Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


12. Пуномоћници

Члан 300.
(1) Странке могу предузимати радње у поступку лично или преко пуномоћника.
(2) Странка коју заступа пуномоћник може увијек доћи пред суд и давати изјаве поред свог пуномоћника, али супротну страну, свједоке и вјештаке може испитивати само преко пуномоћника, ако је он присутан на главној расправи.

Члан 301.
(1) Пуномоћник може бити адвокат, адвокатско друштво или запослени код службе за бесплатну правну помоћ, као и, за правна лица запослени код тог правног лица, а за физичка лица брачни, односно ванбрачни друг странке или сродник странке по крви или по тазбини.
(2) Ако утврди да пуномоћник који је адвокат не врши своју дужност у складу са Законом о адвокатури, суд ће о томе обавијестити надлежну адвокатску комору.

Члан 302.
Радње у поступку које пуномоћник предузима у границама пуномоћја имају исто правно дејство као да их је предузела сама странка.

Члан 303.
(1) Странка може измијенити или опозвати изјаву свог пуномоћника на рочишту на коме је та изјава дата.
(2) Ако је пуномоћник признао неку чињеницу на рочишту на коме странка није присуствовала или је неку чињеницу признао у поднеску, а странка то признање доцније измијени или опозове, суд ће цијенити обје изјаве у смислу члана 125. став 2. овог закона.

Члан 304.
Странка може овластити пуномоћника да предузима само одређене радње или да предузима све радње у поступку.

Члан 305.
Ако је странка издала адвокату пуномоћје за вођење парнице, а није ближе одредила овлашћења у пуномоћју, адвокат је на основу оваквог пуномоћја овлашћен:
1) да врши све радње у поступку, а нарочито да поднесе тужбу, да је повуче, да да одговор на тужбу, да призна тужбени захтјев или да се одрекне тужбеног захтјева, да закључи поравнање, да поднесе правни лијек и да се одрекне или одустане од њега, као и да захтијева издавање мјера обезбјеђења;
2) да ставља захтјев за извршење и обезбјеђење и да предузима потребне радње у поступку поводом таквог захтјева;
3) да од противне странке прими досуђене трошкове;
4) да писмено овласти другог адвоката на предузимање само појединих радњи у поступку, осим заступања на главној расправи.

Члан 306.
Адвоката коме је странка дала пуномоћје може, уз изричито овлашћење странке, замјењивати други адвокат, а пред судом првог степена и адвокатски приправник који је код њега запослен.

Члан 307.
Ако странка у пуномоћју није ближе одредила овлашћења пуномоћника, пуномоћник који није адвокат може на основу оваквог пуномоћја да врши све радње у поступку, али му је увијек потребно изрично овлашћење за повлачење тужбе, за признање или за одрицање од тужбеног захтјева, за закључење поравнања, за одрицање или одустанак од правног лијека и за преношење пуномоћја на друго лице, као и за подношење ванредних правних лијекова.

Члан 308.
(1) Странка издаје пуномоћје писмено или усмено на расправни записник.
(2) Странка која није писмена или није у стању да се потпише ставиће на писмено пуномоћје умјесто потписа отисак кажипрста. Ако се у овом случају пуномоћје издаје лицу које није адвокат, потребно је присуство двојице свједока који ће се потписати на пуномоћју.
(3) Ако посумња у истинитост писменог пуномоћја, суд може рјешењем одредити да се поднесе овјерено пуномоћје. Против овог рјешења није дозвољена жалба.

Члан 309.
(1) Пуномоћник је дужан да при првој радњи у поступку поднесе пуномоћје.
(2) Суд може дозволити да радње у поступку за странку привремено изврши лице које није поднијело пуномоћје, али ће истовремено наредити том лицу да накнадно у одређеном року поднесе пуномоћје или одобрење странке за извршење парничних радњи.
(3) Док не протекне рок за подношење пуномоћја, суд ће одложити доношење одлуке. Ако тај рок безуспјешно протекне, суд ће наставити поступак, не узимајући у обзир радње које је извршило лице без пуномоћја.
(4) Суд је дужан да у току цијелог поступка пази да ли је лице које се појављује као пуномоћник овлашћено за заступање. Ако суд утврди да лице које се појављује као пуномоћник није овлашћено за заступање, укинуће парничне радње које је то лице предузело ако те радње странка није накнадно одобрила.

Члан 310.
(1) Странка може у свако вријеме опозвати пуномоћје, а пуномоћник га може у свако вријеме отказати.
(2) Опозивање, односно отказ пуномоћја мора се саопштити суду пред којим се води поступак, писмено или усмено на расправном записнику.
(3) Опозивање, односно отказ пуномоћја важи за противну странку од часа када јој је саопштено.
(4) Послије отказа пуномоћја пуномоћник је дужан да још 15 дана врши радње за лице које му је издало пуномоћје ако је потребно да од њега отклони какву штету која би у то вријеме могла настати.

Члан 311.
(1) Ако је пуномоћнику дато овлашћење да може вршити све радње у поступку, а странка, односно њен законски заступник умре или постане пословно неспособан, или ако законски заступник буде разријешен дужности, пуномоћник је овлашћен да и даље предузима радње у поступку, али насљедник, односно нови законски заступник може опозвати пуномоћје.
(2) У случајевима наведеним у ставу 1. овог члана пуномоћнику који није адвокат увијек престају овлашћења која се у пуномоћју морају изричито навести (члан 307.).

Члан 312.
(1) Престанком правног лица престаје и пуномоћје које је оно издало.
(2) У случају стечаја, пуномоћје које је издао стечајни дужник престаје кад по важећим прописима наступе правне посљедице отварања стечајног поступка.
(3) Изузетно од одредаба ст. 1. и 2. овог члана, пуномоћник је дужан да још 15 дана врши радње у поступку ако је потребно да од странке отклони штету.

Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.