Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Проглашење несталих лица умрлим и доказивање смрти

    Умрлим лицем прогласиће се:
  • лице о чијем животу за посљедњих пет година није било никаквих вијести, а од чијег је рођења протекло шездесет година,
  • лице о чијем животу за посљедњих пет година није било накаквих вијести, а за које је вјероватно да више није живо, лице које је нестало у бродолому, саобраћајној несрећи,
  • пожару, поплави, земљотресу или у каквој другој непосредној смртној опасности, а о чијем животу није било никаквих вијести за шест мјесеци од дана престанка такве опасности,
  • лице које је нестало у току рата или у вези са ратним догађајима, а о чијем животу није било никаквих вијести за годину дана од дана престанка непријатељстава.

Рокови из прве двије тачке рачунају се од дана кад је према посљедњим вијестима нестало лице несумњиво било живо, а ако се тај дан не може тачно утврдити, ти рокови почињу тећи истеком мјесеца, односно године у којој је нестало лице, према посљедњим вијестима било живо.

Смрт неког лица може се доказивати по одредбама Закона о ванпарничном поступку само кад се смрт не може доказати исправама превдвиђеним прописима о матичним књигама.

За проглашење несталог лица умрлим и за доказивање смрти надлежан је суд на чијем подручју је то лице имало посљедње пребивалиште, а ако није имало пребивалиште, суд на чијем подручју је то лице имало посљедње боравиште.

Приједлог за проглашење несталог лица умрлим и приједлог за доказивање смрти може поднијети свако физичко и правно лице које за то има правни интерес, као и заинтересовани државни орган.

По пријему приједлога суд ће по потреби саслушати предлагача и свједоке, прибавити потребне податке и извјештаје и затражити од органа старатељства да лицу на које се приједлог односи одреди старатеља.

Ако суд оцијени да су испуњени услови да се поступак покрене, објавиће у службеном гласилу оглас да је поступак покренут. Оглас о покретању поступка за доказивање смрти неког лица треба да садржи назнаку дана, мјесеца и године за које се сматра да је то лице умрло и позив лицима која о томе нешто знају да то јаве суду у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

По истеку рока означеног у огласу, суд ће саслушати старатеља, а по потреби и предлагача и након што срповеде и друге доказе, одлучиће о приједлогу.

У ријешењу којим се нестало лице проглашава умрлим, односно којим се утврђује смрт, назначиће се дан, мјесец и година, а по могућности и сат који се има сматрати као вријеме смрти несталог лица.

Погледајте и остале ванпарничне поступке:

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.