Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


31. Прелазне и завршне одредбе

Члан 454.
(1) Ако је прије ступања на снагу овог закона започет поступак пред првостепеним судом, даљи поступак спровешће се по одредбама овог закона.
(2) У предметима из става 1. овог члана у којима је већ заказано припремно рочиште или рочиште за главну расправу, али расправа још увијек није отворена, суд ће опозвати своје рјешење о одређивању рочишта и о томе обавијестити странке, а туженог позвати да достави одговор на тужбу у складу са одредбама овог закона.
(3) У предметима из става 1. овог члана у којима је већ отворена главна расправа, суд је дужан на првом сљедећем рочишту за главну расправу спровести све радње које би по одредбама овог закона био дужан спровести на припремном рочишту. Одржавање тог рочишта имаће, у погледу права и обавеза странака, све правне посљедице које, по одредбама овог закона, има одржавање припремног рочишта.
(4) Суд ће упозорити странке у поступку да послије одржавања рочишта из става 3. овог члана неће моћи предузимати радње за које је одредбама овог закона предвиђ ено да се могу предузети најдоцније до закључења припремног рочишта.

Члан 455.
У предметима у којима је до ступања на снагу овог закона наступило мировање поступка, истеком мировања наступају правне посљедице из члана 217. став 3. Закона о парничном поступку (“Службени лист СФРЈ”, бр. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 27/90, и 35/91, и “Службени гласник Републике Српске”, бр. 17/93, 14/94, и 32/94 ).

Члан 456.
(1) Ако је прије ступања на снагу овог закона донијета првостепена одлука којом се поступак пред првостепеним судом завршава, даљи поступак спровешће се по досадашњим прописима.
(2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, у поступку по правним лијековима у предметима у којима је донијета првостепена одлука прије ступања на снагу овог закона, умјесто одредби чланова 362. до 364., чл. 369. до 373. и чл. 394. до 397. Закона о парничном поступку (“Службени лист СФРЈ”, бр. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 27/90, и 35/91, те “Службени гласник Републике Српске”, бр. 17/93, 14/94, и 32/94) примјењиваће се одредбе чл. 217. до 220., 227. до 229. и 249. до 251. овог закона.
(3) Ако по ступању на снагу овог закона буде укинута првостепена одлука из става 1. овог члана, даљи поступак спровешће се по овом закону.

Члан 457.
Одредбе члана 86. овог закона почеће се примјењивати по ступању на снагу посебног закона којим се уређује поступак медијације.

Члан 458.
(1) До ступања на снагу посебног закона судови ће у парничном поступку примјењивати одредбе чл. 46. до 68. и чл. 79. до 101. Закона о рјешавању сукоба закона са прописима других земаља у одређеним односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 43/82 и 72/82 ).
(2) У одредбама чланова наведених у ставу 1. овог члана ријечи “Социјалистичка Федеративна Република Југославија” замјењују се ријечима “Босна и Херцеговина” у одговарајућем падежу.

Члан 459.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о парничном поступку (“Службени лист СФРЈ”, бр. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 27/90, и 35/91, те “Службени гласник Републике Српске”, бр. 17/93, 14/94 и 32/94).

Члан 460.
У периоду од три мјесеца по ступању на снагу овог закона, рокови из чл. 75. став 4, 94. став 2. и 217. став 3. овог закона, могу се изузетно продужити за најдуже 30 дана, ако с обзиром на постојећи распоред рочишта сваког појединачног судије, заказивање рочишта у наведеним роковима не би било могуће.

Члан 461.
Овај закон ступа на снагу 1. августа 2003. године.

Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.