Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Ванпарнични поступци

За разлику од парничног поступка, у ванпарничном поступку се не појављују супротстављени интереси (такав поступак је нпр. оставински поступак).

Број ванпарнични поступака је законом ограничен.

Судови у Републици Српској ванпарничне ствари рјешавају према Закону о ванпарничном поступку ("Сл. лист СР БиХ", број 10/89).

Цитираћемо пар општих одредби Закона о ванпарничном поступку како би могли стећи јаснију слику о ванпарничном поступку. Ради лакшег сналажења убацио сам бројеве ставова нпр. (1) (2) (3).

Члан 1.
(1) Овим законом утврђују се правила по којима редовни судови поступају и одлучују о личним, породичним, имовинским и другим правима и правним интересима који се по закону рјешавају у ванпарничном поступку.
(2) Одредбе овог закона примјењују се и у другим правним стварима из надлежности редовних судова за које законом није изричито одређено да се рјешавају у ванпарничном поступку, а не односе се на заштиту повријеђеног или угроженог права, нити се због карактера правне ствари или својства странака у поступку могу примијенити одредбе Закона о парничном поступку ("Службени лист СФРЈ", бр. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84 и 74/87).

Члан 2.
(1) Опште одредбе овог закона примјењују се и у посебним ванпарничним поступцима садржаним у овом закону ако није друкчије одређено, као и у другим ванпарничним стварима за које посебним законом нису уређена правила поступања.
(2) У ванпрничном поступку сходно се примјењују одредбе Закона о парничном поступку, ако законом није дручије одређено.

Члан 3.
(1) Ванпарнични поступак покреће се приједлогом физичког или правног лица, као и приједлогом органа одређеног овим или другим законом.
(2) Изузетно, суд покреће ванпарнични поступак по службеној дужности у случајевима и под условима одређеним овим или другим законом.
(3) Ако поступак није покренуо орган који је законом влашћен да га покрене, суд ће без одлагања обавијестити тај орган да је поступак покренут на приједлог овлашћеног лица и одредити му рок за пријављивање учешћа у поступку, те до истека тог рока застати са поступком, ако је то потребно ради заштите странака у поступку или ради заштите друштвених интереса.

Члан 4.
(1) Учесник у ванпарничном поступку је лице које је поступак покренуло, лице о чијим се правима или правним интересима одлучује у поступку као и орган који учествује у постпку на основу законског овлашћења да покрене поступак, без обзира да ли је поступак покренуло или је кансије ступило у поступак.
(2) Својство учесника у поступку, с правним дејством у одређеној правној ствари, суд може изузетно признати и оним овлицима удруживања који немају својство правног лица и за које није посебним прописима одређено да могу бити учесници у поступку, ако испуњавају услове из Закона о парничном поступку и ако се предмет ванпарничне ствари на њих непосредно односи.
(3) Предлагач у смислу овог закона је лице, односно орган, по чијем приједлогу је поступак покренут, а противник предлагача је лице према којем се остварује право или правни интерес предлагача.

Члан 5.
(1) У ванпарничном поступку суд по службеној дужности предузима мјере ради заштите права и правних интереса малољетника о којима се родитељи не старају, као и других лица која нису у могућности да се сама брину о заштити својих права и правних интереса.
(2) Кад се у поступку одлучује о правима и правним интересима малољетника и других лица под посебном друштвеном заштитом, суд ће обавијестити општински орган управе надлежан за послове старатељства (у даљем тексту: орган старатељства) о покретању поступка, позивати га на рочишта и достављати му поднеске ученсика и рјешења против којих је дозвољен правни лијек, без обзира да ли орган старатељства учествује у поступку.
(3) Кад сматра да је то потребно, суд ће позвати орган старатељства да учествује у поступку и одредити му рок у коме може пријавити своје учешће. Суд ће застати са поступком за вријеме док овај рок не истекне, али орган старатељства своје право да учествује у поступку може користити и послије протека тог рока.

Члан 6.
Орган старатељства који учествује у поступку, и кад законом није овлашћен да покреће поступак, може да предузима све радње у поступку ради заштите права и правних интереса малољетника и других лица под посебном друштвнеом заштитом, а нарочито да износи чињенице које учесници нису навели, да предлаже извођење доказа и да изјављује правне лијекове.

Члан 7.
Изузетно, суд може дозволити да учесник који нема пословне способности, поред радњи на које је законом овлашћен, предузима и друге радње у поступку ради остварења својих прав аи правних интереса, ако сматра да је у стању да схвати значење и правне посљедице тих радњи.

Члан 8.
(1) У ванпарничним стварима које се односе на лична и породична стања учесника, као и у другим ванпарничним стварима које се односе на права и правне интересе са којима учесници не могу располагати, учесници се у поступку пред судом не могу одређи свог захтјева, признати захтјев противног ученсика, нити закључити судско поравнање.
(2) У поступку из претходног ства суд може утврђивати и чињенице које учесници нису изнијели, као и чињенице које међу учесницима нису спорне, ако су од значаја за одлучивање.

Члан 9.
(1) Ванпарнични поступак је јаван.
(2) У поступку у коме се одлучује о личним и породичним стањима учесника јавност је искључена, осим у поступку проглашења несталих лица умрлим и доказивања смрти.

Члан 10.
У ванпарничном поступку не наступа мировање поступка.

Члан 11.
(1) О предлозима учесника суд одлучује на рочишту само у случајевима када је то законом одређено, или кад оцијени да је одржавање рочишта потребно ради разјашњења или утврђивања одлучних чињеница или када сматра да је због других разлога одржавање рочишта цјелисходно.
(2) Изостанак појединог учесника са рочишта не спречава суд да даље поступа, ако у појединим случајевима законом није друкчије одређено.
(3) Саслушање појединих учесника у поступку може се извршити и у одсуству других учесника.

Члан 12.
(1) Приједлог за покретање ванпрничног поступка може се повући до доношења првостепеног рјешења.
(2) Приједлог поднесен од више лица повлачи се њиховом сагласном изјавом, осим ако законом није друкчије одређено.
(3) Приједлог се може повући и након доношења првостепеног рјешења све док поступак није правоснажно окончан, ако се тиме не вријеђају права других учесника на које се рјешење односи или ако остали учесници на то пристану.
(4) Ако је приједлог повучен послије доношења првостепеног рјешења, првостепни суд ће рјешење укинути и поступак обуставити.
(5) Сматраће се да је приједлог повучен кад предлагач не дође на прво рочиште ако је био уредно позван, а не постоје општепознате околности које су га спријечиле да дође на рочиште. Оправдане разлоге изостанка суд може уважити и без изјашњавања осталих ученсика све док им не упути рјешење о повлачењу приједлога.
(6) У случајевима из ст. 1. и 5. овог члана, остали учесници који су законом овлашћени да покрену поступак могу предложжити да се поступак настави. Приједлог за наставак поступка може се поднијети у року од 15 дана од дана пријема рјешења о повлачењу приједлога.

Члан 13.
(1) У поступку у коме се одлучује о личним и породичним стањима учесника мјесно надлежан је суд на чијем подручју лице у чијем интересу се поступак води има пребивалиште, а ако нема пребивалиште, суд на чијем подручју то лице има боравиште, ако законом није друкчије одређено.
(2) У другим ванпарничним стварима мјесно је надлежан суд на чијем подручју предлагач има пребивалиште или боравиште, односно сједиште, ако законом није друкчије одређено.
(3) Када се у ванпраничном поступку одлучује о непокретности, искључиво је надлежан суд на чијем се подручју непокретност налази, а ако се непокретност налази на подручју више судова надлежан је сваки од тих судова.

Члан 14.
(1) У ванпарничном поступку суд се може по службеној дужности огласити мјесно ненадлежним најкасније на првом рочишту, а ако рочиште није одржано, до предузимања прве радње коју је по позиву суда ученсик предузео.
(2) Ако се у току поступка измијене околности на којима је мјесна надлежност суда заснована, суд који води поступак може предмет уступити суду који је према измијењеним околностима мјесно надлежан, ако је очигледно да ће се пред тим судом поступак лакше спровести, или ако је то у интересу лица под посебном друштвеном заштитом.
(3) Када се предмет уступа другом суду у интересу лица под псоебном друштвеном заштитом, суд ће прије уступања предмета позвати орган стратељства да у одређеном року да своје мишљење о цјелисходности уступања. Ако орган старатељства у остављеном року не достви мишљење, суд ће поступити према околностима случаја водећи рачуна о интересима лица под посебном друштвнеом заштитом.

Члан 15.
(1) Ако суд утврди да би поступак требало спровести по правилима парничног поступка, обуставиће ванпарнични поступак.
(2) Поступак ће се по правоснажности рјешења из претходног става наставити по правилима парничног поступка пред надлежним судом.

Члан 16.
(1) У ванпарничном поступку у првом степену одлучује судија појединац, ако законом није друкчије одређено.
(2) У стамбеним стварима и у поступку о одређивању накнаде за експроприсану непокретеност првостепени суд распрвља и одлучује у вијећу које је састављено од једног судије, као предсједника вијећа, и двојице судија поротника.
(3) Поједине радње у поступку може да предузима и стручни сарадник у суду кад је то законом одређено. Записник о тим радњама потписују стручни сарадник и записничар који је саставио записник.

Члан 17.
(1) У ванпарничном поступку одлуке се доносе у облику рјешења.
(2) Рјешење против кога је дозвољена посебна жалба као и рјешење другостепеног суда, мора бити образложено.

Члан 18.
Против рјешења донесеног у првом степену може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана достављања рјешења, ако законом није друкчије одређено.

Члан 19.
(1) Жалба задржава извршење рјешења, ако законом није друкчије одређено.
(2) Суд из важних разлога може одлучити да жалба не задржава извршење рјешења.
(3) У случају из претходног става, кад је потребно да се заштите права малољетника или других лица под посебном друштвеном заштитом, суд може по службеној дужности, а ради заштите права других учесника по њиховом приједлогу, одредити да се положи обезбјеђење у готовом новцу. Кад то посебне околности случаја захтјевају, давање обезбјеђења може се одредити и у другом облику.

Члан 20.
(1) Првостепени суд може поводом благовремено изјављене жалбе новим рјешењем преиначити или укинути своје раније рјешење, ако нађе да је жалба основана, а тиме се не вријеђају права других учесника која се заснивају на том рјешењу.
(2) Ако првостепни суд не преиначи, односно не укине своје рјешење, жалбу, заједно са списима, доставиће другостепеном суду на одлучивање без обзира да ли је жалба поднесена у законом одређеном року.
(3) Другостепени суд може одлучити и о неблаговремено поднсеној жалби, ако се тиме не вријеђају права других лица која се заснивају на том рјешењу.

Члан 21.
(1) Кад одлука суда зависи од рјешења претходног питања да ли постоји неко право или правни однос, а о том питању још није донио одлуку суд или други надлежни орган (претходно питање), суд може сам ријешити то питање, ако законом није друкчије одређено.
(2) Одлука суд ао претходном питању има правно дејство само у ванпарничном поступку у коме је то питање ријешено.

Члан 22.
(1) Ако су међу учесницима спорне чињенице важне за рјешење претходног питања, суд ће их упутити да у одређеном року покрену парницу или поступак пред управним органом ради рјешења спорног права, односно правног односа.
(2) На парницу, односно на поступак пред управним органом суд ће упутити оног учесника чије право сматра мање вјероватним, ако законом није друкчије одређено.

Члан 23.
(1) Ако учесник који је упућен на парницу или поступак пред управним органом у року који не може бити дужи од 30 дана, покрене парницу, односно поступак пред управним органом, ванпарнични поступак ће се прекинути до правоснажног окончања парничног, односно управног поступка.
(2)

Члан 24.
(1) Кад се рјешењем суда мијења лично или породично стање учесника или њихова права и дужности, правне посљедице рјешења настају кад оно постане правоснажно.
(2) Изузетно, суд може одлучити да правне посљедице рјешења наступају прије правоснажности, ако је то потребно ради заштите малољетника или других лица под посебном друштвеном заштитом.
(3) Правоснажно рјешење којим се мијења лично или породично стање учесника без одлагања се доставља органу управе надлежном за вођење матичних књига рођених за то лице.

Члан 25.
Правоснажност рјешења донесеног у ванпарничном псотупку не спречава учеснике да свој захтјев о коме је рјешењем одлучено остварују у парници или у поступку пред управним органом, кад им је то право признато законом.

Члан 26.
У ванпарничном поступку у коме се одлучује о стамбеним стварима и о накнади за експроприсану непокретност, против правоснажног рјешења донесеног у другом степену, допуштена је ревизија.

Члан 27.
(1) Ако постоје услови из члана 20. овог закона, суд ће по приједлогу за понављање поступка претходно поступити као по неблаговремено поднесеној жалби. Уколико другостепни суд нађе да ти услови не постоје вратиће предмет првостепеном суду ради поступања по приједлогу.
(2) Против рјешења којим је поступак правоснажно завршен, приједлог за понаљање поступка не може се поднијети ако је учеснику овим или другим законом признато право да свој захтјев о коме је рјешењем одлучено остварује у парници или у поступку пред управним органом.

Члан 28.
(1) О трошковима поступка у стварима које се односе на лично и породично стање учесника суд одлучује по слободној оцјени, водећи рачуна о околностима случаја и о исходу поступка, с тим што се у погледу трошкова поступка који су проузроковали учешћем органа старатељства у ванпарничном поступку примјењују одредбе Закона о парничном поступку.
(2) У ванпарничним стварима које се односе на имовинска права учесника, учесници сносе трошкове на једнаке дијелове, али ако постоји знатна разлика у погледу њиховог удјела у имовинском праву о коме се одлучује, суд ће према сразмјеру тог удјела одредити колики ће дио трошкова сносити сваки учесник.
(3) У ванпарничним стварима из претходног става суд може одлучити да све трошкове поступка сноси учесник у чијем се интересу поступак води, односно учесник који је својим понашањем искључиво дао повода за покретање поступка.
__________________

Прочитајте више о посебним врстама ванпарничних поступака кликом на један од линкова:

Потребно је споменути још три поступка који нису нормирани овим законом већ посебним законима (Законом о предузећима и Законом о удружењима и фондацијама):

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.