Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Право залоге (хипотека)

Сматрам да је тему права залоге, као и код посједа, права својине и права служности, најлакше обрадити на тај начин што ће вам се презентовати одредбе чланова 61. - 69. Закона о основним својинско правним односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90 и "СГРС", број 38/03) који је на снази у Републици Српској. Додао сам "(1) (2) (3)" ознаке за ставове да вам је лакше пратити гдје су позиционирани ставови.

Члан 61.
(1) Право залоге може постојати на покретним стварима, некретнинама и на правима.
(2) Право залоге настаје на основу правног посла, судске одлуке и закона.

Члан 62.
На право залоге на покретним стварима и право залоге на правима примјењују се одредбе о залози садржане у прописима којима су уређени облигациони односи.

Члан 63.
(1) Ради обезбеђења одређеног потраживања, некретина може бити оптерећена правом залоге у корист повјериоца (хипотека) који је овлаштен, на начин предвиђен законом, да тражи намирење свог потраживања из вриједности те некретнине прије повјерилаца који на њој немају хипотеку, као и прије повјерилаца који су хиптеку на њој стекли послије њега, без обзира на промјену влансика оптерећене некретнине.
(2) Хипотека се односи на цијелу некретнину, на њене плодове док су неодвојени, као и на друге њене саставне дијелове и припатке.
(3) За обезбјеђење једног потраживања може се засновати хиптека на више некретнина (заједничка хиптека).
(4) Заложена некретнина у цјелини обезбјеђује потраживање повјериоца до потпуног намирења тог потражиања без обзира на каснију подјелу некретнине (недјељивост хипотеке).

Члан 64.
(1) На основу правног посла или судске одлуке, хипотека се стиче уписом у јавну књигу или на други одговоарајући начин одређен законом.
(2) На сонвоу закона хипотека се стиче у тренутку када су испуњени услови одређени законом.

Члан 65.
(1) Када на истој некретнини постоји више хипотека, редослијед хипотека одређује се према тренутку њиховог настанка, ако законом није друкчије одређено.

Члан 66.
(1) Хипотека се може пренијети на другог само заједно са преносом потраживања, које је том хипотеком обезбијеђено. За пренос хипотеке није потребан пристанак хипотекарног дужника.
(2) Хипотекарни повјерилац може засновати хипотеку на постојећој хипотеци у корист трећег лица без пристанка хипотекарног дужника (надхипотека).

Члан 67.
Ако хипотекарни дужник смањује вриједност некретнине оптерећене хипотеком или на други начин погоршава њено стање, хиптекарни повјерилац може тражити да суд наложи хипотекарном дужнику да се уздржи од таквих радњи, а ако он то не учини, може захтијевати принудну наплату потраживања обзбијеђеног хиптеком и прије његове доспјелости.

Члан 68.
Престанак хипотеке може се тражити:
  • кад хипотекарни дужник плати потраживање обезбијеђено хипотеком;
  • кад се хипотекарни повјерилац одрекне хипотеке писменом изјавом датом код надлежног државног органа који води јавну књигу у коју је уписана хипотека;
  • кад је исто лице постало носилац права својине и носилац хипотеке на истој некретнини;
  • кад пропадне некретнина оптерећена хипотеком, ако не буде обновљена.

Члан 69.
Ништава је одредба уговора о хипотеци којом хипотекарни повјерилац уговара за себе право да у случају неисплате дуга намири своје потраживање стицањем права својине на заложену некретнину, убирањем плодова које та некретнина даје или искориштавањем некретнине на други начин.
___________________

Дакле, овдје је видљиво да је материја хипотеке (залога на непокретностима) уређена Законом о основним својинско правни односима, а залоге (на покретним стварима) у Закону о облигационим односима.

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.