Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


5. Главна расправа

1. Ток главне расправе
Члан 97.
(1) Судија отвара главну расправу и објављује предмет расправљања.
(2) Послије тога, судија утврђује да ли су дошла сва позвана лица, па ако нису, провјерава да ли су одсутна лица уредно позвана и имају ли оправдан разлог за изостанак.
(3) Ако тужилац без оправданог разлога не дође на рочиште за главну расправу, а био је уредно позван, сматраће се да је повукао тужбу, осим ако се тужени на том рочишту упусти у расправљање.
(4) Ако на рочиште за главну расправу без оправданог разлога не дође тужени, а био је уредно позван, расправа ће се одржати без његовог присуства.

Члан 98.
(1) Суд ће прво, по приговору странке или по службеној дужности, утврдити да ли постоје процесне сметње за даље поступање и поступити у складу са одредбама члана 67. овог закона, ако одредбама овог закона није другачије одређено.
(2) Ако суд не прихвати приговор из става 1. овог члана, без обзира да ли је о њему расправљано одвојено од главне ствари или заједно са њом, одлуку о приговору донијеће заједно са одлуком о главној ствари.
(3) Против рјешења којим се одбијају приговори странака из става 1. овог члана није дозвољена посебна жалба.

Члан 99.
(1) Главна расправа се одвија сљедећим редом:
1) тужилац укратко излаже сва битна питања из тужбе, укључујући извођење доказа читањем исправа;
2) тужени укратко излаже одговор на тужбу и даје одговор на битне наводе тужиоца из тачке 1. овог става;
3) ако је стављен приједлог за извођење доказа саслушањем странака, саслушавају се странке, и то прво тужилац, а затим тужени;
4) саслушавају се свједоци, и то прво свједоци тужиоца, а затим свједоци туженог;
5) изводе се остали докази, укључујући и вјештачење;
6) по извођењу свих доказа, обје странке, почев од тужиоца, имају право да се обрате суду завршним излагањем, којим се резимирају правни и чињенични аспекти предмета;
7) суд може дозволити тужиоцу да се укратко изјасни на завршно излагање туженог;
8) ако је тужиоцу дозвољено да се изјасни на завршно излагање туженог, и тужени ће имати право да се укратко изјасни на коначне наводе тужиоца.
(2) Изузетно, суд може одредити редосљед одвијања главне расправе другачији од редосљеда предвиђеног у ставу 1. овог члана.

Члан 100.
(1) Суд ће се старати да се главна расправа одвија на правилан начин, без непотребних одлагања, те да се расправља само о питањима битним за доношење одлуке.
(2) Судија се у току главне расправе стара о одржавању реда у судници и о достојанству суда.
(3) Суд ће казнити лица која нарушавају ред у судници или вријеђају достојанство суда и других учесника у поступку у складу са одредбама овог закона о непоштовању суда.

Члан 101.
Поступак на главној расправи одвија се усмено, а докази се изводе непосредно пред судом, ако овим законом није другачије одређено.

Члан 102.
(1) Свака странка треба у својим излагањима да изнесе све чињенице потребне за образложење својих приједлога, да понуди доказе потребне за утврђивање својих навода као и да се изјасни о наводима и понуђеним доказима противне странке.
(2) Странке могу у току главне расправе износити нове чињенице и предлагати нове доказе, само ако учине вјероватним да их без своје кривице нису биле у могућности изнијети, односно предложити на припремном рочишту.

Члан 103.
Странке износе и своја правна схватања која се односе на предмет спора.
Члан 104.
(1) Приликом извођења доказа саслушањем странака странку прво испитује њен пуномоћник, а послије тога супротна странка.
(2) Ако странка која се саслушава нема пуномоћника, прво је испитује суд.

Члан 105.
Странке испитују свједоке и вјештаке. Судија прво даје ријеч странци која је предложила свједока или вјештака, затим супротној страни, а затим, уколико је потребно, поново странци која их је предложила.

Члан 106.
Судија може постављати питања странкама, свједоцима или вјештацима у свакој фази саслушања.

Члан 107.
(1) Суд ће одбити спровођење процесних радњи које нису битне за поступак.
(2) Суд неће дозволити постављање питања у којима је садржано како на њих треба одговорити.
(3) Суд неће дозволити питања која су небитна за предмет и питања на која је већ довољно одговорено.
(4) На захтјев странке у записник ће се унијети питања која суд није дозволио.
(5) Суд неће дозволити вријеђање и узнемиравање странака, свједока и вјештака за вријеме испитивања.

Члан 108.
(1) Саслушани свједоци и вјештаци остају у судници, ако им суд то наложи.
(2) Ако странка то захтијева, а свједок је још увијек присутан, суд може одлучити да свједока који је већ саслушан на истом рочишту за главну расправу још једном позове на поновно саслушање.

Члан 109.
(1) Суд није везан за своје рјешење које се односи на руковођ ење расправом.
(2) Против рјешења која се односе на руковођење расправом није дозвољена посебна жалба.

Члан 110.
Након што буду окончане све фазе главне расправе и предмет буде спреман за пресуђење, суд ће прогласити да је главна расправа закључена.

2. Одгађање, одлагање и наставак рочишта
Члан 111.
(1) Суд може одгодити заказано рочиште за главну расправу прије његовог одржавања, ако утврди да нису испуњене законске претпоставке за његово одржавање или да докази чије је извођење одређено неће бити прибављени до рочишта (одгађање рочишта).
(2) Суд је дужан, најдоцније осам дана прије одржавања рочишта, провјерити да ли су испуњени услови из става 1. овог члана.
(3) Кад одгоди рочиште, суд ће о времену одржавања новог рочишта одмах обавијестити све позване.

Члан 112.
(1) Суд може, на приједлог странке, одложити започето рочиште (одлагање рочишта) само из сљедећих разлога:
1) ако без кривице странке која предлаже одлагање рочишта на рочишту није могуће извести неки од доказа чије је извођење одређено, а који је важан за правилно доношење одлуке;
2) ако обје странке предлажу одлагање ради покушаја мирног рјешења спора или закључења судског поравнања.
(2) Странка може само једном тражити одлагање рочишта из истог разлога.
(3) Кад се рочиште одложи, суд ће присутним одмах саопштити мјесто и вријеме новог рочишта. Суд није дужан да о мјесту и времену новог рочишта обавијести странку која није била присутна на одложеном рочишту, а била је уредно обавијештена.

Члан 113.
Ако на рочишту није могуће извести неки од доказа чије је извођење одређено, суд може одлучити да се расправа настави, с тим да се накнадно, на новом рочишту, изведе само овај доказ, и изнесу наводи у вези са њим.

Члан 114.
На новом рочишту заказаном послије одлагања расправе, радње које су већ спроведене поново се спроводе само ако се рочиште држи пред новим судијом или ако суд сматра да је то неопходно за правилно доношење пресуде.

Члан 115.
(1) Рочиште за главну расправу се не може одгодити нити одложити на неодређено вријеме.
(2) Рочиште за главну расправу не може се одгодити или одложити на период дужи од 30 дана, осим у случају из члана 129. овог закона.
(3) Судија је о сваком одгађању, односно одлагању рочишта дужан да обавијести предсједника суда. Предсједник суда води евиденцију о одгађањима и одлагањима рочишта за сваког судију појединачно.
(4) Приликом одгађања, односно одлагања рочишта суд ће датум одржавања новог рочишта, у правилу, одредити уз претходну консултацију са странкама.
(5) Кад одгоди или одложи рочиште, суд је дужан предузети све радње које му стоје на располагању како би се до сљедећег рочишта отклонили узроци који су довели до одгађања, односно одлагања, те како би се на том рочишту расправа могла закључити.
(6) Против рјешења суда којим се одгађа или одлаже рочиште или рјешења којим се одбијају приједлози странака за одгађање, односно одлагање рочишта, није дозвољена посебна жалба.

Члан 116.
Ако се започето рочиште не може окончати у току истог дана, суд ће одредити наставак рочишта за сљедећи радни дан (наставак рочишта).

Члан 117.
Одребе чл. 111, 112, 115. и 116. овог закона, сходно се примјењују на припремно рочиште.

3. Јавност главне расправе
Члан 118.
(1) Главна расправа је јавна.
(2) Расправи могу присуствовати само пунољетна лица.
(3) Лица која присуствују расправи не смију носити оружје или опасно оруђе.
(4) Одредба става 3. овог члана не односи се на припаднике полиције, ако је ношење оружја неопходно за вршење њихове дужности.

Члан 119.
(1) Суд може искључити јавност за цијелу главну расправу или један њен дио ако то захтијевају интереси чувања службене, пословне или личне тајне, заштита интереса малољетника, интереси јавног реда или разлози морала.
(2) Суд може искључити јавност и кад се мјерама за одржавање реда предвиђеним у овом закону не би могло обезбиједити несметано одржавање расправе.

Члан 120.
(1) Искључење јавности не односи се на странке, њихове законске заступнике, пуномоћнике, умјешаче и Омбудсмена Републике Српске.
(2) Суд може дозволити да главној расправи на којој је јавност искључена присуствују поједина службена лица, као и научни и јавни радници, ако је то од интереса за њихову службу, односно научну или јавну дјелатност.
(3) Суд ће упозорити лица која присуствују расправи на којој је јавност искључена да су дужна да као тајну чувају оно што су на расправи сазнала, а што није већ познато јавности и упозориће их на посљедице одавања тајне.

Члан 121.
О искључењу јавности одлучује суд рјешењем које мора бити образложено и јавно објављено. Против рјешења о искључењу јавности није дозвољена посебна жалба.

Члан 122.
Одредбе о јавности на главној расправи сходно ће се примјењивати и на припремном рочишту, на рочишту ван главне расправе пред судом, као и на рочишту пред замољеним судом.


Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.