Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


1. Основни принципи ЗПП-а

Члан 1.
Овим законом одређују се правила поступка на основу којих основни судови, окружни судови и Врховни суд Републике Српске расправљају и одлучују у грађанскоправним споровима ако посебним законом није другачије одређено.

Члан 2.
(1) У парничном поступку суд одлучује у границама захтјева који су стављени у поступку.
(2) Суд у поступку примјењује материјално право по властитој оцјени и није везан за наводе странака у погледу материјалног права.

Члан 3.
(1) Странке могу слободно располагати захтјевима које су ставиле у току поступка.
(2) Суд неће уважити располагања странака која су у супротности са принудним прописима.

Члан 4.
Суд одлучује о тужбеном захтјеву, по правилу, на основу усменог, непосредног и јавног расправљања.

Члан 5.
Свака странка има право да се изјасни о приједлозима и захтјевима противне странке. Само кад је то овим законом одређено, суд је овлашћен да одлучи о захтјеву о коме противној странци није била пружена могућност да се изјасни.

Члан 6.
У парничном поступку службени језици су језик српског народа, језик бошњачког народа и језик хрватског народа, а службена писма су ћирилица и латиница.

Члан 7.
(1) Странке су дужне да изнесу све чињенице на којима заснивају своје захтјеве и да изводе доказе којима се утврђују те чињенице.
(2) Суд је овлашћен да утврди и чињенице које странке нису изнијеле, ако из резултата расправе и доказивања произилази да странке иду за тим да располажу захтјевима којима не могу располагати (члан 3. став 2.).

Члан 8.
Које ће чињенице узети као доказане одлучује суд на основу слободне оцјене доказа. Суд ће савјесно и брижљиво оцијенити сваки доказ засебно и све доказе заједно.

Члан 9.
Странке су дужне да пред судом говоре истину и да савјесно користе права која су им призната овим законом.

Члан 10.
Суд је дужан да поступак спроведе без одуговлачења и са што мање трошкова и да онемогући сваку злоупотребу права која странкама припадају у поступку.

Члан 11.
Првостепени поступак ће се, по правилу, састојати од два рочишта - једног припремног рочишта и једног рочишта за главну расправу.

Члан 12.
(1) Кад одлука суда зависи од претходног рјешења питања да ли постоји неко право или правни однос, а о том питању још није донио одлуку суд или други надлежни орган (претходно питање), суд може сам ријешити то питање ако посебним прописима није другачије одређено.
(2) Одлука суда о претходном питању има правно дејство само у парници у којој је то питање ријешено.
(3) У парничном поступку суд је у погледу постојања кривичног дјела и кривичне одговорности учиниоца везан за правоснажну пресуду кривичног суда којом се оптужени оглашава кривим.

Члан 13.
(1) У првостепеном поступку и поступку по приједлогу за понављање поступка суди судија појединац.
(2) У првостепеном поступку у споровима мале вриједности може поступати и одлучивати стручни сарадник.
(3) Стручни сарадник у поступцима из става 2. овог члана може предузимати све радње за које је овим законом предвиђено да их предузима судија појединац.
(4) У другостепеном поступку и поступку одлучивања по ревизији суди вијеће од тројице судија.

Члан 14.
Ако за поједине радње није законом одређен облик у коме се могу предузети, странке предузимају парничне радње писмено ван рочишта или усмено на рочишту.


Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.