Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Адвокатска тарифа

Релевантан пропис који уређује ову материју је: "Тарифа о наградама и накнади трошкова за рад адвоката" објављена у "Службеном гласнику Републике Српске", број 68/05. Тарифу објављујемо у интегралној верзији:

"Члан 1.
Тарифом о наградама и накнади трошкова за рад адвоката (у даљем тексту: Тарифа) одређују се висине награде која припада адвокату за рад у извршавању дјелатности адвоката и одређује висина накнаде трошкова у вези са тим радом, уколико писменим уговором између адвоката и његовог клијента није уговорено другачије.

Члан 2.
Адвокату припада награда за извршени рад:

Тар. бр. 1.
КРИВИЧНИ ПОСТУПАК
  За састављање поднесака:
 • иницијалног поднеска, приједлога за одлагање извршења казне, условни отпуст, брисање осуде, рехабилитацију и молбе – 80 бодова
 • образложеног одштетног захтјева - 50% од награде из Тар. бр. 2.
 • поднеска у претходном поступку, након потврде оптужнице и у току - 50% од награде из главног претреса ст. 2. овог Тар. бр.
 • приговора против оптужнице - 75% од награде из ст. 2. овог Тар. бр.
  За одбрану оптуженог (физичко или правно лице) и заступање оштећеног на рочиштима:
 • пред судијом појединцем основног суда - 100 бодова
 • пред вијећем основног суда - 200 бодова
 • пред окружним судом - 300 бодова
 • пред вијећем врховног суда и Суда БиХ - 400 бодова
 • За одбрану оптуженог (физичко или правно лице) и заступање оштећеног на неодржаном рочишту или претресу адвокату припада 50% награде из става 2. овог Тар. броја.
 • За састављање жалбе против пресуде, приједлога за понављање поступка и жалбе против рјешења о одбијању приједлога за понављање поступка адвокату припада награда као и за одбрану, односно заступање по ставу 2. овог Тар. броја увећана за 50%.
 • За састављање одговора на жалбу против пресуде адвокату припада награда као и за одбрану, односно заступање по ставу 2. овог Тар. броја.
 • За састављање жалбе против рјешења, осим рјешења из става 4. овог Тар. броја, адвокату припада награда као и за одбрану, односно заступање по ст. 2. овог Тар. броја.
 • За учешће адвоката у истрази, преговорима са тужиоцем о кривици осумњиченог и у изјашњавању о кривици адвокату припада награда као и за одбрану, односно заступање по ставу 2. овог Тар. броја.
Тар. бр. 2.
ОСТАЛИ ПОСТУПЦИ
(у процјењивим стварима)

За састављање иницијалног и образложеног поднеска и заступање на одржаном рочишту или расправи у свим поступцима, пред судом или другим органом, у процјењивим стварима, зависно од вриједности предмета спора у конкретном поступку, адвокату припада награда:

  Вриједност спора – Припадајући бодови
 • од 1,00 КМ. до 5.000,00 КМ - 80 бодова
 • од 5.001,00 КМ. до 10.000,00 КМ - 160 бодова
 • од 10.001,00 КМ. до 20.000,00 КМ - 240 бодова
 • од 20.001,00 КМ. до 50.000,00 КМ - 300 бодова
 • од 50.001,00 КМ. до 100.000,00 КМ - 350 бодова
 • преко 100.000,00 КМ - 350 бодова + 2 бода за сваких започетих 1.000,00 КМ преко 100.000,00 КМ али не више од 1.000 бодова
 • За заступање (приступ) на неодржаној расправи и рочишту, у свим поступцима, пред судовима и другим органима, у процјењивим стварима, зависно од вриједности предмета спора у конкретном поступку, адвокату припада 50% награде из става 1. овог Тар. бр.
 • За састављање правног лијека, одговора на правни лијек и заступање на одржаном рочишту и расправи по правном лијеку, у свим поступцима, пред судовима и другим органима, у процјењивим стварима, зависно од вриједности предмета спора у конкретном поступку, адвокату припада награда из става 1. овог Тар. бр. увећана за 50%.
Тар. бр. 3.
ОСТАЛИ ПОСТУПЦИ
(у непроцјењивим предметима)
  Састављање поднеска и заступање на рочишту:
 • У споровима због сметања посједа, о праву службености, о другим стварним правима, из радних односа, стамбеног односа као и ауторских и других сродних права - 100 бодова
 • У споровима о разводу и поништењу брака, о законском издржавању, о смјештају малољетне дјеце, о оспоравању и утврђивању очинства и материнства и другим сродним предметима -120 бодова
 • У поступцима пред судом части, изабраним судом, арбитражом или другим органом 200 бодова У поступцима уписа у судски или други регистар - 250 бодова
 • У споровима поводом уписа у судски или други регистар - 300 бодова
 • У поступцима пред уставним судом и у поступку за заштиту основних људских права и слобода - 400 бодова
 • У управном поступку - 150 бодова
 • У управном спору - 300 бодова
 • У поступцима прекршаја у привредном пословању - 300 бодова
 • У прекршајном поступку - 100 бодова
 • У поступку код послодавца - 150 бодова
 • У свим другим овим Тар. бр. неименованим поступцима - 150 бодова
 • За састављање правног лијека, одговора на правни лијек и заступање на одржаном рочишту и расправи по правном лијеку, у свим поступцима, пред судовима и другим органима адвокату припада награда из става 1. овог Тар. бр. увећана за 50%.
Тар. бр. 4.
САСТАВЉАЊЕ ИСПРАВА

За састављање уговора, изјаве воље и друге исправе адвокату припада награда према Тар. бр. 2. и Тар. бр. 3.

Тар. бр. 5.
ПРАВНИ САВЈЕТИ И МИШЉЕЊА

Усмени правни савјет и мишљење - 10 бодова
Писмени правни савјет и писмено правно мишљење са чињеничним и правним образложењем - 50% од награде према Тар. бр. 2. и Тар. бр. 3., зависно од врсте захтијеваног поступања
Адвокату не припада посебна награда за правно упутство, савјет и мишљење ради покретања поступка и за вријеме трајања поступка уколико адвокат те послове извршава као пуномоћник или бранилац у тим поступцима.

Тар. бр. 6.
УЧЕСТВОВАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА

За учествовање на конференцији и састанку на којем се расправља о чињеничним и правним питањима у послу клијента адвокату припада награда по Тар. бр. 2. или Тар. бр. 3. зависно од правног питања о којем се расправља.

Тар. бр. 7.
РАЗМАТРАЊЕ СПИСА, ПРОВЈЕРА
ПРАВОСНАЖНОСТИ И ИЗВРШНОСТИ,
ПРИБАВЉАЊЕ ИСПРАВА ЗА СТРАНКУ

Увид у спис, јавну књигу и регистар и прибављање извода из јавне књиге и регистра - 30 бодова
Провјера или прибављање клаузуле правоснажности или извршности - 30 бодова

Тар. бр. 8.
ДОПИСИ И ОПОМЕНЕ

Састав обавјештења и упутства клијенту, замјенику и другим учесницима у правном послу клијента - 30 бодова
Састав опомене противној странци да плати одређени износ, испуни неку обавезу или извођење - 50% од награде по Тар. бр. 2. или Тар. бр. 3., зависно од врсте захтијеваног поступања

Тар. бр. 9.
НАГРАДА ЗА ВРИЈЕМЕ

За сваки започети час одсуства из канцеларије због учествовања у истрази, радњи доказивања, преговарања, присуства на рочишту, претресу или расправи по - 30 бодова.

Тар. бр. 10.
ОДБРАНА ИЛИ ЗАСТУПАЊЕ ВИШЕ СТРАНАКА

Кад адвокат у истом поступку брани или заступа више клијената, припада му право на повишење награде из одговарајућег тарифног броја за другог клијента у висини од 50% и за сваког сљедећег још за 25%, с тим да износ повишене награде не може бити већи од 100% награде по одговарајућем Тар. броју.
У поступку наплате и одлучивања о накнади трошкова заступања износ награде по ставу 1. овог тарифног броја дијели се на једнаке дијелове према броју клијената.

Тар. бр. 11.
ПОВИШАВАЊЕ ИЛИ СНИЖАВАЊЕ
ТАРИФНИХ СТАВКИ

За посебно стручно и специјалистичко знање, које захтијева обрађени предмет, посебну тежину предмета, или посебну одговорност за обављени рад, награда из одговарајућег тарифног броја може се повећати до 100%.
Посебна стручност и специјалистичко знање признаје се за рад у сложеним споровима или поступцима, или у сачињавању посебних врста уговора, када се ради о потреби познавања или проучавања страног права или правне литературе, проучавање или обрађивање стручних питања из подручја технике, хемије, технологије, природних и физичких наука, медицине, друштвених наука, и сл.
У једноставнијим пословима, узимајући у обзир све околности обављеног посла и користи које има клијент, припадајућа награда из одговарајућег тарифног броја може се снизити за 25%, али не у пословима за које је већ по овој тарифи одређена награда у висини од 50%.

Тар. бр. 12.
ПАУШАЛНА НАГРАДА

Адвокату припада паушална награда у износу од 25% од износа награде одређене овом тарифом за радњу у поступку за коју су споредне радње обављене за све споредне радње обављене у свим поступцима (прикупљање информација, прегледе списа, предаја поднесака суду и пошти и сл. радње), за које радње му не припада посебна награда према овој тарифи.

Члан 3.
Адвокат и клијент могу уговорити пружање правне помоћи за сваки или одређене случајеве, на одређено или неодређено вријеме и уговорити награду адвокату у паушалном износу.
Уговор о пружању правне помоћи у паушалном износу закључује се у писменој форми и мора садржавати, између осталог, опис послова правне помоћи, начин плаћања и урачунавања или неурачунавања паушалне награде у обрачуну и плаћању награде и накнаде трошкова за рад адвоката.

Члан 4.
Адвокат и клијент могу уговорити висину награде адвокату, као и висину трошкова за рад и у вези рада адвоката.
Уговор из става 1. овог члана се закључује у писменој форми.
Уговор из става 1. овог члана је перфектан када га потпишу клијент и адвокат.
Уговором из става 1. овог члана искључује се примјена ове тарифе у дијелу којим је одређена висина награде и накнаде трошкова за рад адвоката.

Члан 5.
За пружање правне помоћи у Федерацији БиХ, Дистрикту Брчко, пред Судом БиХ и иностранству држављанину Републике Српске и Босне и Херцеговине или правном лицу које има сједиште на територији Републике Српске, Дистрикта Брчко и Босне и Херцеговине, адвокат има право избора или захтијевати накнаду трошкова и награду по овој тарифи или по тарифи којом је одређена награда и накнада за рад адвоката у Федерацији БиХ, односно по тарифи, одговарајућем нормативу, којом је одређена награда и накнада за рад адвоката у земљи у којој је заступао клијента, и кад је заступање обављено писменим путем.
Висина награде за пружену правну помоћ клијенту страном држављанину или страном правном лицу може се писмено уговорити мимо елемената ове тарифе.
Уколико између адвоката и клијента из става 2. овог члана није писмено уговорена награда и накнада трошкова за пружање правне помоћи, адвокат може од клијента захтијевати награду и накнаду трошкова према овој тарифи или тарифи, односно одговарајућем нормативу, којом је одређена награда и накнада за рад адвоката у земљи које је клијент држављанин, односно у земљи у којој је сједиште правног лица - клијента.

Члан 6.
У поступку наплате и признавању награде за рад адвоката према овој тарифи, као и у поступку одлучивања суда или другог органа о трошковима поступка на терет противне стране, награда предвиђена овом тарифом увећава се за износ пореза на промет услуга.

Члан 7.
Адвокату припада накнада трошкова за стварне издатке који су били потребни за извршење повјерених му послова.
У трошкове који се имају накнадити по одредбама ове тарифе, спадају и издаци за поштанске, телефонске, телефакс и банкарске услуге.

Члан 8.
За обављање послова изван сједишта адвокатске канцеларије адвокат има право на накнаду трошкова за превоз, дневнице и на накнаду за одсуствовање из канцелерије.

Члан 9.
Адвокат има право на накнаду трошкова превоза у висини цијене путничке карте превозног средстава по избору адвоката.
Накнада из претходног става припада адвокату у висини цијене превоза за путовање које ће најкраће трајати и најкраћим путем.
Уколико је путовање извршено ноћу, адвокату припада право на накнаду трошкова коришћења кола за спавање, односно кабине на броду.
За употребу властитог аутомобила адвокату припада накнада у висини 30% цијене литре БМ-95/98 за сваки пређени километар пута.

Члан 10.
Адвокат има право и на дневницу у висини од 100 бодова ако због извршавања послова остане на путу или у мјесту у коме му није сједиште канцеларије дуже од 12 часова.
Уколико адвокат мора остати на путу изван сједишта канцеларије у току дана дуже од 16 часова или више дана, има право и на и накнаду трошкова коришћења хотелског смјештаја категорије по своме избору.

Члан 11.
Одмјеравање трошкова на терет противне стране у одговарајућем поступку не утиче на обрачун награде и накнаде трошкова између адвоката и клијента за извршени рад и изадатке у вези с радом.
На захтјев клијента адвокат је дужан сачинити писмени обрачун награде за извршени рад, као и трошкова рада, и предочити му ову тарифу, осим ако је награда и накнада трошкова уговорена.
Адвокат нема право од лица/клијента тражити награду за рад ако је актом органа Адвокатске коморе Републике Српске именован/постављен за заступника, пуномоћника или браниоца томе лицу/клијенту.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.
У односу са клијентом адвокат примјењује Тарифу и одлуку о вриједности бода које су на снази у тренутку наплате адвокатске награде, осим ако је награда и накнада трошкова уговорена.
Адвокат има право од клијента захтијевати накнаду трошкова за стварне издатке који су настали у обављању повјерених му послова у износу према рачунима увећаним за законску затезну камату, обрачунату од дана када је издатак учињен до дана наплате.

Члан 13.
Кад суд или други орган одлучује о накнади трошкова заступања на терет противне стране, па и у случају спора између адвоката и клијента, примјењује Тарифу и одлуку о вриједности бода које су на снази у вријеме доношења мериторне одлуке.

Члан 14.
Вриједност бода утврђује Извршни одбор Коморе.
Вриједност бода износи 2,00 КМ.
Новоутврђена вриједност бода ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Члан 15.
Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске даје објашњења и тумачења ове тарифе.

Члан 16.
Ова тарифа ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Даном ступања на снагу ове тарифе престаје да важи Тарифа о наградама и накнади трошкова за рад адвоката од 18. децембра 1999. године са свим измјенама и допунама.

Број: Ск.АК РС-04/05
Бања Лука, 12. марта 2005. године
Предсједник, Јован С. Чизмовић, с.р."

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.