Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


15. Рокови и рочишта

1. Рокови
Члан 323.
(1) Ако рок није одређен законом, одређује га суд с обзиром на околности случаја.
(2) Рок који суд одреди изузетно се може продужити на приједлог заинтересованог лица ако за то постоје оправдани разлози.
(3) Приједлог за продужење рока мора се поднијети прије протека рока чије се продужење тражи.
(4) Против рјешења о продужењу рока није дозвољена жалба.

Члан 324.
(1) Рокови се рачунају на дане, мјесеце и године.
(2) Ако је рок одређен на дане, у рок се не урачунава дан кад је извршено достављање или саопштење, односно дан у који пада догађај од кад треба рачунати трајање рока, већ се за почетак рока узима први наредни дан.
(3) Рокови одређени на мјесеце, односно на године завршавају се протеком оног дана посљедњег мјесеца, односно године који по свом броју одговара дану кад је рок отпочео. Ако нема тог дана у посљедњем мјесецу, рок се завршава посљедњег дана тог мјесеца.
(4) Ако посљедњи дан рока пада на државни празник или у недјељу, или у неки други дан кад суд не ради, рок истиче протеком првог наредног радног дана.

Члан 325.
(1) Кад је поднесак везан за рок, сматра се да је поднијет у року ако је прије него што рок истекне предат надлежном суду.
(2) Ако је поднесак упућен преко поште препорученом пошиљком или телеграфским путем, дан предаје пошти сматра се као дан предаје суду коме је упућен, а ако је поднесак упућен телефаксом даном предаје сматра се дан пријема телефакса у суд.
(3) Ако је поднесак упућен електронском поштом, као вријеме предаје суду сматра се вријеме које је назначено на верификацији квалификованог електронског потписа.
(4) Ако је поднесак упућен телеграфски, а не садржи све што је потребно да би се по њему могло поступити, сматраћ е се да је дат у року ако уредан поднесак накнадно буде предат суду или буде упућен суду препорученом пошиљком у року од три дана од дана предаје телеграма пошти.
(5) За лица која се налазе на обавезној војној служби у Војсци Републике Српске, дан предаје поднеска војној јединици, односно војним установама сматра се као дан предаје суду.
(6) Одредба става 4. овог члана односи се и на остала лица која се налазе у служби у војним јединицама, односно војним установама у мјестима у којима не постоји редовна пошта.
(7) За лица лишена слободе дан предаје поднеска управи затвора, односно установе за извршење кривичних и прекршајних санкција сматра се као дан предаје суду.
(8) Ако је поднесак који је везан за рок предат или упућен ненадлежном суду прије истека рока, а стигне надлежном суду послије истека рока, сматраће се да је на вријеме поднијет.
(9) Одредбе ст. 1. до 7. овог члана примјењују се и на рок у коме се по посебним прописима мора подићи тужба, као и на рок застарјелости потраживања или неког другог права.

2. Рочишта
Члан 326.
(1) Рочиште одређује суд кад је то законом прописано.
(2) Суд ће на рочиште позвати странке и остала лица чије присуство сматра потребним.
(3) У позиву суд ће назначити мјесто, просторију и вријеме одржавања рочишта, те навести странке и предмет спора.
(4) Суд ће у позиву нарочито упозорити странке и остале учеснике у поступку на законске посљедице изостанка са рочишта.

Члан 327.
(1) Рочиште се, по правилу, одржава у судској згради.
(2) Суд може одлучити да се рочиште одржи ван судске зграде кад нађе да је то нужно или да ће се на тај начин уштедјети у времену или у трошковима поступка. Против овог рјешења није дозвољена жалба.

3. Повраћај у пређашње стање
Члан 328.
(1) Ако странка пропусти рочиште или рок за предузимање неке радње у поступку и усљед тога изгуби право на предузимање те радње, суд ће тој странци на њен приједлог дозволити да накнадно изврши ту радњу (повраћај у пређашње стање) ако оцијени да је до пропуштања дошло усљед оправданих разлога који се нису могли предвидјети нити избјећи.
(2) Кад се дозволи повраћај у пређашње стање, парница се враћа у оно стање у коме се налазила прије пропуштања и укидају се све одлуке које је суд због пропуштања донио.

Члан 329.
(1) Приједлог за повраћај у пређашње стање подноси се суду код кога је требало извршити пропуштену радњу.
(2) Приједлог се подноси у року од осам дана, рачунајући од дана кад је престао разлог који је проузроковао пропуштање, а ако је странка тек доцније сазнала за пропуштање, од дана кад је за то сазнала.
(3) Послије протека 60 дана од дана пропуштања не може се тражити повраћај у пређашње стање.
(4) Ако се повраћај у пређашње стање предлаже због пропуштања рока, предлагач је дужан да истовремено са подношењем приједлога изврши и пропуштену радњу.

Члан 330.
Не може се захтијевати повраћај у пређашње стање ако је пропуштен рок за стављање приједлога да се дозволи повраћај у пређашње стање, или ако је пропуштено рочиште одређено поводом приједлога за повраћај у пређашње стање.

Члан 331.
Суд ће одмах одлучити о приједлогу за повраћај у пређашње стање и наставити поступак.

Члан 332.
(1) Неблаговремене и недозвољене приједлоге за повраћај у пређашње стање одбациће суд рјешењем.
(2) По приједлогу за повраћај у пређашње стање суд ће заказати рочиште, осим ако су чињенице на којима се приједлог заснива општепознате.

Члан 333.
(1) Против рјешења којим се усваја приједлог за повраћај у пређашње стање није дозвољена посебна жалба.
(2) Против рјешења којим се одбија приједлог за повраћај у пређашње стање није дозвољена посебна жалба, осим уколико је приједлог поднијет због доношења пресуде због пропуштања.

Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.