Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Уређење међа

У постуку уређења међа суд уређује међу између сусједних непокретности кад су међашњи знаци уништени, оштећени или помјерени. Приједлог за уређење међа између сусједних земљишних парцела може поднијети саваки од власника односно посједника тих парцела, а када је то законом одређени и овлашћени орган.

Приједлог садржи податке о власницима односно посједницима сусједних парцела, земљишним парцелама између којих се међа уређује, са ознакама тих парцела из земљишних или катастарских књига, разлоге због којих се поступак покреће, као и вриједност спорне међашње површине. По пријему приједлога суд може заказати рочиште у суду на које ће позвати учеснике ради покушаја споразумног уређења међа.

Ако учесници не постигну споразум, суд ће заказати рочиште на лицу мјеста на које ће, пред учесника позвати вјештаке гоедетске, односно друге одговарајуће струке, а по потреби и предложене свједоке.

Уз позив на рочиште учесници се позивају да поднесу све исправе, скице и дуге доказе од значаја за уређење међа. У позиву ће се уечсници упозорити на посљедице недоласка на рочиште.

Ако предлагач не дође на рочиште, а био је уредно познав, рочиште ће се одржати уколико то предложи противник предлагача. Ако нико не предложи одржавање рочишта, сматраће се да је приједлог повучен.

Ако међу учесницима постоји спор о међашњој површини чија вриједност не прелази вриједност спора мале вриједности у парничном поступку, суд ће уредити међу на основу јачег права, а ако то није могуће на основу посљедњег мирног посједа. Уколико се спор не може ријештити ни на овај начин, суд ће спорну међашњу површину подијелити по правичности.

Ако учесници претходно о томе постигну споразум суд може међу уредити и на основу важећих катастарских планова.

Суд може уредити међу по јачем праву без обзира на вриједност међашње површине, ако учесници о томе претходно постигну споразум. Ако међу учесницима постоји спор о међашњој површини чија вриједност прелази вриједност спора мале вриједности у парничном поступку, а не постигну споразум, суд ће предлагача упутити на парницу и обуставиће ванпарнични поступак.

На рочишту за уређење међа суд ће на лицу мјеста утврдити међу између земљишних парцела учесника и обиљежити је трајним и видним међашњим знацима.

О радњама предузетим на рочишту за урешење међа саставља се записник у који се уноси нарочито: опис затеченог стања и садржај изјава учесника, вјештака и свједока. Уз записник се прилажу скица затеченог стања и скица стања успостављеног уређењем међа.

У рјешењу о уређењу међа суд описује међу између земљишних парцела учесника, позивајући се на скицу успостављеног стања која је саставни дио рјешење.

Суд неће уређивати међу на грађевинском земљишту на коме не постоји право својине, осим у случају ако није извшена парцелација зељишта по одредбама Закона о просторном уређењу.

Погледајте и остале ванпарничне поступке:

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.