Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Судски депозит

У судски депозит могу се предати новац, хартије од вриједности и друге исправе које се могу уновчити, племенити метали, драгоцјености и други предмети израђени од племенитог метала, кад је то законом или другим прописом предвиђено.

Суд је дужан да прими у депозит и друге предмете кад је законом одређено да дужник може код суда положити за повјериоца ствар коју дугује.

Предмети напријед наведени могу се предати сваком стварно надлежном суду.

Приједлог за предају предмета садржи опис предмета, вриједност предмета, разлоге због којих се предаје предмет, име и презиме лица у чију корист се предмет предаје и услове под којима се предмет предаје.

Суд ће рјешењем одбити приједлог кад оцијени да нису испуњени услови за пријем предмета у депозит или ако предлагач у одређеном року не предујми трошкове чувања.

Ако суд не одбије приједлог, донијеће рјешење о пријему предмета или новца у судски депозит и одредити начин чувања. Кад је депоновање извршено у корист одређеног лица, суд ће то лице позвати да у одређеном року прими предмет из депозита ако испуни одређене услове за предају.

Ако је предмет депозита новац или страна валута, суд је дужан да у року од три дана од дана пријема, новац, односно страну валуту положи на посебан рачун код овлашћене банке.

Племените метале, ствари израђене од племенитих метала и друге драгоцјености, као и хартије од вриједности, суд ће у року од три дана предати овлашћеној банци.

Друге предмете који се не могу чувати у судском депозиту, суд ће на приједлог предлагача одредити да се чувају у јавном складишту, а физичком лицу само ако нема јавног складишта.

Прије доношења рјешења о пријему у депозит суд ће наложити предлагачу полагање у депозит потрбног предујма за трошкове чувања и руковања таквим предметима.

Прије предаје предмета на чување, суд ће извршити попис и процјену ствари и о томе сачинити записник у довољном броју примјерака. Ако лице у чију корист је предмет предат изјави да исти не прима, суд ће о томе извијестити предлагача и затражити да се у одређеном року изјасни.

Ако лице у чију корист је примљен предмет у судски депозит исти не подигне у одређеном року, суд ће рјешењем позвати предлагача да преузме предмет.

Предмети примљени у депозит издаје се на основу рјешења суда који је одредио пријем.

Погледајте и остале ванпарничне поступке:

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.