Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


28. Поступак у парницама због сметања посједа

Члан 423.
Ако у овој глави не постоје посебне одредбе, у парницама због сметања посједа примјењиваће се остале одредбе овог закона.

Члан 424.
При одређивању рокова и рочишта по тужбама због сметања посједа суд ће увијек обраћати нарочиту пажњу на потребу хитног рјешавања према природи сваког појединог случаја. При томе, суд може одредити и рокове краће од оних предвиђених одредбама овог закона о редовном поступку.

Члан 425.
Расправљање о тужби због сметања посједа ограничиће се само на расправљање и доказивање чињеница посљедњег стања посједа и насталог сметања. Искључено је расправљање о праву на посјед, о правном основу, савјесности или несавјесности посједа или о захтјевима за накнаду штете.

Члан 426.
(1) Рок за испуњење дужности које су наложене странкама суд ће одредити према околностима појединог случаја.
(2) Рок за подношење жалбе износи 15 дана.
(3) У изузетним околностима суд може одлучити да жалба не задржава извршење рјешења.
(4) Против рјешења донијетих у парницама због сметања посједа ревизија није дозвољена.

Члан 427.
Тужилац губи право да у извршном поступку захтијева извршење рјешења којим се туженом по тужби због сметања посједа налаже извршење одређене радње, ако није захтијевао извршење у року од 60 дана по протеку рока који је рјешењем одређен за извршење те радње.

Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.