. У даљем току парнице он је овлашћен да ставља приједлоге и да предузима све остале парничне радње у роковима у којима би те радње могла да предузме странка којој се придружио.
(2) Ако је умјешач ступио у парницу до правоснажности одлуке о тужбеном захтјеву, овлашћен је да поднесе и ванредни правни лијек.
(3) Ако умјешач поднесе правни лијек, примјерак његовог поднеска доставиће се и странци којој се придружио.
(4) Парничне радње умјешача имају за странку којој се придружио правно дејство ако нису у супротности са њеним радњама.
(5) По пристанку свих парничних странака умјешач може ступити у парницу као странка умјесто странке којој се придружио.

2. Обавјештење трећег лица о парници
Члан 372.
(1) Ако тужилац или тужени треба треће лице да обавијести о отпочетој парници, да би се тиме засновало одређено грађанско-правно дјеловање, они могу, све док се парница правоснажно не доврши, то учинити поднеском преко парничног суда, у коме ће се навести разлог обавјештења и у каквом се стању налази парница.
(2) Странка која је треће лице обавијестила о парници не може због тога тражити прекид отпочете парнице, продужење рокова, одгоду или одлагање рочишта.

Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.