Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Таксе

Висина судске таксе у Републици Српској утврђена је Законом о судским таксама («Службени гласник Републике Српске», бр. 18/99 (основни текст), 23/99, 65/03 и 97/04 (измјене и допуне)) и Таксеном тарифом која је саставни дио Закона.

Ко је обавезан на плаћање таксе?

Према члану 2. Закона – таксе прописане законом плаћају лица по чијем приједлогу или у чијем интересу се предузимају радње у судском поступку, за које је Законом утврђено плаћање таксе.

За поднеске и за записнике који замјењују поднеске - таксу је дужно да плати лице које их подноси, односно лице на чији захтјев се саставља записник.

За одлуку првостепеног суда таксу је дужан да плати тужилац, односно предлагач, а за судско поравнање таксу су дужне да плате обе стране, уколико у поравнању није другачије уговорено.

За одлуку другостепеног суда и за одлуку по ванредном правном средству, судску таксу је дужан да плати подносилац жалбе, односно лице у чијем интересу је покренут поступак по ванредном правном средству.

Када обавеза плаћања тексе настаје?

 1. за поднеске (тужбе, одговоре на тужбе, жалбе и друга правна средства) – када се предају суду, односно када се изврши обрачун таксе, ако њен износ зависи од вриједности предмета спора, а за поднеске предате на записник – када је записник састављен,
 2. за судске преписе – када се затраже од суда,
 3. за судске одлуке – када се објаве, а ако странка није присутна објављивању или ако одлука није јавно објављена – када се странци или њеном заступнику достави препис одлуке,
 4. за судска поравнања – када се закључе,
 5. за паушалну таксу у поступку расправљања заоставштине – када рјешење о насљеђивању постане правноснажно,
 6. у поступку принудног поравнања, ликвидације и стечаја – када рјешење којим се одобрава закључење поравнања, односно одлука о диоби у поступку ликвидације, тј. одлука о главној диоби у поступку стечаја постану правноснажне,
 7. за остале радње – када се затражи њихово предузимање.
ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

Суд може ослободити таксеног обавезника од плаћања таксе ако би плаћањем таксе, имајући у виду висину средстава из којих се обавезник и чланови његовог домаћинства издржавају, та средства била у толикој мјери умањена да би тиме била угрожена њихова социјана сигурности.

Ову одлуку доноси првостепени суд на приједлог таксеног обавезника. Прије доношења одлуке, суд ће оцијенити све околности, а нарочито ће узети у обзир вриједност мјеродавну за наплату таксе, укупан приход таксеног обавезника и чланова његовог домаћинства, број лица која таксени обавезник издржава. Под домаћинством се подразумјева заједница живота, привређивања и трошења остварених прихода, а под издржаваним лицима: малољетници (усвојеници), лица на редовном или ванредном студију, ако су незапослени – до навршених 26 година живота, унуци без родитеља ако живе у домаћинству са обавезником, брачни друг и родитељи односно усвојиоци.

Висину прихода таксеног обавезника суд утврђује на основу увјерења надлежног органа, односно других доказа које таксени обавезник поднесе о свом имовином стању.

Увјерење садржи податке о висини прихода таксеног обавезника и чланова његовог домаћинства, као и о другим изворима прихода и уопште о имовном стању лица коме се издаје увјерење.

Увјерење подноси таксени обавезник уз приједлог за ослобађање од плаћања таксе.

Суд може по службеној дужности прибавити и провјерити потребне податке о имовном стању таксеног обавезника и чланова његовог домаћинства, а може о томе саслушати и противну странку.

Суд може у току поступка укинути рјешење о ослобађању од плаћања таксе ако утврди да је таксени обавезник у стању да плати таксу, а том приликом ће одлучити да ли ће обавезник у потпуности или дјелимично платити таксе од којих је био раније ослобођен.

Ако судски поступак траје дуже од двије године лице ослобођено од плаћања таксе дужно је да по истеку друге и сваке сљедеће године трајања поступка поднесе ново увјерење о свом имовном стању.

Ако у парничном, извршном или кривичном поступку по приватној тужби лице ослобођено од плаћања таксе успије у поступку, таксе коју би оно било дужно да плати да није било ослобођено, платиће странка која не ужива ослобађање и то у сразмјери у којој је ослобођена странка успјела у поступку.

Таксена тарифа у парничном и извршном поступку

за поднеске

 1. за тужбу, за противтужбу и за приједлог за понављање поступка плаћа се према вриједности предмета спора сљедећа такса:
  • до 100.- КМ - 10.- КМ
  • од 100.- КМ до 1000.- КМ - 100.- КМ
  • преко 1.000.- КМ до 5.000.- КМ - 300.- КМ
  • преко 5.000.- КМ до 50.000.- КМ - 500.- КМ
  • преко 50.000.- КМ до 500.000.- КМ - 1000.- КМ
 2. за тужбу у споровима издражавања - 10.- КМ
 3. за тужбу за утврђивање и оспоравање очинства - 10.- КМ
 4. за тужбу за развод брака, поништај брака, утврђивање постојања или непостојања брака и утврђивање да је брак закључен - 100.- КМ
 5. за тужбу због сметања посједа - 50.- КМ
 6. за тужбу због исељења из стана и за отказ уговора о коришћењу стана - 50.- КМ
 7. за тужбу због отказа уговора о најму или закупу ствари, за тужбу о отказу уговора о закупу пословних простоја  - 100.- КМ
 8. за приједлог да се дозволи извршење или обезбјеђење или изда привремена мјера, за приговор против платног налога, за приједног за повраћај у пређашње стање или за приједлог за обезбјеђење доказа, за одговор на тужбу или ревизију, плаћа се ½ таксе из тачке 1.
 9. за жалбу или ревизију против пресуде и за жалбу против рјешења у споривима због сметања посједа, плаћа се двострука такса из тачке 1.
 10. за жалбу или ревизију против рјешења плаћа се такса из тачке 1.

за одлуке

 1. за првостепену пресуду плаћа се такса сходно раније изложеној тачки 1.
 2. за пресуду због изостанка као и за пресуду на основу признања донесену најкасније на припремном рочишту, односно на првом рочишту за главну расправу, ако припремно рочиште није одржано, плаћа се половина таксе сходно тачки 1. за поднеске
 3. за рјешење о одбацивању тужбе које се доноси по члану 228. став 2. Закона о парничном поступку или у току првостепеног поступка, плаћа се половина таксе из тачке 1. за поднеске, а највише до 200.- КМ (не плаћа се за рјешење о одбацивању тужбе које се донесе у току претходног испитивања тужбе
 4. за рјешење о издавању платног налога, плаћа се ½ таксе из тачке 1. за поднеске
 5. за рјешење о приједлогу за дозволу извршења или објезбјеђења за рјешење о издавању првиремене мјере, односно наредбе, плаћа се ½ таксе из тачке 1. за поднеске
 6. ако је у току парнице донесена дјелимична пресуда плаћа се такса према вриједнсоти захтјева о коме је одлучено
 7. такса за коначну одлуку плаћа се према вриједности остатка спроног предмета који није обухваћен дјелимичном пресудом
 8. такса за издавање платног налога урачунава се у таксу за одлуку суда која буде донесена поводом приговора против платног налога, односно у таксу за поравнање ако се спор не заврши пресудом
 9. такса за одлуку по приједлогу за издавање привремене мјере односно наредбе, као и такса за одлуку поводом жалбе у којој је стављен приједлог за издавање платног налога плаћа се приликом подношења приједлога, односно тужбе
 10. за пресуду суда првог степена која је донесена у вези са противтужбом плаћа се такса као да је о противтужби посебно расправљано
 11. ако је више парница спојено ради заједночког расправљања, такса за пресуду плаћа се посебно за сваку парцелу, као да не постоји спајање више парница.

за судска поравнања

 1. 10.- КМ без обзира на вриједност спора
 2. ако је предмет поравнања непроцјењив плаћа се такса од 100.- КМ

Таксена тарифа у ванпарничном поступку

 1. за приједлоге којима се покреће поступак 10.- КМ
 2. за одлуку суда 10.- КМ
 3. за судско поравнање се не плаћа таска
 4. за жалбу против одлуке суда првог степена 10.- КМ осим за жалбу против одлуке да се проведе диоба заједничке имовине 50.- КМ, жалба против одлуке о уређењу међа 50.- КМ

за расправљање заоставштине

 • до 5.000.- КМ заоставштине – 50.- КМ
 • преко 5.000.- КМ до 20.000.- КМ – 100.- КМ
 • преко 20.000.- КМ до 100.000.- КМ – 500.- КМ
 • преко 100.000.- КМ до 500.000.- КМ – 1.000.- КМ
 • за сваки започетних 1.000.- КМ преко 500.000.- КМ још 1% а највише 3.000.- КМ

за састављање, чување и враћање тестамента

 • за стастављање 50.- КМ, а за чување тестамента 20.- КМ за враћање 10.- КМ

за диобу имовине

 • за приједлог за диобу имовине 50.- КМ

за уређење међа

 • за приједлог за уређење међа 50.- КМ

за овјеравање потписа, рукописа, преписа и превода

 • за поднесак којим се тражи овјера потписа, рукописа и преписа 5.- КМ
 • за овјеру сваког потписа 10.- КМ
 • за овјеру преписа плаћа се такса за први полутабак 5.- КМ, а за сваки сљедећи нови полутабак износ од 1.- КМ
 • за овјеру рукописа плаћа се такса за први полутабак 5.- КМ, а за сваки сљедећи нови полутабак износ од 1.- КМ
 • за овјеру потписа судског тумача на преводима плаћа се такса у износу од 10.- КМ
 • за овјеру потписа на пуномоћју плаћа се такса у износу од 10.- КМ
 • за овјеру потписа на уговорима о промету непокретности плаћа се такса у износу од 100.- КМ, а осталих уговора у износу од 50.- КМ

Таксена тарифа у земљишно-књижном поступку

 • за поднесак којим се тражи упис права власништва, упис или брисање укњижбе, забиљежбе или предбиљежбе као и упис права управљања или права коришћења на некретнинама у државној својини, плаћа се такса у износу од 50.- КМ
 • за укњижбу или за предбиљежбу права власништва, ако правни посао или основ стицања непокретности на основу чега се има извршити упис не подлијеже порезу на промет непокретности права, плаћа се такса у износу од 100.- КМ
 • за укњижбу или предбиљежбу права власништва по основу уговора о поклону или стварног права стеченог по основу уговора о поклону и стварног права стеченог по основу доспјелости плаћа се такса у износу од 50.- КМ
 • за укњижбу или предбиљежбу стварних права и њима једнаких права, изузев из претходне двије тачке, плаћа се:
  • ако је предмет права процјењив 50.- КМ
  • ако је предмет права непроцјењив од 25.- КМ
  • за упис права управљања на зградама и др. непокретностима 10.- КМ
  • за забиљежбу принудне управе и дозволу принудне продаје, ако за исту тражбуину већ није уписао заложно право на непокретностима, плаћа се 25.- КМ
  • за забиљежбу првенственог реда и укњижбу уступања првенства, као и за остале забиљежбе плаћа се износ од 10.- КМ

Таксена тарифа у управним и управно-рачунским споровима и у поступку за судску заштиту

 • за тужбу против управног акта, односно за тужбу против рјешења надлежног органа којим се покреће управно рачунски спор плаћа се 200.- КМ
 • за тужбу у споровима из здравственог, пензијског и инвалидског осигурања, старатељства, усвојења и социјалне помоћи плаћа се 10.- КМ
 • за тужбе за понављање поступка плаћа се 100.- КМ
 • за жалбу и захтјев за ванредно преиситивање судске одлуке у управном спору плаћа се такса у двоструком износу од таксе из 1. и 2.
 • за пресуду у управном спору плаћа се:
  • кад је предмет спора процјењив од вриједности спорног предмета 1%, а највише 500.- КМ
  • кад је предмет спора непроцјењив 50.- КМ
 • кад се ради о споровима из здравственог, пензијског и инвалидског осигурања, старетељства, усвајања и социјалне помоћи такса за пресуду плаћа се у износу од 20.- КМ

Овим текстом нису обухваћене таксене тарифе у поступку уписа правног лица у судски регистар, принудног поравнања, редовне ликвидације и стечаја, те тарифе у посебним случајевима.

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.