Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


10. Судске мјере обезбјеђења

Члан 268.
(1) За одлучивање о приједлогу за обезбјеђење, укључујући и обезбјеђење на имовини противника обезбјеђ ења која се налази ван Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, који је поднијет прије покретања парничног поступка као и у току поступка надлежан је суд који поступа по тужбеном захтјеву. Одлуку о мјери обезбјеђења доноси суд који поступа у првом степену, а непосредно виши суд када је приједлог за њено доношење поднијет послије достављања предмета томе суду ради одлучивања о правном лијеку.
(2) По правоснажности одлуке о тужбеном захтјеву, о приједлогу за обезбјеђење одлучује суд који би био надлежан за одлучивање о тужбеном захтјеву у првом степену.

Члан 269.
(1) Мјера обезбјеђења може се одредити:
1) ако предлагач обезбјеђења учини вјероватним постојање потраживања или права и
2) ако постоји опасност да би без такве мјере противник обезбјеђења могао спријечити или знатно отежати остваривање потраживања, посебно тиме што ће своју имовину отуђити, прикрити, оптеретити или на други начин њом располагати односно промијенити постојеће стање ствари или на неки други начин штетно утицати на права предлагача обезбјеђења.
(2) Ако другачије није законом одређено, суд ће одредити мјеру обезбјеђења само под условом да предлагач обезбјеђења, у року који одреди суд, по одредбама закона о извршном поступку, да јемство за штету која би противнику обезбјеђења могла настати одређивањем и спровођ ењем мјере обезбјеђења. Ако предлагач обезбјеђења не да јемство у одређеном року, суд ће одбити приједлог за одређивање мјере обезбјеђења. На његов захтјев, суд може ослободити предлагача обезбјеђења од обавезе давања јемства, ако суд утврди да он није у финансијској могућности да јемство да.
(3) Босна и Херцеговина, њени ентитети, Дистрикт Брчко, кантони и општине су изузети од обавезе из става 2. овог члана.

Члан 270.
Јемство из члана 269. овог закона се враћа у року од осам дана од дана престанка важења мјере обезбјеђења. Уколико у међувремену противник обезбјеђења поднесе тужбу за накнаду штете, надлежни суд за поступање у том предмету ће одлучити о важењу одређеног јемства.

Члан 271.
(1) Ради обезбјеђења новчаног потраживања могу се одредити сљедеће мјере:
1) Забрана противнику обезбјеђења да отуђи, сакрије, оптерети или располаже са одређеном имовином у вриједности која је довољна за обезбјеђење потраживања предлагача обезбјеђења. Ова забрана ће се забиљежити у одговарајућим јавним регистрима.
2) Чување имовине на коју се односи забрана из претходне тачке и то полагањем у депозит суда ако је то могуће или предајом у посјед трећем лицу.
3) Забрана дужнику противника обезбјеђења да исплати противнику обезбјеђења потраживање или да му преда ствари, као и забрана противнику обезбјеђења да прими ствари, да наплати потраживање и да њиме располаж е. Ова забрана се може изрећи и сваком другом лицу од којег противник обезбјеђења може захтијевати исплату или предају ствари.
4) Предбиљежба заложног права на непокретности противника обезбјеђења или на праву укњиженом на непокретности до вриједности досуђеног главног потраживања са каматама и трошковима.
(2) Мјера из става 1. тачка 4. овог члана може се одредити само уколико о потраживању повјериоца већ постоји одлука суда која није постала извршна.
(3) Рјешења о одређивању мјера обезбјеђења из става 1. овог члана достављају се противнику обезбјеђења, дужнику противника обезбјеђења, ако је потребно, и одговарајућим јавним регистрима. Мјера обезбјеђења сматра се спроведеном достављањем противнику обезбје- ђења или дужнику противника обезбјеђења, ако му се доставља, или одговарајућем јавном регистру, зависно од тога који је од ова три датума пријема ранији по времену.
(4) На подручју гдје не постоје земљишне књиге, мјере обезбјеђења из овог члана ће се спровести примјеном одговарајућих правила извршног поступка.

Члан 272.
(1) Ради обезбјеђења потраживања које је усмјерено на одређену ствар или њен дио могу се одредити сљедеће мјере обезбјеђења:
1) Забрана противнику обезбјеђења отуђења, сакривања, оптерећења или располагања имовином на коју је усмјерено потраживање. Ако се имовина налази у Босни и Херцеговини, ова забрана ће се забиљежити у одговарајућ им јавним регистрима.
2) Чување имовине на коју се односи забрана из тачке 1. овог става и то полагањем у депозит суда, ако је то могуће, или предајом у посјед трећем лицу.
3) Забрана противнику обезбјеђења да предузима радње које могу нанијети штету имовини на коју је управљено потраживање или налог противнику обезбје- ђења да изврши одређене радње потребне да би се сачувала имовина или да би се одржало постојеће стање ствари.
4) Овлашћење предлагачу обезбјеђења да предузме одређене активности.
(2) Одредбе ст. 3. и 4. члана 271. овог закона примјењују се и у случају обезбјеђења потраживања усмјерених на одређену ствар или један њен дио.
(3) Мјере обезбјеђења из овог члана не смију у цјелини обухватити захтјев који се њима обезбјеђује.

Члан 273.
(1) Ради обезбјеђења других права или одржавања постојећ ег стања, могу се изрећи сљедеће мјере обезбјеђења:
1) забрана противнику обезбјеђења да предузима одређене активности или налог да предузме одређене активности у циљу одржавања постојећег стања или спречавања настанка штете супротној странци;
2) овлашћење предлагачу обезбјеђења да предузме одређене активности;
3) повјеравање одређене имовине противника обезбје- ђења трећем лицу на чување и старање;
4) одлагање поступка извршења по приједлогу трећих лица, под условима предвиђеним законом којим се уређује извршни поступак; и
5) друге мјере које суд одреди као неопходне за обезбјеђ ење тужбеног захтјева предлагача обезбјеђења.
(2) Одредба члана 271. став 3. сходно се примјењује и на мјере обезбјеђења из става 1. овог члана.

Члан 274.
(1) Противник обезбјеђења који поступи супротно одлуци суда о забрани да отуђи, сакрије, оптерети или располаж е имовином одговоран је по правилима грађанског права. Након забиљежбе забране, све док таква забрана траје, није могућ упис у регистар било каквих промјена права насталих на основу добровољног располагања противника обезбјеђења.
(2) Отуђење или оптерећење супротно налогу суда о забрани да отуђи, сакрије, оптерети или располаже имовином нема правно дејство према предлагачу, осим ако има мјеста примјени правила о заштити савјесног стицаоца.
(3) Одредбе ст. 1. и 2. овог члана сходно се примјењују и у случају поступања супротно одлуци суда о одређивању других мјера обезбјеђења.
(4) Мјером обезбјеђења не стиче се заложно право, осим у случају оправдања предбиљежбе заложног права из тачке 4. став 1. члана 271. овог закона.

Члан 275.
Суд може, с обзиром на околност случаја, одредити и више мјера обезбјеђења, ако је то потребно.

Члан 276.
(1) Мјера обезбјеђења може се предложити прије покретања и у току судског поступка, те послије завршетка тог поступка, све док извршење не буде спроведено.
(2) Приједлог се подноси у писменој форми. Ако је везан за парнични поступак који је у току, приједлог се може изнијети и усмено на рочишту.
(3) У приједлогу за одређивање мјере обезбјеђења предлагач обезбјеђења мора истаћи захтјев у коме ће означити потраживање чије обезбјеђење тражи, одредити какву мјеру тражи, средства и предмет мјера обезбјеђења. У приједлогу се морају навести чињенице на којима се заснива тужбени захтјев, те предложити докази којима се ти наводи поткрепљују. Предлагач обезбјеђења дужан је доказе, ако је то могуће, приложити уз приједлог.
(4) На усмено поднијети приједлог за одређивање мјере обезбјеђења сходно се примјењују одредбе става 3. овог члана.

Члан 277.
(1) Осим у случајевима одређеним овим законом, мјера обезбјеђења не може се одредити ако противник обезбје- ђења није имао могућности да се о приједлогу за њено одређивање изјасни.
(2) Приједлог за одређивање мјере обезбјеђења суд заједно са прилозима доставља противнику обезбјеђења уз обавијест да противник обезбјеђења може поднијети писмени одговор на приједлог за одређивање мјере обезбје- ђења у року од осам дана.

Члан 278.
(1) На приједлог предлагача обезбјеђења, истакнут са приједлогом за одређивање мјере обезбјеђења, суд може одредити привремену мјеру обезбјеђења без претходног обавјештавања и саслушања противника обезбјеђења ако предлагач обезбјеђења учини вјероватним да је мјера обезбјеђења основана и хитна и да би се другачијим поступањем изгубила сврха мјере обезбјеђења.
(2) Суд доставља одлуку из става 1. овог члана противнику обезбјеђења одмах. Противник обезбјеђења у року од три дана у свом одговору може оспорити разлоге за одређивање привремене мјере обезбјеђења, након чега суд мора заказати рочиште у наредна три дана. Одговор противника обезбјеђења мора бити образложен.
(3) Након одржаног рочишта из става 2. овог члана суд ће посебним рјешењем укинути рјешење о одређивању привремене мјере или замијенити то рјешење новим рјешењем о одређивању мјере обезбјеђења у складу са чланом 279. овог закона. Против новог рјешења о одређивању мјере обезбјеђења дозвољена је жалба у складу са чланом 282. овог закона.

Члан 279.
(1) У рјешењу о одређивању мјере обезбјеђења суд ће одредити врсту мјере, средства којима ће се она принудно остварити и предмет мјере обезбјеђења, уз одговарајућу примјену правила судског извршног поступка. Суд ће по службеној дужности доставити рјешење о одређивању мјере обезбјеђења надлежном извршном суду ради њеног принудног спровођења и одговарајућим јавним регистрима ради уписа.
(2) Ако је ради остварења налога или забране који су изречени у рјешењу о одређивању мјере обезбјеђења потребно измијенити средства или предмете обезбјеђења предлагач обезбјеђења може предложити ту измјену у истом поступку, на основу већ изречених налога или забрана.
(3) Рјешење о одређивању мјере обезбјеђења има дејство рјешења о извршењу из закона о извршном поступку. Мјера обезбјеђења обавезује странке у поступку као и лица која су у вези са њима, након што приме обавијест о издавању мјере обезбјеђења.
(4) Рјешења из ст. 1. и 2. овог члана морају бити образлож ена.
(5) У случају одређивања мјере обезбјеђења по службеној дужности суд ће сходно примијенити одредбе овог члана.

Члан 280.
(1) Када је мјера обезбјеђења одређена прије подношења тужбе, одлуком о одређивању мјере обезбјеђења одредиће се рок не дужи од 30 дана у коме предлагач обезбјеђења мора поднијети тужбу.
(2) Предлагач обезбјеђења подноси суду доказ да је покренуо поступак у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 281.
(1) Изречена мјера обезбјеђења остаје на снази до наредне одлуке суда о мјери обезбјеђења.
(2) Уколико тужбени захтјев није усвојен првостепеном пресудом, надлежни суд може мјеру обезбјеђења оставити на снази док одлука о тужбеном захтјеву не постане правоснажна.
(3) Изречена мјера обезбјеђења остаје на снази најдуже до истека рока од 30 дана по наступању услова за принудно извршење.
(4) Мјеру обезбјеђења уписану у јавне књиге суд брише по службеној дужности.

Члан 282.
(1) Против првостепеног рјешења о мјери обезбјеђења може се изјавити жалба у року од осам дана од дана достављања рјешења.
(2) Жалба се доставља противнику обезбјеђења који може у року од три дана од њеног пријема поднијети суду одговор на жалбу.
(3) О жалби одлучује другостепени суд у року од 15 дана од дана достављања првостепеном суду одговора на жалбу или истека рока за подношење одговора на жалбу.
(4) Жалба не одлаже извршење рјешења из става 1. овог члана.
(5) Жалба против рјешења о одређивању мјере обезбјеђења које је у првом степену издао окружни суд или Врховни суд Републике Српске није дозвољена.
(6) Жалба против рјешења о привременој мјери обезбје- ђења није дозвољена.

Члан 283.
(1) Ако су изречене мјере одређене чланом 271. став 1. тачке 1. и 2. и чланом 272. став 1. тачке 1. и 2, суд ће на приједлог противника обезбјеђења или чувара одредити продају покретних ствари које су подложне брзом кварењу или ако постоји опасност од знатног пада цијене тих ствари.
(2) Продаја ствари из става 1. овог члана извршиће се по правилима о извршењу на покретним стварима.
(3) Ако је одређена мјера обезбјеђења из члана 271. став 1. тачка 3, суд може, на приједлог предлагача обезбјеђења или противника обезбјеђења, одредити да се на предлагач а обезбјеђења пренесе право на испуњење потраживања, у случају у којем постоји опасност да се то потраживање, због закашњења у његову остварењу, неће моћи реализовати или да ће се изгубити право на регрес према трећим лицима.
(4) Износ који се добије продајом покретних ствари или наплатом потраживања чуваће се у судском депозиту док се не обустави мјера обезбјеђења или док предлагач обезбјеђења не предложи извршење, а најдуже 30 дана пошто потраживање постане извршно. Друге користи добијене остварењем потраживања положиће се у судски депозит ако је то могуће, или ће се на који други начин одредити њихово чување до обуставе мјере обезбјеђења, односно док предлагач обезбјеђења не предложи извршење, али најдуже 30 дана пошто потраживање постане извршно.

Члан 284.
(1) Предлагач обезбјеђења може у приједлогу за одређивање мјере обезбјеђења или накнадно изјавити да се, умјесто мјере обезбјеђења, задовољава давањем одређеног јемства од стране противника обезбјеђења.
(2) Давање јемства умјесто мјере обезбјеђења може се одредити и на приједлог противника обезбјеђења уколико се са тим приједлогом сагласи предлагач обезбјеђења.

Члан 285.
(1) Ако предлагач обезбјеђења у року одређеним рјешењем о одређивању мјере обезбјеђења не поднесе доказ из члана 280. овог закона, суд ће обуставити поступак и укинути спроведене радње.
(2) На приједлог противника обезбјеђења поступак ће се обуставити и укинути спроведене радње ако су се околности због којих је мјера одређена доцније промијениле тако да више није потребна.
(3) Суд ће на приједлог противника обезбјеђења обуставити поступак и укинути спроведене радње и у сљедећим случајевима:
1) ако противник обезбјеђења положи суду дужни износ потраживања које се обезбјеђује, са каматама и трошковима;
2) ако противник обезбјеђења учини вјероватним да је потраживање у вријеме доношења рјешења о одређивању мјере обезбјеђења већ било наплаћено или довољно обезбијеђено;
3) ако је правоснажно утврђено да потраживање није настало или да је престало.
(4) У случајевима из ст. 1. и 3. тачака 2. и 3. овог члана, трошкове проузроковане одређивањем и спровођење мјере обезбјеђења предлагач обезбјеђења дужан је надокнадити противнику обезбјеђења.

Члан 286.
(1) Трошкове настале у току поступка обезбјеђења претходно сноси предлагач обезбјеђења.
(2) Ако је приједлог за одређивање мјере обезбјеђења поднијет у току парничног или другог судског постука, суд надлежан за одлучивање о тужбеном захтјеву или другом захтјеву ће одлучити ко сноси трошкове издавања и спровођења мјера обезбјеђења.

Члан 287.
Предлагач обезбјеђења има по општим правилима имовинског права право на накнаду штете која му је нанесена непоступањем лица која су била дужна да поступе по рјешењу о одређивању мјере обезбјеђења.

Члан 288.
Противник обезбјеђења има по општим правилима имовинског права према предлагачу обезбјеђења право на накнаду штете која му је нанесена мјером обезбјеђења за коју је утврђено да је била неоснована или коју предлагач обезбјеђења није оправдао.

Члан 289.
Потраживања накнаде штете из чл. 287. и 288. овог закона застаријевају у року од годину дана од престанка важења рјешења којим је мјера обезбјеђења изречена.

Члан 290.
Мјере обезбјеђења спроводи суд који би био надлежан за спровођење извршења правоснажне пресуде.

Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.