Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


23. Прекид поступка

Члан 378.
Поступак се прекида:
1) кад странка умре или изгуби парничну способност, а нема пуномоћника у тој парници;
2) кад законски заступник странке умре или престане његово овлашћење за заступање, а странка нема пуномоћника у тој парници;
3) кад странка која је правно лице престане постојати, односно кад надлежни орган правоснажно одлучи о забрани рада;
4) кад наступе правне посљедице отварања стечајног поступка;
5) кад усљед рата или других узрока престане рад у суду;
6) кад је то другим законом одређено.

Члан 379.
(1) Осим случајева посебно предвиђених у овом закону, прекид поступка суд ће одредити:
1) ако је одлучио да сам не рјешава о претходном питању,
2) ако се странка налази на подручју које је због ванредних догађаја, као што су поплаве и слично одсјечено од суда.
(2) Суд може одредити прекид поступка ако се одлука о тужбеном захтјеву не може донијети прије него што буде донесена одлука у поступку поводом привредног преступа или у кривичном поступку.

Члан 380.
(1) За вријеме трајања прекида поступка престају тећи сви рокови одређени за вршење парничних радњи.
(2) За вријеме трајања прекида поступка суд не може предузимати никакве радње у поступку, али ако је прекид наступио послије закључења главне расправе, суд може на основу те расправе донијети одлуку.
(3) Парничне радње које је једна странка предузела док траје прекид поступка немају према другој странци никакво правно дејство. Њихово дејство почиње тек пошто поступак буде настављен.

Члан 381.
(1) Поступак који је прекинут из разлога наведених у члану 378. тачке 1. до 4. овог закона наставиће се кад насљедник или старалац заоставштине, нови законски заступник, стечајни управник или правни сљедбеници правног лица преузму поступак или кад их суд на приједлог противне стране позове да то учине.
(2) Ако је суд прекинуо поступак из разлога наведених у члану 379. став 1. тачка 1. и став 2. овог закона, поступак ће се наставити кад се правоснажно заврши поступак пред судом или другим надлежним органом, или кад суд нађе да више не постоје разлози да се чека на његов завршетак.
(3) У свим осталим случајевима прекинути поступак наставић е се на приједлог странке чим престану разлози прекида.
(4) Рокови који су усљед прекида поступка престали да теку почињу за заинтересовану странку тећи у цјелини изнова од дана кад јој суд достави рјешење о настављању поступка.
(5) Странци која није ставила приједлог за настављање поступка рјешење о настављању поступка доставља се по одредбама члана 347. овог закона.

Члан 382.
(1) Жалба против рјешења којим се утврђује (члан 378.) или одређује (члан 379.) прекид поступка не задржава извршење рјешења.
(2) Ако је суд на рочишту одбио приједлог за прекид поступка и одлучио да се поступак одмах настави, против тог рјешења није дозвољена посебна жалба.

Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.