Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


4. Припремање главне расправе

1. Опште одредбе
Члан 62.
(1) Суд одмах по пријему тужбе почиње припреме за главну расправу.
(2) Ове припреме обухватају претходно испитивање тужбе, достављање тужбе туженом на обавезни одговор, одржавање припремног рочишта и заказивање главне расправе.

Члан 63.
У току припремања главне расправе странке могу упућивати поднеске у којима ће навести чињенице на којима заснивају своје захтјеве, те предложити доказе којима се утврђују ове чињенице.

Члан 64.
(1) Суд у току припремања главне расправе доноси одлуке о управљању поступком у складу са одредбама овог закона.
(2) Против рјешења из става 1. овог члана није дозвољена посебна жалба.

Члан 65.
Суд може у току припремања главне расправе донијети пресуду на основу признања, пресуду на основу одрицања и пресуду због пропуштања, те примити на записник поравнање странака.

2. Претходно испитивање тужбе
и достављање тужбе
Члан 66.
Кад утврди да је тужба неразумљива или да не садржи елементе прописане одредбом члана 53. овог закона (непотпуна тужба), или да постоје недостаци који се тичу способности тужиоца или туженог да буду странке у парници, или недостаци у погледу законског заступања странке, или недостаци који се односе на овлашћење заступника да покрене парницу кад је такво овлашћење потребно, суд ће ради отклањања ових недостатака предузети потребне радње предвиђене одредбама чл. 295. и 336. овог закона.

Члан 67.
(1) По претходном испитивању тужбе суд доноси рјешење којим се тужба одбацује ако утврди:
1) да рјешавање о тужбеном захтјеву не спада у судску надлежност;
2) да је тужба поднијета неблаговремено, ако је посебним прописима одређен рок за подношење тужбе;
3) да о истом захтјеву већ тече парница;
4) да је ствар правоснажно пресуђена;
5) да је о предмету спора склопљено судско поравнање;
6) да се тужилац пред судом одрекао тужбеног захтјева;
7) да не постоји правни интерес тужиоца за подношење тужбе за утврђење или
8) да тужилац у року који је суд одредио није отклонио недостатке из члана 66. овог закона.
(2) Суд доноси рјешење којим се суд оглашава ненадлеж ним и предмет уступа другом суду, ако утврди:
1) да није мјесно надлежан да рјешава о тужбеном захтјеву или
2) да није стварно надлежан да рјешава о тужбеном захтјеву.

Члан 68.
Ако сматра да нема довољно чињеница за доношење одлуке о питању које се поставило у току претходног испитивања тужбе, суд ће о овом питању одлуку донијети накнадно, чим буде располагао са довољно чињеница.

Члан 69.
Тужба са прилозима се доставља туженом на одговор у року од 30 дана од дана пријема исправне и потпуне тужбе у суду.

3. Одговор на тужбу
а) Одговор на тужбу и њена садржина
Члан 70.
(1) По пријему тужбе са прилозима тужени је дужан да, најдоцније у року од 30 дана, достави суду писмени одговор на тужбу.
(2) Приликом достављања тужбе туженом, суд ће поучити туженог о обавези из става 1. овог члана, о томе шта треба да садржи одговор на тужбу и обавијестити га о посљедицама недостављања одговора на тужбу у одређеном року.

Члан 71.
(1) У одговору на тужбу, тужени ће истаћи могуће процесне приговоре и изјаснити се да ли признаје или оспорава постављени тужбени захтјев, те навести и друге податке које, у складу са одредбама члана 334. овог закона, мора имати сваки поднесак.
(2) Ако тужени оспорава тужбени захтјев, одговор на тужбу мора садржати и разлоге из којих се тужбени захтјев оспорава, чињенице на којима тужени заснива своје наводе, доказе којима се утврђују ове чињенице, те правни основ за наводе туженог.

Члан 72.
Кад је у овом закону предвиђено да странка може ставити одређени приговор или приједлог или предузети какву другу парничну радњу док се тужени не упусти у расправљање о главној ствари, такав приговор, односно приједлог може се ставити док суд не прими одговор на тужбу.

Члан 73.
Кад утврди да је одговор на тужбу неразумљив или непотпун, суд ће ради отклањања тих недостатака поступити у складу са одредбом члана 336. овог закона.

б) Противтужба и одговор на противтужбу
Члан 74.
(1) Тужени може у одговору на тужбу, а најдоцније на припремном рочишту да поднесе противтужбу, ако је захтјев противтужбе у вези са тужбеним захтјевом, или ако се ти захтјеви могу пребити, или ако се противтужбом тражи утврђење неког права или правног односа од чијег постојања или непостојања зависи у цјелини или дјелимич но одлука о тужбеном захтјеву.
(2) Послије одржавања припремног рочишта, противтуж ба се може поднијети само ако тужени на то пристане и ако суд оцијени да подношење противтужбе није усмјерено на одуговлачење поступка.
(3) Одредбе овог закона о тужби и одговору на тужбу сходно се примјењују и на противтужбу и одговор на противтужбу, ако овим законом није другачије одређено.

4. Припремно рочиште
а) Опште одредбе
Члан 75.
(1) По пријему одговора на тужбу, односно одговора на противтужбу, суд ће заказати припремно рочиште.
(2) Ако тужени није доставио одговор на тужбу, а тужилац у тужби није тражио доношење пресуде због пропуштања, суд ће заказати припремно рочиште по истеку рока за подношење одговора на тужбу.
(3) Датум одржавања припремног рочишта суд ће, по правилу, одредити уз претходну консултацију са странкама.
(4) Припремно рочиште одржаће се, по правилу, најдоцније у року од 30 дана од дана пријема у суду писменог одговора на тужбу, односно од дана протека рока за подношење одговора на тужбу, или ако је тужени поднио противтужбу, у року од 30 дана од дана пријема одговора на противтужбу.

Члан 76.
Одржавање припремног рочишта је обавезно, осим у случају када суд послије испитивања тужбе и одговора на тужбу утврди да међу странкама нема спорних чињеница или да због једноставности спора одржавање припремног рочишта није потребно.

Члан 77.
У позиву за припремно рочиште суд ће обавијестити странке о посљедицама изостанка са припремног рочишта, као и о томе да су дужне најдоцније на припремном рочишту да изнесу све чињенице на којима заснивају своје захтјеве и да предложе све доказе које желе извести у току поступка, те да на припремно рочиште донесу све исправе и предмете које желе употријебити као доказ.

Члан 78.
(1) Припремно рочиште почиње тако што тужилац укратко излаже тужбу, а затим тужени укратко излаже одговор на тужбу.
(2) Кад је потребно, суд ће затражити од странака разја- шњење у вези са њиховим наводима или приједлозима.

Члан 79.
(1) Послије излагања тужбе и одговора на тужбу, расправља се о питањима која се односе на сметње за даљи ток поступка. О овим питањима се могу на припремном рочишту изводити докази кад је то потребно.
(2) Суд ће по приговору странке или по службеној дужности, поступити по одредбама члана 67. овог закона, ако одредбама овог закона није другачије одређено.
(3) Ако суд не усвоји приговор да постоји која од сметњи за вођење поступка, одлуку о приговору донијеће заједно са одлуком о главној ствари.
(4) Против одлуке из става 3. овог члана није дозвољена посебна жалба.

Члан 80.
У даљем току припремног рочишта, расправљаће се о приједлозима странака и чињеничним наводима којима странке образлажу своје приједлоге.

Члан 81.
(1) Суд ће према резултатима расправљања на припремном рочишту одлучити о чему ће се расправљати и који докази ће се извести на главној расправи.
(2) Приједлоге које не сматра битним за доношење одлуке суд ће одбити и у рјешењу назначити разлог одбијања.
(3) Против рјешења из става 2. овог члана није дозвољена посебна жалба.
(4) Суд није у даљем току парнице везан за своја ранија рјешења из овог члана.

Члан 82.
(1) Ако суд, на приједлог странке, одреди извођење доказа вјештачењем, увијек ће одредити рок у коме вјештак треба да припреми и достави свој налаз и мишљење.
(2) При одређивању овог рока суд ће водити рачуна о томе да писмени налаз и мишљење мора доставити странкама најдоцније осам дана прије одржавања рочишта за главну расправу.

Члан 83.
(1) Ако пред истим судом тече више парница између истих лица или у којима је исто лице противник разних тужилаца или разних тужених, суд може, уз сагласност странака, рјешењем спојити све ове парнице ради заједнич ког расправљања, ако би се тиме убрзало расправљање или смањили трошкови. За све спојене парнице суд ће донијети заједничку пресуду.
(2) Суд може, уз сагласност странака, одредити да се одвојено расправља о појединим захтјевима из исте тужбе и по завршетку одвојеног расправљања донијеће посебне одлуке о тим захтјевима.
(3) Рјешења из ст. 1. и 2. овог члана могу се, по правилу, донијети најдоцније на припремном рочишту или до почетка главне расправе ако припремно рочиште није одржано.
(4) Против рјешења из ст. 1. и 2. овог члана посебна жалба није дозвољена.

Члан 84.
(1) Ако на припремно рочиште не дође тужилац, а био је уредно обавијештен, сматраће се да је тужба повучена, осим ако тужени не захтијева да се рочиште одржи.
(2) Ако на припремно рочиште не дође уредно обавијеш тен тужени, рочиште ће се одржати без његовог присуства.

Члан 85.
На припремном рочишту суд има у погледу управљања поступком сва овлашћења која има и на главној расправи.

б) Медијација и судско поравнање
Члан 86.
(1) Најдоцније на припремном рочишту, суд може, уколико оцијени да је то сврсисходно с обзиром на природу спора и друге околности, да предложи странкама да спор ријеше у поступку медијације како је предвиђено посебним законом.
(2) Овакав приједлог могу споразумно ставити и странке све до закључења главне расправе.

Члан 87.
Странке могу у току цијелог поступка да закључе поравнање о предмету спора (судско поравнање).

Члан 88.
(1) Суд ће, на начин који не угрожава његову непристрасност, на припремном рочишту, као и у току цијелог поступка, настојати да странке закључе судско поравнање.
(2) У циљу доприноса поравнању суд може, када оцијени да је то основано, странкама предложити како да се поравнају, водећи рачуна о жељама странака, природи спора, односима међу странкама и другим околностима.

Члан 89.
(1) Судско поравнање може да се односи на цијели тужбени захтјев или на један његов дио.
(2) Пред судом се не може закључити поравнање у погледу захтјева којима странке не могу располагати (члан 3. став 2.).
(2) Кад суд донесе рјешење којим не дозвољава поравнање странака, застаће се са поступком док ово рјешење не постане правоснажно.

Члан 90.
(1) Споразум странака о поравнању уноси се у записник.
(2) Поравнање је закључено кад странке потпишу записник.
(3) Поравнање садржи и споразум о трошковима. Ако странке не постигну споразум о трошковима, могу се договорити да одлуку о трошковима донесе суд.
(4) Суд ће странкама издати овјерен препис записника у који је унесено поравнање.

Члан 91.
Судско поравнање има снагу извршног наслова.

Члан 92.
(1) Судско поравнање може се побијати само тужбом.
(2) Судско поравнање се може побијати ако је закључено у заблуди или под утицајем принуде или преваре.
(3) Тужба из става 1. овог члана се може поднијети у року од три мјесеца од дана сазнања за разлоге побијања, а најдоцније у року од пет година од дана закључења судског поравнања.

Члан 93.
Суд ће у току цијелог поступка по службеној дужности пазити да ли се води парница о предмету о коме је раније било закључено судско поравнање и ако утврди да се парница води о предмету о коме је закључено судско поравнање, одбациће тужбу.

в) Заказивање рочишта за главну расправу
Члан 94.
(1) На припремном рочишту суд ће рјешењем одредити:
1) дан и час одржавања главне расправе;
2) питања о којима ће се расправљати на главној расправи;
3) доказе који ће се извести на главној расправи;
4) лица која ће бити позвана на главну расправу.
(2) Главна расправа ће се, по правилу, одржати најдоцније у року од 30 дана од дана одржавања припремног рочишта.
(3) Суд може одредити да се главна расправа одржи одмах послије припремног рочишта.
(4) Ако се процјењује да ће главна расправа трајати дуже од једног дана, рочиште ће бити заказано за онолико дана узастопно, колико је неопходно да се расправа одржи у континуитету.

Члан 95.
Са садржином рјешења из става 1. члана 94. овог закона упознаће се присутна странка, те јој се неће достављати рјешење нити позив за главну расправу. Суд ће обавијестити присутну странку и о посљедицама изостанка са рочишта за главну расправу.

Члан 96.
(1) Суд ће на рочиште за главну расправу позвати странке које нису биле присутне на припремном рочишту, као и свједоке и вјештаке које је на припремном рочишту одлучио да позове.
(2) У позиву за главну расправу, суд ће обавијестити позване о посљедицама изостанка са рочишта.
(3) Странци која није била присутна на припремном рочишту уз позив за главну расправу доставља се овјерен препис рјешења из става 1. члана 94. овог закона.


Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.