Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Тестаментално насљеђивање

Услови за пуноважност тестамента

Тестамент може сачинити свако лице способно за расуђивање које је навршило 16 година живота. Тестамент је ништав ако у вријеме његовог сачињавања завјешталац није имао 16 година живота или ако није био способан за расуђивање. Губитак способности за расуђивање који би наступио пошто је тестамент сачињен не утиче на његову пуноважност.

Ништавост тестамента
Ништав је тестамент:
 • ако је завјешталац био неспособан за расуђивање,
 • ако завјешталац није имао 16 година када је сачињавао тестамент,
 • ако је завјешталац био натјеран пријетњом, или принудом да сачини тестамент или се одлучио да га сачини усљет тога што је био преварен или што се налазио у заблуди (пријетња, принуда или превара повлачи ништавост тестамента и кад потиче од трећег лица) (располагања тестаментом су ништава и кад постоји заблуда о чињеницама које су побудиле завјештаоца да учини та располагања) (ако су само неке одредбе тестамента унесене у тестамент под пријетњом или принудом, усљед преваре, или заблуде, ништаве су само те одредбе).

Поништење тестамента из горњих разлога може тражити само лице које има правни интерес и то у року од једне године од када је дознало за постојање узрока ништавости, а најдаље за десет година од проглашења тестамента. Ради појашњења: не може се тражити поништење тестамента ако је лице сазнало за разлог нпр. данас, а подигло тужбу прослије двије године рачунајући од данашњег дана.

Рок од једне године, не може почети да тече прије проглашења тестамента. Поништење тестамента према несавјесном лицу може се тражити за 20 година од проглашења тестамента.

Форма тестамента:

Пуноважан је онај тестамент који је сачињен у облику утврђеном у закону и под условим предвиђеним законом. (видјети у наставку текста облике тестамента и услове под којим се сачињава).

Облици тестамента
 • Својеручни тестамент (ако га је написао својом руком завјешталац и ако га је потписао – не мора имати датум сачињења, али је то корисно унијети),
 • Писмени тестамент пред свједоцима (завјешталац који зна да чита и пише може сачинити тестамент на тај начин што ће исправу коју му је неко други саставио својеручно потписати у присуству два свједока, изјављујући пред њима да је то његов тестамент – свједоци ће се потписати на самом тестаменту).
 • Судски тестамент (тестамент може завјештаоцу сачинити по његовом казивању судија надлежног суда који ће претходно утврдити идентитет завјештаоца – пошто завјешталац овакав тестамент прочит аи потпише судија ће птоврдити на самом тестаменту да га је завјешталац у њеовом присуству прочитао и потписао) (у случају да завјешталац није у стању да прочита тестамент који му је сачинио судија, овај ће га прочитати завјештаоцу у присуству два свједока – завјешталац ће затим у присуству два свједока потписати тестамент или ставити на њега отисак прста пошто изјави да је то његов тестамент – свједоци ће се такође потписати на тестаменту – судија ће на тестаменту потврдити да су све ове реадње извршене).
 • Тестамент сачињен пред конзуларним или дипломатским представником у иностранству (тестамент може сачинити држављанин Босне и Херцеговине (у закону стоји држављанин Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине) у иностранству, по одредбама које важе за сачињавање судског тестамента, конзуларни представник или дипломатски представник Босне и Херцеговине који врши конзуларне послове).
 • Тестамент сачињен на босанско-херцеговачком броду ((у закону стоји југословенском броду) на босанско-херцеговачком броду (ако их имамо) тестамент може сачинити заповједник брода, по одредбама које важе за сачињавање судског тестамента – овакав тестамент престаје да важи по истеку 30 дана након повратка завјештаоца у Босну и Херцеговину (у закону стоји: «у СФРЈ»).
 • Тестамент сачињен за вријеме мобилизације или рата (за вријеме моблизације или рата може, по одредбама које важе за сачињавање судског тестамента, сачинити тестамент лицу на војној дужности командир чете или други који старјешина његовог или вишег ранга, или које друго лице у присуству којег од ових старјешина, као и сваки старјешина одвојеног одреда – овако сачињен тестамент престаје важити по истеку 60 дана по заврштетку рата, а ако је завјешталац раније или касније демобилисан по истеку 30 дана од демобилисања).
 • Усмени тестамент (завјешталац може изјавити своју посљеду вољу усмено пред два свједока само ако усљед изузетних прилика није у могућности да сачини писмени тестамент – усмени тестамент престаје да важи по истеку 30 дана од престанка изузетних прилика у којима је сачињен – при сачињавању усменог тестамента могу бити свједоци само лиц акоја могу бити свједоци при сачињавању судског тестамента али не морају знати читати и писати – свједоци пред којима је завјешталац усмено изјавио своју посљедњу вољу дужни су да без одлагања ставе написмено изјаву завјештаоца и да је што прије предају суду, или да је усмено понове пред судом износећи и кад, гдје и у којим приликама је завјешталац изјавио своју посљедњу вољу – извршење ове дужности није услов за пуноважност усменог тестамента).
Сачињавање писменог тестамента пред свједоцима и судског тестамента

При сачињавању писменог тестамента пред свједоцима и судског тестамента свједоци могу бити пунољетна лица која нису лишена пословне способности и која знају читати и писати а код судског тестамента и која разумију језик на коме је тестамент сачињен.

Не могу бити свједоци при сачињавању писменог тестамента пред свједоцима и судског тестамента, нити тестамент сачинити по казивању завјештаоца у својству судије:

 • потомци завјештаоца, његови усвојеници и њихови потомци,
 • његови преци и усвојиоци,
 • његови сродници у побочној линији до четвртог степена закључно,
 • те брачни другови свих ових лица и брачни друг завјештаоца.
Поништење тестамента због недостатка облика

Поништење тестамента због недостатка облика може тражити послије отврања насљеђа само лице које има прави интерес и то у року од једне године од када је сазнао за тестамент, а најдаље за десет година од проглашења тестамента. Рок од једне године не могже почети да тече прије проглашења тестамента.

Доказивање уништеног, сакривеног и изгубљеног или затуреног тестамента

Тестамент уништен случајем или радњом неког другог лица, изгубљен, сакривен или затурен послије смрти завјештаоца или прије његове смрти али без његовог знања, произвешће дејство пуноважног тестамента ако заинтересовано лице докаже да је тестамент постојао, да је уништен, изгубљен, сакривен или затурен, да је био сачињен у облику прописаном у закону и ако докаже садржину оног дијела тестамента на који се позива.

Садржај тестамента
Одређивање насљедника

Завјешталац може тестаментом одредити једног или више насљедника. Насљедник на оснвоу тестамента је лице које је завјешталац одредио да наслиједи цјелокупну његову имовину, или дио имовине одређен према цијелој имовини.

Насљедником ће се сматрати и лице коме су тестаментом остављени једна или више одређених ствари или права, ако се утврди да је воља завјештача била да му то лице буде насљедник.

Супституција

Завјешталац може одредити тестаментом лице коме ће припасти насљедство ако одређени насљедник умре прије њега, или се одрекне насљђа, или буде недостајан да наслиједи. Завјешталац не може одредити насљедника свом насљеднику.

Терети и услови

Завјешталац може оптеретити неком дужношћу лице коме оставља неку корист из заоставштине.

Завјешталац може у појединим одредбама тестамента поставити услове или рокове. Немогући, недозвољени и неморални услови и терети, као и они који су неразумљиви или противрјечни, сматрају се као да не постоје.

Тумачење тестамента

Одредбе тестамента тумаче се према правој најмјери завјештаоца.

У случају сумње одредбе тестамента имају се тумачити тако да се примјени оно што је повољније за законског насљедника или за лице коме је тестаментом наложена нека обавеза.

Опозивање тестамента

Завјешталац може увијек опозвати тестамент у цјелини или дјелимично изјавом датом у било ком облику у коме се по закону може сачинити тестамент. Завјешталац може опозвати писмени тестамент и уништењем писмена.

Однос ранијег и каснијег тестамента

Ако се каснијим тестаментом изричито не опозове ранији тестамент, одредбе ранијег тестамента остају на снази уколико нису у супротности са одредбама каснијег тестамента.

Ако је завјешталац уништио каснији тестамент, ранији тестамент поново добија снагу, осим ако се докаже да завјешталац то није хтио.

Располагање завјештаном ствари

Свако касније располагање завјештаоца одређеном ствари коју је био неком завјештао има за посљедицу опозивање завјештања те ствари.

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.