Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Неважећи правни послови

Правни посао је изјава воље физичког или правног лица која производи правно дејство (настанак, престанак, пренос или измјену постојећих субјективних права). А субјективно грађанско право је овлашћење које објективно право (нпр. закон) признаје правном субјекту (правном лицу (нпр. предузећу) или физичком лицу).

Изјава воље правног или физичког лица мора да потиче од лица које има пословну способност, изјава воље мора бити озбиљна, слободна (да није изнуђена), изјаа воље некада мора бити дата у одређеној форми (нпр. писменој) када то закон захтијева (нпр. уговор о промету непокретности), те да су дејства изјављене воље у складу са уставним начелима и императивним нормама (нормама које прописују тачно одређено понашање).

У противном, ако не постоји неки од набројаних захтјева, такав правни посао је неважећи. Обзиром на тежину недостатака постоје двије врсте неважности:

 • Апсолутна ништавост и
 • Релативна ништавост (рушљивост)
Апсолутно ништави правни послови

Ништавим правним пословима вријеђају се општи интереси, те такви послови не производе никакво правно дејство. Из њих не настају субјективна права и обавезе. Дакле, не могу се таква права ако буду повријеђена заштитити у неком од судских поступака. На ништавост се лице може позивати у сваком тренутку – нема протека времена и губитка права на позивање на ништавост. Ништави правни послови не могу с временом постати перфектни. Ништав посао ће остати ништав и ако се узроци због којих је посао ништав промијене или отпадну.

Какве су посљедице када дође ипак до извршења обавеза из ништавог посла?

Ништав посао ипак у пар случајева може бити оснажен (конвалидиран), а то су:

 • ако је забрана или узрок ништавости био мањег значаја и
 • ако је правни посао извршен у цјелости или претежном дијелу, а уговор је ништав због недостатка форме (нпр. усмени уговор о промету непокретности).

Опште је правило да правни посао остаје ништав иако је извршен, те су стране из тог правног посла дужне да врате оно што су примиле, а ако то није могуће да се накнади у новцу, према цијенама у вријеме враћања датог или према цијенама у вријеме доношења судске одлуке.

Врсте апсолутно ништавих правних послова
 • Недопуштени правни послови (послови противни постојећем праву и моралу):
  • послови изричито означени као ништави (нпр. зеленашки уговори – зеленашки уговор имамо када неко искоришћава неповољну ситуацију сауговарача (тешко материјално стање, неискуство, стање нужде) па уговори за себе или неког трећег корист која је у очигледној несразмјери са оним што се у накнаду за то даје),
  • послови противни садржни императивне норме,
  • послови противни неком уставном начелу и
  • послови противни моралу друштва.
  • зеленашки правни посао,
  • правни послови са немогућим обавезама (обавезама које се не могу извршити),
  • привидни правни посао (су они који се не закључују стварно већ са циљем да се у јавности створи увјерење да су закључени и да су произвели правна дејства која су им својствена, како би се избјегла нека обавеза према држави, повјериоцима или др. лицима),
  • правни послови млађих малољетника (лица испод 14 година живота) (ова лица су потпуно пословно неспособна – ни сагласност законског заступника (оца, мајке, дједа или баке или др. лица) не може им дати правну снагу),
  • правни послови правног лица закључени ван оквира његове правне способности и
  • правни послови закључени без потребне форме (писмене форме или овјере уговора пред наледжним органом и сл.).
Релативно ништави (рушљиви) правни послови

Рушљивим правним пословима вријеђају се приватни интереси. Правне посљедице рушљивих правних послова огледају се у томе што ови послови производе правна дејства али је судбина таквих правних послова неизвјесна и има се ријешити у одређеном року: или поништењем или оснажењем (конвалидацијом). Ако то буде поништење, такав посао од почетка није ваљао, али ако у законском року такав посао не буде нападнут (тужбом), рушљив посао се оснажује и сматра се као да је такав правни посао био од самог почетка перфектан.

Суд не узима рушљивост у обзир по службеној дужности већ само на захтјев овлашћеног лица, а поништење може захтјевати само лице у чијем је интересу рушљивост установљена.

Врсте рушљивих правних послова
 • Правни послови закључени у заблуди

(заблуда је крива представа о стварности али у овом случају крива представа о некој чињеници која је повезана директно са правним послом (нпр. заблуда на битна својства предмета – купац вјерује да је купио оригиналан и уникатан предмет – а предмет је израђен серијски – или заблуда на битна својства личности – купац вјерује да је познати дизајнер уговорна страна, а оно је у стварности неко ко се представља као неко други – уговорна страна не смије бити крива за своју заблуду),

 • Правни послови закључени под преваром

(превара је заблуда произведена понашањем једне уговорне стране те имају двије врсте: прва када једна страна својим понашањем доведе другу у заблуду, а друга када је једна страна у заблуди, а друга то примјећује, а ћути и одржава прву у заблуди),

 • Правни послови закључени под принудом (пријетњом или страхом)

(правни посао је закључен под принудом када је изјава воље дата у страху од наношења неког зла – пријетња мора бити озбиљна),

 • Прекомјерно оштећење

(уговори гдје је нарушен принцип еквивалентности давања – и постојање заблуде о правој вриједности ствари),

 • Правни послови лица ограничено пословно способних

(лица ограничено пословна способна су лица са навршених 14 година живота – ова лица могу закључивати правне послове мањег значаја самостално, а остале послове али уз сагласност свог законског заступника – ако постоји ова сагласност од почетка, такви послови су перфектни, у противном судбина таквих правних послова зависи од малољетниковог законског заступника (може га накнадно одобрити – па је такав посао пуноважан од почетка, а може своје одобрење ускратити па такав посао није ни закључен)(али друга уговорна страна може захтијевати изјашњење законског заступника па ријешити дилему да ли постоји сагланост или не – односно да ли постоји посао или не).

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.