Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


30. Поступак пред арбитражом

Члан 434.
Странке се могу споразумјети да рјешавање спора повјере арбитражи, осим ако се ради о захтјеву којим странке не могу располагати у смислу члана 3. став 2. овог закона.

Члан 435.
(1) Уговор о арбитражи може се закључити како у погледу одређеног спора тако и у погледу будућих спорова који могу произаћи из одређеног правног односа. Уговор о арбитражи пуноважан је само ако је закључен у писменом облику и ако су га потписале све странке.
(2) Уговор о арбитражи закључен је у писменом облику и кад је закључен размјеном писама, телеграма, телекса или других средстава телекомуникација која омогућавају писмени доказ о закљученом уговору.
(3) Уговор о арбитражи закључен је у писменом облику и кад је закључен размјеном тужбе у којој тужилац наводи постојање тог уговора и одговора на тужбу у коме тужени то не оспорава.
(4) Уговор о арбитражи може се доказивати само исправама.

Члан 436.
Уговор о арбитражи је пуноважно закључен и кад је одредба о надлежности арбитраже садржана у општим условима за закључење правног посла.

Члан 437.
Број арбитара арбитраже мора бити непаран. Ако уговором странака није одређен број арбитара, свака странка поставља по једног арбитра, а они бирају предсједника.

Члан 438.
(1) Ако су странке за рјешавање одређеног спора уговориле надлежност арбитраже, суд коме је поднијета тужба у истом спору и међу истим странкама на приговор туженог огласиће се ненадлежним, укинуће спроведене радње у поступку и одбациће тужбу.
(2) Приговор из става 1. овог члана тужени може ставити најдоцније у одговор на тужбу.

Члан 439.
(1) Странку, која по уговору о арбитражи треба да постави арбитра, може позвати противна странка да у року од 15 дана изврши ово постављање и да је о томе обавијести.
(2) Позив у смислу става 1. овог члана је пуноважан само ако је странка која га упућује поставила свог арбитра и о томе извијестила противну странку.
(3) Кад по уговору о арбитражи постављење арбитра треба да изврши треће лице, свака странка може упутити позив из става 2. овог члана том лицу.
(4) Лице које је позвано да постави арбитра везано је за постављење које је извршено чим је то постављење саопштено противнику, односно једној од странака.

Члан 440.
(1) Ако арбитар не буде на вријеме постављен, а из уговора не произилази што друго, арбитра ће на приједлог странке поставити суд.
(2) Ако арбитри не могу да се сложе о избору предсједника, а из уговора не произилази што друго, предсједника ће на приједлог сваког арбитра или странке поставити суд.
(3) За постављење арбитра, односно предсједника арбитраж е, надлежан је суд који би за спор био надлежан у првом степену да није закључен уговор о арбитражи.
(4) Против рјешења суда није дозвољена жалба.
(5) Странка која не жели да се користи овлашћењем из става 1. или става 2. овог члана може тужбом захтијевати да суд надлежан за постављење прогласи престанак важности уговора о арбитражи.

Члан 441.
(1) Осим случаја из члана 440. овог закона, свака странка може тужбом захтијевати да суд прогласи престанак важности уговора о арбитражи:
1) ако странке не могу да се сложе о избору арбитара које оне заједнички треба да поставе,
2) ако лице које је у самом уговору о арбитражи постављено за арбитра неће или не може да врши ову дужност.
(2) О захтјеву одлучује суд предвиђен у члану 440. став 3. овог закона.
(3) На рочиште за расправљање о захтјеву суд ће позвати странке.

Члан 442.
(1) Арбитар арбитраже дужан је да се изузме кад постоје разлози за изузеће из члана 357. овог закона. Из истих разлога могу странке захтијевати изузеће арбитра арбитраж е.
(2) Странка која је сама или заједно са противном странком поставила арбитра може захтијевати његово изузеће само ако је разлог за изузеће настао или је странка за њега сазнала пошто је арбитар постављен.
(3) Ако се странке нису другачије споразумјеле, о изузећу одлучује суд предвиђен у члану 440. став 3. овог закона.

Члан 443.
Ако се странке нису другачије споразумјеле, арбитри арбитраже одредиће поступак пред арбитражом.

Члан 444.
(1) Према свједоцима, странкама и другим лицима која учествују у поступку, арбитража не може употријебити принудна средства нити изрицати казне.
(2) Арбитража може затражити од суда мјесно надлежног за пружање правне помоћи да се пред њим изведу поједини докази који се пред арбитражом не могу извести.
(3) На поступак за извођење доказа примијениће се одредбе овог закона о извођењу доказа пред замољеним судом.

Члан 445.
Арбитража може донијети пресуду по правичности само ако су јој странке дале такво овлашћење.

Члан 446.
(1) Кад се арбитража састоји од више него једног арбитра, пресуда се доноси већином гласова, ако у уговору о арбитражи није другачије одређено.
(2) Ако се не може постићи потребна већина гласова, арбитража је дужна да о томе обавијести странке.
(3) Ако се за случај из става 2. овог члана странке нису другачије споразумјеле, свака од њих може тужбом захтијевати да суд предвиђен у члану 440. став 3. овог закона изрекне престанак важности уговора о арбитражи.

Члан 447.
(1) Пресуда арбитраже мора бити образложена ако странке нису што друго уговориле.
(2) Изворник пресуде и све преписе потписују сви арбитри. Пресуда важи и кад који арбитар ускрати да је потпише ако је пресуду потписала већина арбитара и на пресуди утврдила ово ускраћивање потписа.
(3) Странкама се достављају преписи пресуде преко суда предвиђеног у члану 440. став 3. овог закона.

Члан 448.
Изворник пресуде, као и потврде о извршеном достављању, чувају се код суда предвиђеног у члану 440. став 3. овог закона.

Члан 449.
(1) Пресуда арбитраже има према странкама снагу правоснажне пресуде, ако уговором није предвиђена могућност побијања пресуде пред арбитражом вишег степена.
(2) На захтјев странке суд предвиђен у члану 440. став 3. овог закона ставиће на препису пресуде потврду о правоснажности и извршности.

Члан 450.
(1) Пресуда арбитраже може се поништити по тужби странке.
(2) За рјешавање по тужби надлежан је суд предвиђен у члану 440. став 3. овог закона.

Члан 451.
Поништење пресуде арбитраже може се захтијевати:
1) ако уопште није закључен уговор о арбитражи или ако тај уговор није био пуноважан ;
2) ако је у погледу састава арбитраже или у погледу одлучивања повријеђена која одредба овог закона или уговора о арбитражи;
3) ако пресуда није образложена у смислу члана 447. став 1. овог закона, или ако изворник и преписи пресуде нису потписани на начин одређен у члану 447. став 2. овог закона;
4) ако је арбитража прекорачила границу свог задатка;
5) ако је изрека пресуде неразумљива или је сама себи противрјечна;
6) ако је пресуда арбитраже у супротности са Уставом Босне и Херцеговине или Уставом Републике Српске;
7) ако постоји који од разлога за понављање поступка из члана 255. овог закона.

Члан 452.
(1) Тужба за поништење пресуде арбитраже може се поднијети надлежном суду у року од 30 дана.
(2) Ако се поништење пресуде захтијева из разлога наведених у члану 451. тачака 1. до 6. овог закона, рок за тужбу се рачуна од дана кад је пресуда достављена странци, а ако је странка за разлог сазнала доцније, онда од дана сазнања.
(3) У погледу рачунања рока кад се поништење захтијева из разлога наведеног у члану 451. тачка 7. овог закона, примјењиваће се сходно одредбе члана 257. ст. 1. и 2. овог закона.
(4) По истеку једне године од правоснажности пресуде арбитраже не може се захтијевати поништење ове пресуде.

Члан 453.
Странке се не могу споразумно одрећи примјене одредаба члана 442. ст. 1. и 2, члана 447. ст. 2. и 3. и чл. 450. до 452. овог закона.

Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.