Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Закон о парничном поступку


8. Редовни правни лијекови

1. Жалба против пресуде
а) Право на жалбу
Члан 203.
(1) Против пресуде донијете у првом степену странке могу изјавити жалбу у року од 30 дана од дана доношења пресуде, односно, ако се пресуда доставља у складу са одредбама овог закона о достављању, 30 дана након достављања преписа пресуде, ако у овом закону није одређен други рок. У мјеничним и чековним споровима овај рок је 15 дана.
(2) Благовремено изјављена жалба спречава да пресуда постане правоснажна у дијелу који се побија жалбом.
(3) О жалби против пресуде одлучује другостепени суд.

Члан 204.
(1) Странка се може одрећи права на жалбу од тренутка пријема пресуде.
(2) До доношења одлуке другостепеног суда странка може одустати од већ изјављене жалбе.
(3) Одрицање или одустанак од жалбе не може се опозвати.

б) Садржина жалбе
Члан 205.
Жалба мора да садржи:
1) означење пресуде против које се изјављује жалба;
2) изјаву да се пресуда побија у цјелини или у одређеном дијелу;
3) разлог жалбе;
4) потпис подносиоца жалбе.

Члан 206.
(1) Ако жалба не садржи податке из члана 205. овог закона (непотпуна жалба), првостепени суд ће рјешењем, против кога није дозвољена жалба, позвати жалиоца да у року од осам дана допуни или исправи жалбу.
(2) Ако жалилац у року из става 1. овог члана не поступи по тражењу суда, суд ће рјешењем одбацити жалбу као непотпуну.

Члан 207.
(1) У жалби се не могу износити нове чињенице и предлагати нови докази, осим ако жалилац пружи доказе да их без своје кривице није могао изнијети односно предлож ити до закључења главне расправе.
(2) Позивајући се на нове чињенице, жалилац је дужан навести доказе којима би се те чињенице утврдиле, а предлажући нове доказе, дужан је навести чињенице које тим доказима треба утврдити.
(3) Приговор застаре и приговор ради пребијања који нису изнијети пред првостепеним судом не могу се износити у жалби.
(4) Ако су усљед изношења нових чињеница и предлагања нових доказа проузроковани трошкови у поступку поводом жалбе, ове трошкове ће независно од исхода спора сносити она странка која је изнијела нове чињенице, односно предложила нове доказе.

в) Разлози због којих се пресуда може побијати
Члан 208.
(1) Пресуда се може побијати:
1) због повреде одредаба парничног поступка;
2) због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања;
3) због погрешне примјене материјалног права.
(2) Пресуда на основу признања и пресуда на основу одрицања могу се побијати због повреде одредаба парничног поступка или због тога што је изјава о признању, односно о одрицању дата у заблуди или под утицајем принуде или преваре.

Члан 209.
Повреда одредаба парничног поступка постоји ако суд у току поступка није примијенио или је неправилно примијенио коју одредбу овог закона, а то је било од утицаја на доношење законите и правилне пресуде.

Члан 210.
(1) Погрешно или непотпуно утврђено чињенично стање постоји кад је суд неку одлучну чињеницу погрешно утврдио, односно кад је није утврдио.
(2) Непотпуно утврђено чињенично стање постоји и кад на то указују нове чињенице или нови докази.

Члан 211.
Погрешна примјена материјалног права постоји кад суд није примијенио одредбу материјалног права коју је требало да примјени или кад такву одредбу није правилно примијенио.

г) Поступак по жалби
Члан 212.
Жалба се подноси суду који је изрекао првостепену пресуду у довољном броју примјерака за суд и противну странку.

Члан 213.
(1) Неблаговремену, непотпуну или недозвољену жалбу одбациће рјешењем првостепени суд без одржавања рочишта.
(2) Жалба је неблаговремена ако је изјављена послије истека законског рока за њено подношење.
(3) Жалба је недозвољена ако је жалбу изјавило лице које није овлашћено за подношење жалбе, или лице које се одрекло или је одустало од жалбе или ако лице које је изјавило жалбу нема правног интереса за подношење жалбе.

Члан 214.
(1) Примјерак благовремене, потпуне и дозвољене жалбе доставиће првостепени суд противној странци одмах, а најдоцније у року од осам дана од дана пријема жалбе. Противна странка може у року од осам дана од пријема жалбе поднијети том суду одговор на жалбу.
(2) Примјерак одговора на жалбу доставиће првостепени суд жалиоцу одмах, а најдоцније у року од осам дана од пријема одговора на жалбу.
(3) Неблаговремено поднијет одговор на жалбу неће се узети у разматрање.
(4) Поднесци примљени по пријему одговора на жалбу или по истеку рока за одговор на жалбу неће се узимати у разматрање, осим у случајевима у којима суд изричито од странке затражи додатно изјашњење.

Члан 215.
(1) По пријему одговора на жалбу или по протеку рока за одговор на жалбу првостепени суд ће жалбу и одговор на жалбу, ако је поднијет, са свим списима доставити другостепеном суду најдоцније у року од осам дана.
(2) Ако жалилац тврди да су у првостепеном поступку повријеђене одредбе парничног поступка, судија првостепеног суда даће објашњење поводом навода жалбе који се тичу тих повреда, а по потреби ће да провјери истинитост тих навода у жалби.

Члан 216.
(1) Кад списи по жалби стигну другостепеном суду одређује се судија извјестилац.
(2) Судија извјестилац може, по потреби, од првостепеног суда да прибави извјештај о повредама одредаба парничног поступка и да затражи да се ради утврђивања тих повреда спроведу провјере.

Члан 217.
(1) Другостепени суд одлучује о жалби на сједници вијећа или на основу одржане расправе.
(2) Другостепени суд ће заказати расправу када оцијени да је ради правилног утврђивања чињеничног стања потребно пред другостепеним судом утврдити нове чињенице или извести нове доказе или поново извести већ изведене доказе, као и када оцијени да је због повреде одредаба парничног поступка у првостепеном поступку потребно одржати расправу пред другостепеним судом.
(3) Другостепени суд одржаће сједницу вијећа, односно расправу, у року од 45 дана након што од првостепеног суда прими списе по жалби.
(4) Другостепени суд ће донијети одлуку у року од 30 дана од дана одржавања сједнице вијећа на којој је одлучено о жалби, односно, ако је одржана расправа, у року од 30 дана од дана закључења расправе.

Члан 218.
(1) На расправу се позивају странке, односно њихови законски заступници или пуномоћници, као и они свједоци и вјештаци за које суд одлучи да се саслушају.
(2) Ако са расправе изостане жалилац, расправа се неће одржати, а одлука ће се донијети на основу навода жалбе и одговора на жалбу.
(3) Ако са расправе изостане странка која није жалилац, суд ће расправљати о жалби и донијети одлуку.
(4) У позиву за расправу странка ће бити упозорена на посљедице недоласка на расправу.

Члан 219.
(1) Расправа пред другостепеним судом почиње кратким излагањем извјестиоца о стању предмета, без изношења његовог мишљења о основаности жалбе.
(2) Послије тога прочитаће се пресуда или дио пресуде на који се односи жалба, а по потреби и записник о главној расправи пред првостепеним судом; затим ће жалилац образложити своју жалбу, а противна странка одговор на жалбу.

Члан 220.
Ако у чл. 217. до 219. овог закона није што друго одређено, одредбе о главној расправи пред првостепеним судом сходно се примјењују и на расправу пред другостепеним судом.

д) Границе испитивања првостепене пресуде
Члан 221.
Другостепени суд испитује првостепену пресуду у оном дијелу у коме се побија жалбом, у границама разлога наведених у жалби, пазећи по службеној дужности на примјену материјалног права и повреде одредаба парничног поступка које се односе на страначку способност и заступање.

ђ) Одлуке другостепеног суда о жалби
Члан 222.
(1) Одлуке другостепеног суда доносе се послије вијећања гласањем.
(2) У просторији у којој се врши вијећање и гласање могу бити присутни само чланови вијећа и записничар. Кад треба донијети одлуку о једноставнијим питањима, вијеће може донијети одлуку и у самом засједању.

Члан 223.
(1) Предсједник вијећа руководи вијећањем и гласањем и гласа посљедњи. Он се стара да се сва питања свестрано и потпуно размотре.
(2) За сваку одлуку вијећа потребна је већина гласова.
(3) Чланови вијећа не могу одбити да гласају о питањима која постави предсједник вијећа.
(4) Члан вијећа који је при гласању о коме ранијем питању остао у мањини не може се уздржати од гласања о питању о коме се има доцније одлучити.
(5) Ако се у погледу појединих питања о којима се одлучује гласови подијеле на више различитих мишљења, тако да ниједно од њих нема већину, питања ће се раздвојити и гласање ће се понављати све док се не постигне већина. Ако се у погледу висине новчаног износа или количине гласови подијеле на више од два мишљења, поново ће се расправљати о разлозима за свако мишљење. Ако се и послије тога не може постићи већина, гласови дати за највећи новчани износ или количину додаће се гласовима датим за најближи мањи новчани износ или количину док се не постигне већина.

Члан 224.
Другостепени суд може у сједници вијећа или на основу одржане расправе:
1. одбацити жалбу као неблаговремену, непотпуну или недозвољену;
2. одбити жалбу као неосновану и потврдити првостепену пресуду;
3. укинути првостепену пресуду и упутити предмет првостепеном суду на поновно суђење;
4. укинути првостепену пресуду и одбацити тужбу, или
5. преиначити првостепену пресуду.

Члан 225.
Неблаговремену, непотпуну или недозвољену жалбу одбациће другостепени суд рјешењем, ако то није учинио првостепени суд.

Члан 226.
Другостепени суд ће пресудом одбити жалбу као неосновану и потврдити првостепену пресуду кад нађе да не постоје разлози због којих се пресуда побија, а ни разлози на које пази по службеној дужности.

Члан 227.
(1) Другостепени суд ће у сједници вијећа или на основу одржане расправе рјешењем укинути првостепену пресуду и предмет вратити истом првостепеном суду ради одржавања нове главне расправе, ако утврди да постоји један од сљедећих разлога изнесених у жалби:
1. ако је противно одредбама овог закона суд донио пресуду на основу признања или пресуду на основу одрицања;
2. ако којој странци незаконитим поступањем, а нарочито пропуштањем достављања, није дата могућност да расправља пред судом, а то је поступање било од утицаја на доношење законите и правилне пресуде;
3. ако је суд донио пресуду без главне расправе;
4. ако је пресуду донио судија који се по закону мора изузети.
(2) Ако другостепени суд утврди да је у поступку пред првостепеним судом одлучено о захтјеву који није у судској надлежности или о захтјеву о коме већ тече парница или о коме већ прије правоснажно пресуђено или кога се тужилац одрекао или о коме је већ закључено судско поравнање, укинуће првостепену пресуду и одбацити тужбу.
(3) Ако другостепени суд утврди да је у првостепеном поступку као тужилац или тужени учествовало лице које не може бити странка у поступку, или ако странку која је правно лице није заступало овлашћено лице, или ако парнично неспособну странку није заступао законски заступник, или ако законски заступник, односно пуномоћник странке није имао потребна овлашћења за вођење парнице, односно вршење појединих радњи у поступку, уколико вођење парнице, односно вршење појединих радњи у поступку није било накнадно одобрено, с обзиром на природу повреде укинуће првостепену пресуду и вратити предмет надлежном првостепеном суду или ће укинути првостепену пресуду и одбацити тужбу.
(4) Кад другостепени суд укине пресуду првостепеног суда и врати предмет истом суду на поновно суђење, може наредити да се нова главна расправа одржи пред другим судијом.
(5) У образложењу рјешења којим се првостепена пресуда укида треба навести које су одредбе парничног поступка повријеђене и у чему се повреде састоје.

Члан 228.
Првостепени суд је дужан, одмах по пријему рјешења другостепеног суда, да одреди припремно рочиште или рочиште за главну расправу, које ће се одржати најдоцније у року од 30 дана од дана пријема рјешења другостепеног суда, те да изведе све парничне радње и да расправи сва спорна питања на која је упозорио другостепни суд у свом рјешењу.

Члан 229.
Другостепени суд ће, у сједници вијећа или на основу одржане расправе, пресудом преиначити првостепену пресуду, ако утврди да постоји један од сљедећих разлога изнесених у жалби:
1) ако је утврдио да постоји повреда одредаба парничног поступка, осим у случајевима из члана 227. овог закона;
2) ако је у сједници вијећа другачијом оцјеном исправа и посредно изведених доказа већ изведених пред првостепеним судом утврдио другачије чињенично стање него што је оно у првостепеној пресуди;
3) ако је послије одржане расправе, на основу нових доказа или поновног извођења већ изведених доказа, утврдио другачије чињенично стање него што је оно у првостепеној пресуди;
4) ако сматра да је чињенично стање у првостепеној пресуди правилно утврђено, али да је првостепени суд погрешно примијенио материјално право;
5) ако је утврдио да је првостепеном пресудом прекорач ен тужбени захтјев.

Члан 230.
Другостепени суд не може да преиначи пресуду на штету странке која се жалила ако је само она изјавила жалбу.

Члан 231.
У образложењу пресуде односно рјешења другостепени суд ће оцијенити жалбене наводе који су од одлучног значаја.

Члан 232.
Другостепени суд доставиће своју одлуку странкама и другим заинтересованим лицима, као и суду првог степена.

2. Жалба против рјешења
Члан 233.
(1) Против рјешења првостепеног суда дозвољена је жалба ако у овом закону није одређено да жалба није дозвољена.
(2) Ако овај закон изричито одређује да посебна жалба није дозвољена, рјешење првостепеног суда може се побијати само у жалби против коначне одлуке.

Члан 234.
(1) Благовремено поднијета жалба задржава извршење рјешења, ако овим законом није другачије прописано.
(2) Рјешење против кога није дозвољена посебна жалба може се одмах извршити.

Члан 235.
Рјешавајући о жалби, другостепени суд може:
1) одбацити жалбу као неблаговремену, непотпуну или недозвољену;
2) одбити жалбу као неосновану и потврдити рјешење првостепеног суда;
3) уважити жалбу и рјешење преиначити или укинути, и по потреби предмет вратити на поновни поступак.

Члан 236.
У поступку по жалби против рјешења сходно ће се примјењивати одредбе које важе за жалбу против пресуде, осим одредаба о одржавању расправе пред другостепеним судом.


Прочитајте ЗПП!
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.